bih.button.backtotop.text

Pharmacogenomics ในผู้ป่วยลมชัก

ในผู้ป่วยโรคลมชักการใช้ยากันชักเพื่อคุมอาการเป็นวิธีการรักษาที่สะดวกและได้ผลลัพธ์ที่อย่างไรก็ตามแม้จะมีการใช้ยากันชักที่มีประสิทธิภาพดีแล้ว แต่ผู้ป่วยโรคลมชักบางรายอาจไม่ตอบสนองต่อการรักษาเลยและจำเป็นต้องเปลี่ยนไปใช้ยาตัวอื่นแทน


นอกจากนั้นการใช้ยากันชักอาจส่งผลให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาได้ การได้รับการตรวจทางพันธุกรรมก่อนการเริ่มการวางแผนการใช้ยา ทำให้มั่นใจว่าผู้ป่วยทุกรายจะได้รับประสิทธิผลจากการใช้ยาและลดโอกาส การเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงจากการใช้ยากันชักได้ วิธีการ


 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs