bih.button.backtotop.text

มะเร็งปากมดลูก ป้องกันได้หากตรวจพบเร็ว

กว่า 99 เปอร์เซ็นต์ของมะเร็งปากมดลูกเกิดจากการติดเชื้อเอชพีวี (Human papilloma virus infection) สายพันธุ์ที่มีความเสี่ยงสูง และผู้หญิง 4 ใน 5 คนมีโอกาสติดเชื้อเอชพีวีในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของชีวิต สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน หรือ ตรวจคัดกรอง

Infographic มะเร็งปากมดลูก ในสตรี ตรวจ HPV

Related Health Blogs