การตรวจคัดกรองตา

การตรวจคัดกรองตามีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจค้นโรคทางตาที่พบบ่อย ซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียสายตาทั้งชั่วคราวและถาวร โดยโรคทางตาบางโรคอาจไม่มีอาการแสดงในระยะเริ่มต้น


โดยทั่วไปผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไปควรได้รับการตรวจคัดกรองตาแม้จะไม่มีความเสี่ยงใดๆ ก็ตาม เนื่องจากโรคทางตาที่พบบ่อยหรือการเปลี่ยนแปลงของสายตามักจะเริ่มที่ช่วงอายุนี้ การตรวจคัดกรองจะช่วยในการตรวจค้นโรคทางตาที่พบบ่อย รวมถึงโรคบางอย่างที่พบไม่บ่อยแต่มีความร้ายแรงจนอาจทำให้สูญเสียตาได้ เช่น เนื้องอกในลูกตา ทั้งนี้ความผิดปกติของตาอาจเป็นตัวบ่งบอกถึงความผิดปกติทางร่างกายบางอย่างได้อีกด้วย เช่น โรคความดันโลหิตสูง หรือเบาหวาน

การตรวจคัดกรองตา

ความถี่ในการตรวจคัดกรองตา

อายุ ความถี่ในการตรวจ
ผู้ที่ไม่มีความเสี่ยง ผู้ทีมีความเสี่ยง
แรกเกิด-24 เดือน ตอนอายุ 6 เดือน ตอนอายุ 6 เดือน หรือตามที่แพทย์แนะนำ
2-5 ปี ตอนอายุ 3 ปี ตอนอายุ 3 ปี หรือตามที่แพทย์แนะนำ
6-18 ปี ก่อน 6 ปี และหลังจากนั้นทุก 2 ปี ทุกปี หรือตามที่แพทย์แนะนำ
18-60 ปี ทุก 2 ปี ทุก 1-2 ปี หรือตามที่แพทย์แนะนำ
61 ปีขึ้นไป ทุกปี ทุกปี หรือตามที่แพทย์แนะนำ

*ผู้มีปัจจัยเสี่ยง ได้แก่
 • ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เอดส์ หรือโรคเลือด sickle cell
 • มีประวัติโรคทางตา เช่น จอประสาทตาลอก อุบัติเหตุเกี่ยวกับตาหรือสูญเสียการมองเห็นในตาข้างหนึ่งหรือสองข้าง
 • มีประวัติครอบครัวเกี่ยวกับโรคทางตา เช่น ต้อหิน จอประสาทตาเสื่อม
 • เชื้อชาติแอฟริกัน-อเมริกัน ซึ่งอายุมากกว่า 20 ปี
 • ทำงานที่ใช้สายตามาก
 • ใช้ยาที่มีผลต่อตา
 • ใส่คอนแทคเลนส์

รายละเอียดการตรวจคัดกรองตา

 • ตรวจตาทั่วไป
 • ตรวจระดับการมองเห็น เป็นการวัดระดับการมองเห็นด้วยการอ่านตัวเลขหรือตัวอักษร
 • ตรวจคัดกรองตาบอดสี
 • ตรวจวัดความดันตาและความหนาของกระจกตา เนื่องจากความดันตาที่ต่ำหรือสูงเกินไปอาจบ่งบอกโรคบางอย่าง เช่น ต้อหิน เป็นต้น
 • ตรวจความโค้งของกระจกตาด้วยเครื่อง Auto Keratometer เนื่องจากโรคตาบางชนิด เช่น โรคกระจกตาโปน (Keratoconus) อาจเกิดจากกระจกตามีความโค้งผิดปกติ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้สูญเสียการมองเห็นได้

โรคกระจกตาโปน

 • ตรวจสายตาสั้นยาวเอียงด้วยเครื่อง Autorefraction
 • ตรวจจอประสาทตาและขั้วประสาทตา เพื่อค้นหาโรคทางจอประสาทตารวมถึงขั้วประสาทตา เช่น ต้อหิน เบาหวานขึ้นจอประสาทตา หรือโรคจุดรับภาพจอประสาทตาเสื่อม ด้วยเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาระบบดิจิตอล (fundus camera) อย่างละเอียด

โรคจอประสาทตาเสื่อม เบาหวานจอประสาทตา

 • ตรวจลักษณะและรูปร่างของส่วนด้านหน้าของลูกตา ได้แก่ กระจกตา ช่องหน้าลูกตา ม่านตา และมุมตา ด้วยเครื่อง Anterior segment OCT โดยใช้ลำแสงพิเศษในการตรวจ เนื่องจากความผิดปกติบางอย่างอาจเป็นความเสี่ยงของโรคตา เช่น มุมตาแคบหรือปิด ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดต้อหินเฉียบพลันได้
มุมตาปิด เสี่ยงต่อต้อหินมุมปิด

 • ตรวจวัดความหนาของชั้นประสาทตาและตรวจความผิดปกติของเนื้อเยื่อแต่ละชั้นของจอประสาทตาด้วยเครื่อง Posterior segment OCT
 • ตรวจลานสายตา เพื่อตรวจว่ามองเห็นในมุมกว้างขนาดไหนมีความผิดปกติของการมองเห็นด้านข้างหรือไม่ เช่น ในต้อหินผู้ป่วยมักสูญเสียการมองเห็นด้านข้างหรือรอบนอกในระยะแรก ซึ่งจะไม่มีอาการแสดงใดๆ นอกจากนี้การตรวจลานสายตาอาจบอกถึงความผิดปกติในสมองที่มีผลกระทบต่อตาได้
 

สถานที่ตั้ง

อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 18
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย

ติดต่อสอบถามและทำการนัดหมายแพทย์

โทรศัพท์: 02 667 9451 02 667 9452 02 667 9453
โทรสาร: 0 2667 9427
 
คะแนนโหวต: 10.00 of 10, จากจำนวนคนโหวต 65 คน