bih.button.backtotop.text

การตรวจคัดกรองโรคไตสำคัญอย่างไร และใครเป็นกลุ่มเสี่ยง ?

21 พฤษภาคม 2564
 “โรคไต” คือ หนึ่งในสาเหตุของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร เนื่องจากไตเป็นอวัยวะที่สำคัญในการปรับสมดุลน้ำและเกลือแร่ภายในร่างกาย นอกจากนี้ยังเป็นอวัยวะที่ช่วยกำจัดสารเคมีรวมถึงยาที่เข้าสู่ร่างกาย ถ้าไตไม่ทำงานและไม่ได้รับการรักษา ก็ดำเนินชีวิตต่อไปไม่ได้ ผู้ป่วยโรคไตสามารถพบได้ในทุกช่วงอายุ ตั้งแต่เด็กเล็ก วัยรุ่น วัยกลางคน รวมถึงผู้สูงอายุ

ผู้ป่วยโรคไตระยะแรกมักไม่แสดงอาการผิดปกติ จึงทำให้สูญเสียโอกาสสำคัญในการรักษา การตรวจคัดกรองโรคไตจึงเป็นเรื่องสำคัญ
 
เหตุผลที่ควรตรวจคัดกรองโรคไต
 1. โรคไตสามารถป้องกันได้
 2. การตรวจเช็คเพื่อประเมินปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคไตและประเมินสุขภาพไตเป็นการป้องกันก่อนการเกิดโรค ซึ่งย่อมดีกว่าการรักษา
 3. โรคไตในระยะแรกมักไม่แสดงอาการผิดปกติ หลายคนจึงไม่ได้มาตรวจ และทำให้สูญเสียโอกาสสำคัญในการรักษาตั้งแต่ระยะต้นๆ
 4. การรักษาโรคไตให้ดีตั้งแต่แรกสามารถชะลอความเสื่อมของไตได้ดีกว่าการรักษาเมื่อโรคเข้าสู่ระยะรุนแรงแล้ว การชะลอความเสื่อมของไตตั้งแต่ระยะต้น จะทำให้ความจำเป็นในการฟอกเลือดหรือบำบัดทดแทนไตเกิดขึ้นช้ากว่า

กลุ่มเสี่ยงที่ควรเข้ารับการตรวจ
ก่อนจะสายเกินไป คุณจึงควรตรวจเช็คเพื่อประเมินปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคไต และประเมินสุขภาพไตแม้ไม่มีอาการ โดยเฉพาะถ้าคุณเป็นบุคคลในกลุ่มเสี่ยง ดังนี้
 1. ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
 2. ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
 3. ผู้ป่วยที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคไตเรื้อรัง
 4. ผู้ป่วยโรคหัวใจ
 5. ผู้ป่วยที่มีอายุมาก
 6. ผู้ป่วยที่มีน้ำหนักเกินหรืออ้วน
 7. ผู้ป่วยที่สูบบุหรี่หรือมีประวัติสูบบุหรี่มาก่อน

 
เรียบเรียงโดย ศูนย์โรคไต โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
โทร 1378 หรือ สายด่วน โทร  +66 61 408 7241

 

Related Health Blogs