bih.button.backtotop.text

ตรวจส่องกล้องกระเพาะอาหาร อีกวิธีหนึ่งในการตรวจวินิจฉัยหาความผิดปกติในกระเพาะอาหาร

การตรวจส่องกล้องกระเพาะอาหาร สามารถตรวจพบความผิดปกติของพื้นผิวกระเพาะได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ก่อนที่กระเพาะจะเป็นแผลหรือมีก้อนมะเร็ง รวมถึงการวินิจฉัยโรคในกระเพาะอาหารอื่นๆ ได้

 
 

 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs