การตรวจโพรงมดลูกด้วยเทคโนโลยีส่องกล้อง

aw_Women_Office-Hysteroscopy-1200x1800.jpg

การส่องกล้องตรวจโพรงมดลูกด้วยเครื่องมือขนาดเล็ก ( Office Hysteroscopy ) 

การส่องกล้องตรวจโพรงมดลูกด้วยเครื่องมือขนาดเล็ก เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ช่วยให้การตรวจวินิจฉัยอาการผิดปกติในโพรงมดลูกเป็นเรื่องที่สะดวก แม่นยำ เจ็บปวดน้อยและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น 

  

Related Health Blogs