bih.button.backtotop.text

โปรแกรมการดูแลผู้ป่วยเบาหวานโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

26 ธันวาคม 2562
โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่เกิดจากความผิดปกติของกระบวนการเมตาบอลิซึมที่พบได้บ่อย เนื่องจากตับอ่อนหลั่งอินซูลินลดลงร่วมกับอินซูลินออกฤทธิ์ได้น้อยลง ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น ส่งผลให้เกิดอาการและภาวะแทรกซ้อนต่ออวัยวะหลายระบบ ซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย

 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จึงมีความมุ่งมั่นในการดูแลรักษาผู้เป็นโรคเบาหวานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป้าหมายของเราคือ การช่วยให้ผู้ป่วยมีสุขภาพดี สามารถทำงานและดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ตามปกติ เราจึงได้ออกแบบ “โปรแกรมการดูแลผู้เป็นเบาหวาน” เพื่อฟื้นฟูร่างกาย ส่งเสริมสุขภาพ รักษาเบาหวานและโรคที่เกี่ยวข้อง รวมถึงป้องกันและชะลอโรคแทรกซ้อนในระยะยาว

ทีมเบาหวานของเราประกอบด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพผู้ชำนาญการเฉพาะด้านและมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน ซึ่งประกอบด้วย แพทย์ผู้ชำนาญการด้านเบาหวาน แพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคอ้วน แพทย์ผู้ชำนาญการด้านระบบต่อมไร้ท่อ แพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู พยาบาล เภสัชกร นักโภชนาการและนักกายภาพบำบัด

การดูแลที่ทำให้ท่านอุ่นใจด้วย “โปรแกรมการดูแลผู้เป็นเบาหวาน”

เราให้การดูแลรักษาผู้เป็นโรคเบาหวานอย่างครอบคลุมครบวงจร ดังนี้
  • ประเมินและดูแลรักษาตามมาตรฐานสากล เพื่อควบคุมเบาหวานให้ได้ตามเป้าหมายที่กําหนด เช่น ระดับนํ้าตาลในเลือดและระดับนํ้าตาลเฉลี่ยสะสม ระดับไขมันในเลือด ความดันโลหิต นํ้าหนักตัว การตรวจคัดกรองและรักษาภาวะแทรกซ้อน เพื่อป้องกันและชะลอภาวะแทรกซ้อน ฯลฯ
  • ประเมินและให้คําแนะนําเกี่ยวกับการควบคุมอาหาร ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการควบคุมเบาหวาน
  • ประเมินและให้คําแนะนําเกี่ยวกับการดูแลตนเอง การออกกําลังกาย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายอย่างถูกต้อง พร้อมทั้งให้เอกสารความรู้ต่างๆ
  • ให้คําแนะนําเกี่ยวกับยาเบาหวาน (ยาเม็ด ยาฉีดอินซูลิน) และยารักษาโรคอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ให้คําแนะนําในการใช้เครื่องตรวจระดับนํ้าตาลในเลือดจากปลายนิ้วด้วยตนเองที่บ้าน การแปลผลระดับนํ้าตาลในเลือดและการแก้ไขหากระดับนํ้าตาลไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด
  • ให้คําปรึกษา ถาม-ตอบคําถามเกี่ยวกับสุขภาพ รวมทั้งบริการสายด่วนในกรณีที่ท่านต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลเบาหวานและภาวะอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของท่าน
  • ดูแลอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ท่านรับการรักษาที่คลินิกเบาหวาน
  • ติดตามและประเมินผลการรักษาเป็นระยะ เพื่อปรับการรักษาให้ได้ผลตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้ที่ต้องการเข้าร่วม “โปรแกรมการดูแลผู้เป็นเบาหวาน” ควรมีคุณสมบัติดังนี้
  • เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 หรือชนิดที่ 2 และมีอายุมากกว่า 17 ปี
  • สามารถมารับการตรวจรักษาที่คลินิกเบาหวานตามแพทย์นัดหมายได้อย่างต่อเนื่อง
 
 
เรียบเรียงโดย ศูนย์เบาหวาน โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

ศูนย์เบาหวาน

โทร: 02 011 2222
สถานที่ตั้ง: อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 19

   

Related Health Blogs