bih.button.backtotop.text

ห้องพัก Intensive Care

ห้องพัก Intensive Care

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
33 สุขุมวิท 3 (ซอยนานาเหนือ) เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02 066 8888
Email: 
ประเภทห้องราคาห้องค่าบริการและอาหารรวมราคา
Convert To
Positive/Negative Isolation Room (ICU)11,14015,030THB 26,170  26,170
ห้องไอ.ซี.ยู พร้อมบริเวณสำหรับครอบครัว11,36014,470THB 25,830  25,830
ห้องไอ.ซี.ยู / ซี.ซี.ยู10,23014,270THB 24,500  24,500
ห้องบี.เอ็ม.ที Protective Isolation Room8,61015,030THB 23,640  23,640
ห้องบำบัดพิเศษทารกแรกเกิด (วิกฤต : I.C.N)7,77010,740THB 18,510  18,510
ห้องบำบัดพิเศษทารกแรกเกิด (กึ่งวิกฤต : I.T.N)3,9004,730THB 8,630  8,630
ห้องบำบัดพิเศษทารกแรกเกิด (สังเกตอาการ : T.N)2,0002,620THB 4,620  4,620
หมายเหตุ
  1. อัตรานี้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
  2. การคิดค่าห้องต่อวัน เริ่มตั้งแต่เวลาที่รับไว้ในโรงพยาบาล จนครบ 24 ชั่วโมง เป็น 1 วัน  (เริ่มตั้งแต่วันที่2 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป)
  3. ค่าห้อง  ค่าอาหารและค่าบริการ/วัน คิดตามราคารวม***
  4. โรงพยาบาลฯ ไม่อนุญาตให้ปรุงอาหารในห้องพัก
  5. ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า     
  6. โรงพยาบาลฯ ไม่อนุญาตให้ปรุงอาหารในห้องพัก
  7. การให้บริการห้องพักแต่ละประเภทจะขึ้นอยู่กับประเภทการเข้ารับการรักษา
  8. รูปภาพเพื่อประกอบการแสดงตัวอย่างเท่านั้น