bih.button.backtotop.text

บำรุงราษฎร์ ชูความพร้อมทีมแพทย์และเทคโนโลยี ‘ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ’

04 ตุลาคม 2566

บำรุงราษฎร์ ชูความพร้อมทีมแพทย์และเทคโนโลยี ‘ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ’ ให้การตรวจวินิจฉัยรักษาได้ครอบคลุมทุกปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารและตับอย่างแม่นยำตรงจุด

ปัจจุบัน ด้วยสภาพแวดล้อม และไลฟสไตล์การใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเพิ่มขึ้น เช่น การรับประทานอาหาร และการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ส่งผลให้สถานการณ์ของโรคระบบทางเดินอาหารและตับพบได้มากขึ้น ปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย และบางโรคมีความซับซ้อนในการดูแลรักษา ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และมุ่งมั่นพัฒนาการรักษาโดยทีมแพทย์เฉพาะทางที่มากประสบการณ์ 

โดยในปี 2565 ‘ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ’ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ร่วมมือกับ ‘ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านระบบประสาทและการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหาร’ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับมาตรฐานการรักษาให้ดียิ่งขึ้น และในปี 2566 นี้ ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ ได้ต่อยอดขยายคลินิกเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาการรักษาให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และทัดเทียมมาตรฐานโลก

ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มุ่งมั่นพัฒนาให้เป็นที่หนึ่งในใจของคนไทยและคนทั่วโลก โดยได้พัฒนาการรักษาและให้การดูแลผู้ป่วยมากกว่า 43,000 รายต่อปี ปัจจุบันมีคลินิกเฉพาะทางต่างๆ ประกอบไปด้วย
 1. คลินิกโรคทางเดินอาหารทั่วไป
 2. ศูนย์เฉพาะทางด้านการทำงานระบบทางเดินอาหาร
 3. ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร
 4. คลินิกโรคตับอ่อน
 5. คลินิกพันธุกรรมโรคระบบทางเดินอาหาร
 6. คลินิกโรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง
 7. คลินิกโรคตับ
 8. คลินิกไมโครไบโอมแบบบูรณาการ

โดยทีมแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์ สอดคล้องกับนโยบายของบำรุงราษฎร์ที่มุ่งมั่นในการแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับ ‘ผู้ป่วย’ ซึ่งการมีคลินิกเฉพาะทางจะเสริมศักยภาพด้าน
 1. การตรวจวินิจฉัยโรคได้ถูกต้องแม่นยำและตรงจุดมากขึ้น
 2. สามารถตรวจหาสาเหตุของโรคที่แท้จริงได้ตั้งแต่อาการแรกเริ่มด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 3. จากประสบการณ์และความชำนาญการของแพทย์ จะช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาผู้ป่วยให้หายขาด ทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชั้น 2 อาคาร B (อาคารโรงพยาบาล) โทร. 02 011 2167-8 หรือโทร. 1378 
   
Group-shot-photo-11.jpg MC_photo-10.jpg
ผศ-นพ-พเศษ-พเศษพงษา-photo7.jpg ผศ-นพ-ยทธนา-ศตวรรษธำรง_photo3.jpg
พญ-วภากร-เพมพล-photo8.jpg รศ-คลนก-นพ-ทศพล-เกดศรชยรตน-photo6.jpg
รศ-ดร-นพ-กฤษณ-พงศพรฬห-photo9.jpg ศ-นพ-สเทพ-กลชาญวทยPhoto4.jpg
ศ-นพ-รงสรรค-ฤกษนมตร_photo5.jpg อาทรตน-จารกจพพฒน_photo-2.jpg


 รับชมภาพบรรยากาศงาน 
 


 
  Scroll for more