bih.button.backtotop.text

การผ่าตัดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะโดยวิธีส่องกล้องทางท่อปัสสาวะ

การผ่าตัดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะด้วยวิธีส่องกล้องทางท่อปัสสาวะ หรือ Transurethral resection of bladder tumor (TURBT) เป็นการผ่าตัดทำโดยใส่กล้องส่องเข้าไปยังกระเพาะปัสสาวะผ่านทางท่อปัสสาวะและใช้เครื่องมือที่เรียกว่า resectoscope ตัดส่วนที่เป็นมะเร็งออก

จุดประสงค์/ประโยชน์ของการทำหัตถการ

เพื่อการวินิจฉัยและ/หรือตรวจสอบว่ามะเร็งกระเพาะปัสสาวะอยู่ในระยะใด หากมะเร็งยังอยู่ในระยะเริ่มต้นหรือยังไม่ลุกลามไปยังกล้ามเนื้อจะใช้วิธีนี้เป็นการรักษาโดยตัดเนื้อเยื่อส่วนที่เป็นมะเร็งออกจากกระเพาะปัสสาวะ

·        เลือดออก
·        กระเพาะปัสสาวะติดเชื้อ
·        ผนังกระเพาะปัสสาวะทะลุ
·        มีเลือดปนในปัสสาวะ
·        ท่อปัสสาวะอุดตันเนื่องจากลิ่มเลือดในกระเพาะปัสสาวะ
·        มีปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์ต่อยาระงับความรู้สึก ​

·   ก่อนการเดินทางมารักษา ถ้าผู้ป่วยรับประทานยาละลายลิ่มเลือด/ยาต้านการแข็งตัวของเลือดควรปรึกษาแพทย์เพื่อหยุดยา

·        ผู้ป่วยชาวต่างชาติควรอยู่ในประเทศไทยอย่างน้อย 3 วันหรือตลอดระยะเวลาการรักษา

·        หากผู้ป่วยมีแผนการเดินทางหลังทำหัตถการ โปรดปรึกษาแพทย์ก่อนทำการจองการเดินทาง

·        ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจร่างกายและดูแลแผลผ่าตัดในวันนัด รวมถึงได้รับเอกสารสรุปประวัติการรักษา เอกสาร Fit to Fly (ถ้าผู้ป่วยจำเป็นต้องใช้ก่อนขึ้นเครื่อง)

ขึ้นกับปัจจัยหลายประการ หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์


หากไม่ทำหัตถการนี้จะเกิดอะไรขึ้น

หากเป็นมะเร็งแล้วไม่รักษา มะเร็งจะแพร่กระจายไปยังอวัยวะส่วนอื่นทำให้ทำการรักษาได้ยากขึ้นและอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

วิธีรักษามะเร็งกระเพาะปัสสาวะขึ้นอยู่กับว่ามะเร็งอยู่ในระยะใดแล้ว อาจรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด เคมีบำบัดและรังสีรักษา แต่วิธีการเหล่านั้นมักใช้หลังผ่าตัดแบบ transurethral resection of bladder tumor (TURBT) แล้ว การผ่าตัดแบบ transurethral resection of bladder tumor (TURBT) ใช้ตัดเนื้องอกที่อยู่ภายในกระเพาะปัสสาวะ หากต้องผ่าตัดเนื้องอกรวมทั้งบางส่วนของกระเพาะปัสสาวะออกจะเป็นการผ่าตัดมีแผลเปิดที่หน้าท้องเรียกว่า segmental cystectomy หรือ partial cystectomy ถ้ามะเร็งแพร่กระจายไปมากแล้วอาจต้องผ่าตัดเอากระเพาะปัสสาวะออกทั้งหมด เรียกว่า radical cystectomy แล้วทำทางให้ปัสสาวะออกนอกร่างกายวิธีอื่น

Related conditions

Doctors Related

Related Centers

ศูนย์ศัลยกรรม

ดูเพิ่มเติม

ศูนย์ทางเดินปัสสาวะ

ดูเพิ่มเติม

Related Packages

คะแนนโหวต NaN of 10, จากจำนวนคนโหวต 0 คน

Related Health Blogs