bih.button.backtotop.text

ห้องพัก Intensive Care

ห้องพัก Intensive Care

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
33 สุขุมวิท 3 (ซอยนานาเหนือ) เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 02 011 6284
โทรสาร:   02 011 2182
Email: 
ประเภทห้องราคาห้องค่าบริการและอาหารรวมราคา
Convert To
Positive/Negative Isolation Room (ICU)10,20013,750THB 23,950  23,950
ห้องไอ.ซี.ยู พร้อมบริเวณสำหรับครอบครัว10,40013,230THB 23,630  23,630
ห้องไอ.ซี.ยู / ซี.ซี.ยู9,37013,020THB 22,390  22,390
ห้องบี.เอ็ม.ที Protective Isolation Room7,88013,750THB 21,630  21,630
Pediatric Special Care Room9,0408,700THB 17,740  17,740
ห้องบำบัดพิเศษทารกแรกเกิด (วิกฤต : I.C.N)7,1109,830THB 16,940  16,940
ห้องบำบัดพิเศษทารกแรกเกิด (กึ่งวิกฤต : I.T.N)3,5704,310THB 7,880  7,880
ห้องบำบัดพิเศษทารกแรกเกิด (สังเกตอาการ : T.N)1,8202,390THB 4,210  4,210
หมายเหตุ
  1. อัตรานี้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป         
  2. การคิดค่าห้องต่อวัน เริ่มตั้งแต่เวลาที่รับไว้ในโรงพยาบาลจนครบ 24 ชั่วโมงเป็น 1 วัน
  3. กรณีเกินกว่า 24 ชั่วโมงเศษของวันนั้น ถ้าน้อยกว่า 12 ชั่วโมง คิดครึ่งวัน ถ้ามากกว่า 12-24 ชั่วโมง คิดหนึ่งวัน
  4. กรณีที่มีการย้ายห้อง ไปยังห้องที่มีอัตราค่าห้องแตกต่างกัน จะคิดอัตราห้องพักที่มีราคาสูงกว่า
  5. ค่าห้อง ค่าอาหารและค่าบริการพยาบาล/วัน คิดตามราคารวม
  6. โรงพยาบาลฯ ไม่อนุญาตให้ปรุงอาหารในห้องพัก
  7. ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  8. การให้บริการห้องพักแต่ละประเภทจะขึ้นอยู่กับประเภทการเข้ารับการรักษา
  9. รูปภาพเพื่อประกอบการแสดงตัวอย่างเท่านั้น