RADIATION THERAPY โรคมะเร็งกับรังสีรักษา

09 มีนาคม 2560
Radiotherapy.jpg
 

RADIATION THERAPY โรคมะเร็งกับรังสีรักษา เป็นการใช้รังสีตรงเข้าทำลายสารพันธุกรรม (DNA) ภายในเซลล์มะเร็ง เพื่อหยุดยั้งการเจริญเติบโตและทำให้เซลล์มะเร็งตายในที่สุด

 

สถานที่ตั้ง

ศูนย์มะเร็งฮอไรซัน

อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชั้น 3 ด้านใต้
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย

Related Health Blogs