bih.button.backtotop.text

ชีวิตที่ดีขึ้น หลังการผ่าตัดปลูกถ่ายไต

โรคไตในระยะแรกๆ นั้นมักไม่แสดงอาการ แต่ถ้าระยะหลังๆ ใกล้ระยะสุดท้ายของไตวายผู้ป่วยมักมีอาการปัสสาวะบ่อย บวม เหนื่อย หอบ อ่อนเพลีย นอนราบไม่ได้ และเบื่ออาหาร หากมีโรคอื่นๆ ร่วมด้วยจะส่งผลให้ผู้ป่วยมีความกังวลมากขึ้น การผ่าตัดปลูกถ่ายไตเป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ได้ขึ้น

 


 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

Related Health Blogs