bih.button.backtotop.text

ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและข้อ รพ. บำรุงราษฎร์ l ศูนย์การดูแลรักษาข้อและเวชศาสตร์การกีฬาภาพแบบองค์รวม

ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและข้อ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้ผนวกวิทยาการทางการแพทย์ด้านเวชศาสตร์การกีฬา และด้านกระดูกและข้อเข้าด้วยกัน เป็นการยกระดับการดูแลรักษาด้านเวชศาสตร์การกีฬาและข้ออย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทุกช่วงวัยและรักษาคนทุกกลุ่ม (Reinventing Holistic Joint Care) ไม่ใช่เพียงแต่นักกีฬาหรือผู้บาดเจ็บจากการเล่นกีฬาเท่านั้น แต่ยังรักษาให้กับผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับโรคข้อในทุกส่วนของร่างกาย

 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

Related Health Blogs