bih.button.backtotop.text

ห้องพัก Intensive Care

ห้องพัก Intensive Care

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
33 สุขุมวิท 3 (ซอยนานาเหนือ) เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 02 011 6284
โทรสาร:   02 011 2182
Email: 
ประเภทห้องราคาห้องค่าบริการและอาหารรวมราคา
Convert To
Positive/Negative Isolation Room (ICU)10,71014,450THB 25,160  25,160
ห้องไอ.ซี.ยู พร้อมบริเวณสำหรับครอบครัว10,92013,910THB 24,830  24,830
ห้องไอ.ซี.ยู / ซี.ซี.ยู9,84013,690THB 23,530  23,530
ห้องบี.เอ็ม.ที Protective Isolation Room8,28014,450THB 22,730  22,730
Pediatric Special Care Room9,5009,150THB 18,650  18,650
ห้องบำบัดพิเศษทารกแรกเกิด (วิกฤต : I.C.N)7,47010,330THB 17,800  17,800
ห้องบำบัดพิเศษทารกแรกเกิด (กึ่งวิกฤต : I.T.N)3,7504,540THB 8,290  8,290
ห้องบำบัดพิเศษทารกแรกเกิด (สังเกตอาการ : T.N)1,9202,520THB 4,440  4,440
หมายเหตุ
  1. อัตรานี้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป
  2. การคิดค่าห้องต่อวัน เริ่มตั้งแต่เวลาที่รับไว้ในโรงพยาบาลจนครบ 24 ชั่วโมงเป็น 1 วัน
  3. กรณีเกินกว่า 24 ชั่วโมงเศษของวันนั้น ถ้าน้อยกว่า 12 ชั่วโมง คิดครึ่งวัน ถ้ามากกว่า 12-24 ชั่วโมง คิดหนึ่งวัน
  4. กรณีที่มีการย้ายห้อง ไปยังห้องที่มีอัตราค่าห้องแตกต่างกัน จะคิดอัตราห้องพักที่มีราคาสูงกว่า
  5. ค่าห้อง ค่าอาหารและค่าบริการพยาบาล/วัน คิดตามราคารวม
  6. โรงพยาบาลฯ ไม่อนุญาตให้ปรุงอาหารในห้องพัก
  7. ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  8. การให้บริการห้องพักแต่ละประเภทจะขึ้นอยู่กับประเภทการเข้ารับการรักษา
  9. รูปภาพเพื่อประกอบการแสดงตัวอย่างเท่านั้น