bih.button.backtotop.text

5 สัญญาณอันตรายในโรคกระดูกสันหลัง รู้ก่อนหายไวกว่า

อาการปวด ชา เดินเซ หรืออาการอื่นๆ เป็นสัญญาณเตือนจากร่างกายของเราที่เกี่ยวกับโรคกระดูกสันหลัง หรือเส้นประสาทไขสันหลัง หากปล่อยทิ้งไว้ อาจกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราได้ หรืออาจเป็นอันตรายถึงขึ้นอัมพาตได้ในบางรายที่มีอาการรุนแรง

5 สัญญาณอันตรายเกี่ยวกับโรคกระดูกสันหลังหรือเส้นประสาทไขสันหลัง เพื่อพบว่ามีอาการควรรีบพบแพทย์ เพื่อตรวจเช็คและรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและความปลอดภัยของตัวเรา


N-1040x1040_5-สญญาณอนตราย.jpg


สถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์
อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 20
8.00-20.00  (BKK Time)
Hot line tel. +662 011 3091

Related Health Blogs