bih.button.backtotop.text

ศูนย์การได้ยินและการทรงตัว

การบริการ
ศูนย์การได้ยินและการทรงตัว โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาและฟื้นฟูความผิดปกติตั้งแต่ในระยะเริ่มแรก จึงพร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาอาการผิดปกติและโรคที่เกี่ยวข้องกับการได้ยินและการทรงตัว ตั้งแต่วัยเด็กไปจนถึงผู้ใหญ่ ตลอดจนการฟื้นฟูเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยแพทย์ผู้ชำนาญการและบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรมมาโดยเฉพาะ พร้อมด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย
 
 
 

การตรวจวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับการได้ยิน การทรงตัว และอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน อาทิ


การตรวจวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับการได้ยินในทารกและเด็กเล็ก

เช่น สูญเสียการได้ยินแต่กำเนิด การได้ยินผิดปกติ เป็นต้น  
 

การทดสอบสมดุลการทรงตัวโดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย

 • การตรวจการทำงานของอวัยวะการทรงตัวในหูชั้นในและก้านสมอง (videoelectronystagmography: VNG)
 • การตรวจแรงดันของน้ำในหูชั้นใน (electrocochleography: ECOG)
 • การตรวจการทรงตัวของร่างกาย (posturography)


การทดสอบการได้ยินโดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย

 • การทดสอบการได้ยินแบบมาตรฐาน
  • การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (audiometry)
  • การตรวจแรงดันและการทำงานของหูชั้นกลาง (tympanometry)
 • การทดสอบการได้ยินโดยใช้เครื่องมือพิเศษ
  • การตรวจการทำงานของประสาทหูหรือประสาทการได้ยินระดับก้านสมอง (auditory brain stem response: ABR)
  • การตรวจการทำงานของเซลล์ขนในหูชั้นใน (otoacoustic emission: OAE)
  • การตรวจระดับการได้ยินจากการตอบสนองทางสรีรวิทยาไฟฟ้า ณ ความถี่ต่างๆ (auditory steady state response: ASSR)
 

การฟื้นฟูสมรรถภาพการได้ยิน

ในผู้ป่วยที่มีปัญหาการได้ยินที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ หรือยังมีความบกพร่องของการได้ยินอยู่ ต้องการการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการได้ยิน ซึ่งต้องอาศัยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์พิเศษต่างๆ อาทิ เครื่องช่วยฟัง (hearing aids) ประสาทหูเทียม เป็นต้น

เนื่องจากความผิดปกติเกี่ยวกับการได้ยินและการทรงตัวอาจเกิดจากสาเหตุที่หลากหลายแตกต่างกัน แพทย์จะเป็นผู้พิจารณาแนวทางการรักษาที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพสูงสุด
 

ความผิดปกติเกี่ยวกับการได้ยิน

 • การใช้ยา
 • การผ่าตัดเยื่อแก้วหู (tympanoplasty, explore middle ear, stapes surgery)
 • การฉีดยาเข้าไปในหูชั้นในผ่านเยื่อแก้วหู (transtympanic injection)
 • การใช้เครื่องช่วยฟัง
 • การผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม
 

ความผิดปกติเกี่ยวกับอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนและการทรงตัว

 • การทำกายภาพบำบัดในการรักษาอาการเวียนศีรษะที่เกิดจากหินปูนในหูชั้นในเคลื่อน (benign paroxysmal positional vertigo: BPPV) ซึ่งมีรูปแบบในการรักษาที่หลากหลาย ทั้งนี้แพทย์จะพิจารณาวิธีการรักษาที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย เช่น
  • Epley maneuver
  • Semont maneuver
  • Lampert maneuver
  • Barbeque maneuver
 • การฝึกระบบประสาทการทรงตัว
  • โดยการใช้เครื่อง posturography
  • โดยการฝึกท่าบริหารระบบทรงตัว (vestibular balance exercise)
Posturography.JPG

 • การฉีดยาเข้าไปในหูชั้นในผ่านเยื่อแก้วหู (transtympanic procedure)

เครื่อง posturography นอกจากจะใช้ในการตรวจวิเคราะห์การทำงานของระบบประสาทการทรงตัวและวินิจฉัยโรคของระบบการทรงตัวได้อย่างละเอียดแล้ว ยังสามารถใช้ฟื้นฟูระบบการทรงตัวให้กับผู้ที่มีปัญหาการทรงตัวได้อีกด้วย โดยเครื่อง posturography จะใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในการตั้งโปรแกรมที่เหมาะสมสำหรับภาวะความผิดปกติของผู้ป่วยแต่ละราย ซึ่งพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับการอบรมด้านการฟื้นฟูระบบประสาทการทรงตัวโดยการใช้เครื่อง posturography จะให้การดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด

ศูนย์การได้ยินและการทรงตัว โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ประกอบด้วยแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งจะทำงานประสานกันอย่างใกล้ชิด เพื่อผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ได้แก่

 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโสตประสาท
 • นักตรวจการได้ยิน
 • นักอรรถบำบัด
 • พยาบาลวิชาชีพที่ได้รับการฝึกอบรมด้านการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีความผิดปกติด้านการได้ยินและการทรงตัวโดยเฉพาะ
 
1.jpg

ศ.พญ. เสาวรส ภทรภักดิ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

โสต ศอ นาสิกวิทยา
โสต ศอ นาสิกวิทยา - ศูนย์ตรวจการได้ยินและการทรงตัว

ดูประวัติ

รศ.นพ. เพิ่มทรัพย์ อิสีประดิฐ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

โสต ศอ นาสิกวิทยา
โสต ศอ นาสิกวิทยา - ศูนย์ตรวจการได้ยินและการทรงตัว

ดูประวัติ

พญ. ภาณินี จารุศรีพันธุ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

โสต ศอ นาสิกวิทยา
โสต ศอ นาสิกวิทยา - ศูนย์ตรวจการได้ยินและการทรงตัว

ดูประวัติ

Contact Information

 • บริการพบแพทย์ผ่าน VDO call (Tele-Consultation) คลิก

Service Hours

 • ศูนย์การได้ยินและการทรงตัว​
  วันจันทร์-วันศุกร์
  08.00-20.00 น.
  วันเสาร์
  08.00-19.00 น.
  วันอาทิตย์
  08.00-20.00 น.

Location

 • ศูนย์การได้ยินและการทรงตัว​
  อาคาร A ชั้น 12
คะแนนโหวต 9.52 of 10, จากจำนวนคนโหวต 121 คน

Related Health Blogs