bih.button.backtotop.text

รู้ทันมะเร็งลำไส้ใหญ่ ป้องกันได้ด้วยการตรวจคัดกรอง

มะเร็งลำไส้ใหญ่ เป็นโรคที่พบได้บ่อย การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ทำได้หลายวิธีแต่วิธีการส่องกล้องตรวจบริเวณลำไส้ใหญ่ส่วนปลายและการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่เป็นวิธีการตรวจหาติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่ที่มีประสิทธิภาพที่สุด

THColonoscopy.jpg

มะเร็งลำไส้ใหญ่ เป็นโรคที่พบได้บ่อย และมีวิธีการตรวจคัดกรองหลายวิธี วิธีที่เป็นที่นิยมและได้มาตรฐานคือการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่  โรคนี้สามารถป้องกันได้ หากตรวจคัดกรองเพื่อตรวจหาความผิดปกติเบื้องต้นก่อนโรคจะลุกลามกลายเป็นมะเร็ง

 

Related Health Blogs