bih.button.backtotop.text

โรคกระดูกพรุน อันตรายที่ป้องกันได้

10 พฤษภาคม 2566

โรคกระดูกพรุน อันตรายมากกว่าที่คิด มาฟังความรู้เรื่องอาการ ความเสี่ยง การรักษาโรค และวิธีการคัดกรองป้องกัน จากผศ.พญ. ศุภกัญญา วงศ์รักษ์พานิช กันค่ะโรคกระดูกพรุน อันตรายมากกว่าที่คิด มาฟังความรู้เรื่องอาการ ความเสี่ยง การรักษาโรค และวิธีการคัดกรองป้องกัน จากผศ.พญ. ศุภกัญญา วงศ์รักษ์พานิช กันค่ะ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs