bih.button.backtotop.text

7 กลุ่มเสี่ยงไม่ควรเลี่ยงตรวจสุขภาพไต

“โรคไต” คือ หนึ่งในสาเหตุของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร เนื่องจากไตเป็นอวัยวะที่สำคัญในการปรับสมดุลน้ำและเกลือแร่ภายในร่างกาย นอกจากนี้ยังเป็นอวัยวะที่ช่วยกำจัดสารเคมีรวมถึงยาที่เข้าสู่ร่างกาย ถ้าไตไม่ทำงานและไม่ได้รับการรักษา ก็ดำเนินชีวิตต่อไปไม่ได้ ผู้ป่วยโรคไตสามารถพบได้ในทุกช่วงอายุ ตั้งแต่เด็กเล็ก วัยรุ่น วัยกลางคน รวมถึงผู้สูงอายุ

7-กลมเสยงไมควรเลยงตรวจสขภาพไต-1040x1040-02-(1).jpg“โรคไต” คือ หนึ่งในสาเหตุของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร เนื่องจากไตเป็นอวัยวะที่สำคัญในการปรับสมดุลน้ำและเกลือแร่ภายในร่างกาย นอกจากนี้ยังเป็นอวัยวะที่ช่วยกำจัดสารเคมีรวมถึงยาที่เข้าสู่ร่างกาย ถ้าไตไม่ทำงานและไม่ได้รับการรักษา ก็ดำเนินชีวิตต่อไปไม่ได้ ผู้ป่วยโรคไตสามารถพบได้ในทุกช่วงอายุ ตั้งแต่เด็กเล็ก วัยรุ่น วัยกลางคน รวมถึงผู้สูงอายุ

ผู้ป่วยโรคไตระยะแรกมักไม่แสดงอาการผิดปกติ จึงทำให้สูญเสียโอกาสสำคัญในการรักษา การตรวจคัดกรองโรคไตจึงเป็นเรื่องสำคัญ
 
กลุ่มเสี่ยงที่ควรเข้ารับการตรวจ
ก่อนจะสายเกินไป คุณจึงควรตรวจเช็คเพื่อประเมินปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคไต และประเมินสุขภาพไตแม้ไม่มีอาการ โดยเฉพาะถ้าคุณเป็นบุคคลในกลุ่มเสี่ยง ดังนี้
  1. ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
  2. ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
  3. ผู้ป่วยที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคไตเรื้อรัง
  4. ผู้ป่วยโรคหัวใจ
  5. ผู้ป่วยที่มีอายุมาก
  6. ผู้ป่วยที่มีน้ำหนักเกินหรืออ้วน
  7. ผู้ป่วยที่สูบบุหรี่หรือมีประวัติสูบบุหรี่มาก่อน
 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

Related Health Blogs