bih.button.backtotop.text
Package Name  

การคลอดปกติ (ปี 2563)

Package ID  

OB01

 
0 THB
 
98,000 THB

Approximate cost in

 • ค่าแพทย์ ได้แก่ สูติแพทย์ กุมารแพทย์
 • ค่าห้องคลอดและทีมงานห้องคลอด
 • ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ ที่จําเป็นสําหรับการคลอด
 • ค่าอุปกรณ์การแพทย์และเครื่องมือในการช่วยคลอด เช่น เครื่องดูดสูญญากาศ,คีมช่วยคลอด รวมทั้ง เครื่องตรวจการทํางานของหัวใจทารกในครรภ์
 • ค่าห้องพักประเภทห้องเดี่ยวสําหรับมารดา พร้อมอาหารและ ค่าบริการพยาบาล
 • ค่าห้องทารกแรกเกิดและค่าบริการพยาบาล
 • ค่าเวชภัณฑ์ของทารก ตามบริการแบบเหมาจ่าย
 • วัคซีน การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการคัดกรองที่จําเป็ นสําหรับทารกได้แก่
  • วัคซีนป้องกันวัณโรค (บีซีจี) และวัคซีนตับอักเสบบีเข็มที่ 1
  • Neonatal Grouping (ABO Grouping, Rh Grouping) & Direct Coomb’s Test
  • การตรวจการได้ยินของทารก (Newborn Hearing Screening Test) แปลผลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  • การคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กําเนิด (Pulse oximetry screening for congenital heart disease)
  • การตรวจคัดกรองภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดโดยวิธีการวัดระดับบิลิรูบินผ่านทางผิวหนัง
  • การตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดครอบคลุมทั้งภาวะต่อมไทยรอยด์บกพร่องและเพิ่มโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกอีกจำนวน 30-40 โรค
    
 • สิทธิ์ประโยชน์
  • อบรมหลักสูตรการเตรียมตัวก่อนคลอด
  • การดูแลมารดาในขณะคลอด ในห้องคลอดที่มีความเป็นส่วนตัวเสมือนห้องพักผู้ป่วยใน
  • การให้บริการดูแลทารกแรกคลอดโดยกุมารแพทย์ทารกแรกเกิด
  • การให้บริการใช้เครื่องปั้มนมเพื่อสนับสนุนการให้นมแม่
  • เมนูอาหารพิเศษสําหรับมารดาหลังคลอด
  • ผ้าคลุมให้นม
  • ภาพแรกของลูก
  • ภาพครอบครัวหรือปั๊มรอยเท้าทารก
  • ชุดของขวัญสําหรับทารก
  • บริการจัดทําสูติบัตร (ภาษาไทย)
  • รับสิทธิ์ สมาชิก Baby Club โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อรับส่วนลด 10% สําหรับค่ายาผู้ป่ วยนอก ค่ายาผู้ป่วยในและค่าห้องพักผู้ป่วยในโดยสิทธิประโยชน์นี้จะสิ้นสุดเมื่อบุตรอายุครบ 12 ปี
 

ศูนย์สูติ-นรีเวช


เวลาทำการ 
จันทร์-ศุกร์ 07:00 น. - 20:00 น. 
เสาร์ 07:00 น. - 19:30 น.
อาทิตย์ 08:00 น.- 20:00 น.

อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชั้น 2 ด้านเหนือ
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
Hospital33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย 

การคลอดปกติ (ปี 2563) 

3 โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย มาตรฐานบำรุงราษฎร์
โดยบุคลากรทางการแพทย์และทีมผู้ชำนาญการเฉพาะทาง ด้วยมาตรฐานการดำเนินงานระดับสากล เราพร้อมดูแลคุณแม่ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์จวบจนวันที่ให้กำเนิดลูกน้อยอย่างสมบูรณ์และปลอดภัย...
เพื่อต้อนรับสมาชิกตัวน้อยสู่ครอบครัวคุณ รวมถึงสนับสนุนส่งเสริมให้มารดาหลังคลอดเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน โดยทีมผู้ชำนาญการด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

โปรแกรมนี้เป็นบริการการคลอดแบบเหมาจ่ายของการคลอดปกติ มารดาและทารกจะได้รับการดูแลในโรงพยาบาล เป็นระยะเวลา 2 คืน

 


รายการที่ไม่รวมอยู่ในโปรแกรม 

 • ราคาบริการแบบเหมาจ่ายสามารถใช้ได้เฉพาะกับแพทย์ที่เข้าร่วมในโครงการบริการคลอดแบบเหมาจ่ายเท่านั้น
 • บริการคลอดแบบเหมาจ่ายใช้ได้เฉพาะในกรณีการคลอดทารกเพียงหนึ่งคนและไม่มีโรคแทรกซ้อนเกิดขึ้นเท่านั้น ถ้ามีโรคแทรกซ้อนเกิดขึ้นกับมารดาจะไม่สามารถใช้บริการคลอดแบบเหมาจ่ายได้ และโรงพยาบาลฯ จะคิด ค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง ถ้าทารกมีโรคแทรกซ้อนเกิดขึ้นโดยไม่มีผลต่อมารดาโรงพยาบาลฯ จะหักค่าใช้จ่าย เฉพาะส่วนของทารกและกุมารแพทย์เป็นจํานวนเงิน 18,900 บาท ออกจากค่าบริการเหมาจ่าย และจะคิด ค่าใช้จ่ายสําหรับทารกตามความเป็นจริงค่ากุมารแพทย์ ซึ่งจะคิดตามอัตราปกติของแพทย์ท่านนั้น
 • กรณีที่มารดาใช้บริการคลอดเหมาจ่ายสําหรับการคลอดปกติ แต่ต้องการเปลี่ยนเป็นวิธีการคลอดโดยฉีดยาชา ที่ไขสันหลัง สามารถใช้โปรแกรมการคลอดปกติโดยฉีดยาชาที่ไขสันหลัง OBST 1.3 (เป็นจํานวนเงิน 119,800 บาท) ได้
 • กรณีที่มารดาใช้บริการคลอดเหมาจ่ายสําหรับการคลอดปกติ แต่จําเป็นต้องได้รับการผ่าตัดคลอด สามารถ เปลี่ยนไปใช้โปรแกรมการผ่าตัดคลอดแบบเหมาจ่าย OBST 2.2 (เป็นจํานวนเงิน 149,000 บาท)ได้และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มจากโปรแกรมการผ่าคลอดแบบเหมาจ่ายเป็นจำนวนเงิน 28,000 บาท
 • ค่าแพทย์ประเมินแรกรับที่ห้องคลอด (ถ้ามี)
 • กรณีมารดาพักรักษาพยาบาลเกิน 2 คืน โรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินตามความเป็นจริง สูติแพทย์ สามารถคิดค่าบริการตรวจเยี่ยมผู้ป่วยเพิ่มเติมในอัตราปกติของแพทย์ท่านนั้น
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวภายในห้องพัก เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารตามสั่ง และค่าเตียงญาติ ซึ่งทาง โรงพยาบาลจะคิดตามราคาปกติ
 • ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและการตรวจวิเคราะห์อื่นๆ ก่อนการคลอด
 • การเตรียมเลือด, การให้เลือดหรือส่วนประกอบของเลือด
 • ยาที่แพทย์สั่งใช้ตามสภาวะของผู้ป่วยบางราย
 • ค่าเวชภัณฑ์อื่นๆ ที่ไม่รวมในราคาบริการแบบเหมาจ่ายได้แก่ ผ้ารัดหน้าท้อง (Abdominal support) ขวดนม และนมผสมสําหรับทารก หมอนรองให้นม ( Baby’s Pillow ), ผ้าอ้อมชนิดผ้า (Diaper Cloth), ผ้าอ้อมสําเร็จรูป (Diaper) ที่เกินจากบริการแบบเหมาจ่าย
 • ยาและเวชภัณฑ์สําหรับนํากลับบ้าน
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการทําคลอดปกติครั้งนี้
 • ค่าบริการแปลสูติบัตรจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
 • มารดามีปัญหาทางสุขภาพและอาจก่อให้เกิดภาวะความเสี่ยงสูงในการคลอดบุตรจะไม่สามารถใช้โปรแกรมการ คลอดแบบเหมาจ่ายได้ ซึ่งได้แก่
  • มารดาตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์น้อยกว่า 28 สัปดาห์ (Pre term pregnancy < 28 wks.)
  • มารดาที่มีโรคประจําตัวเรื้อรังซึ่งต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
  • ภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั ้งครรภ์ที่ต้ องใช้ ยาแมกนีเซียมซัลเฟต ช่วยในการลดความดันโลหิต (Severe PIH with Magnesium sulfate)
  • ภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ที่ต้องใช้อินซูลินฉีด (DM need Insulin)
  • การคลอดทางช่องคลอดในมารดาที่เคยมีประวัติการคลอดบุตรโดยการผ่าตัดมาก่อน (Vaginal birth after cesarean; VBAC)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 066 8888

 

Room600X600_2019TH-(1).jpg
 

 


ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 • ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ไม่ได้เกี่ยวกับการคลอดบุตร เช่น ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ค่าตรวจวินิจฉัย ทั้งก่อนและหลังผ่าตัด กรณีที่มารดามีโรคประจําตัวและต้องพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านอื่นๆสําหรับรักษาต่อเนื่องระหว่างการ คลอดบุตร
 • ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกรณีเกิดภาวะแทรกซ้อนระหว่างการคลอดบุตร
 • การทําหมันหญิงหลังคลอดคิดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง
 • การขริบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศของทารกเพศชาย คิดตามความเป็นจริง
 • ส่วนต่างค่าห้องพักจากราคาเหมาจ่าย
 • ค่าห้องพักขณะรอคลอด โดยโรงพยาบาลจะเริ่มคิดราคาเหมาจ่ายในวันที่ทารกคลอด

 

หมายเหตุ

 • ราคานี้สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้มาคลอด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม –31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น
 • ทางโรงพยาบาลขอยกเว้นการกําหนดฤกษ์เวลาคลอด – ผ่าตัดคลอดบุตรในเวลา 21.00–06.00 น.
 • ค่าบริการแบบเหมาจ่ายไม่สามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะ บริษัทคู่สัญญา บริษัทประกันและสิทธิพิเศษอื่นๆ
 • ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
Package Name : 

การคลอดปกติ (ปี 2563)

Package ID : 

OB01

0 THB
Regular Price

Approximate cost in :

การคลอดปกติ (ปี 2563) 

3 โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย มาตรฐานบำรุงราษฎร์
โดยบุคลากรทางการแพทย์และทีมผู้ชำนาญการเฉพาะทาง ด้วยมาตรฐานการดำเนินงานระดับสากล เราพร้อมดูแลคุณแม่ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์จวบจนวันที่ให้กำเนิดลูกน้อยอย่างสมบูรณ์และปลอดภัย...
เพื่อต้อนรับสมาชิกตัวน้อยสู่ครอบครัวคุณ รวมถึงสนับสนุนส่งเสริมให้มารดาหลังคลอดเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน โดยทีมผู้ชำนาญการด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

โปรแกรมนี้เป็นบริการการคลอดแบบเหมาจ่ายของการคลอดปกติ มารดาและทารกจะได้รับการดูแลในโรงพยาบาล เป็นระยะเวลา 2 คืน

 


รายการที่ไม่รวมอยู่ในโปรแกรม 

 • ราคาบริการแบบเหมาจ่ายสามารถใช้ได้เฉพาะกับแพทย์ที่เข้าร่วมในโครงการบริการคลอดแบบเหมาจ่ายเท่านั้น
 • บริการคลอดแบบเหมาจ่ายใช้ได้เฉพาะในกรณีการคลอดทารกเพียงหนึ่งคนและไม่มีโรคแทรกซ้อนเกิดขึ้นเท่านั้น ถ้ามีโรคแทรกซ้อนเกิดขึ้นกับมารดาจะไม่สามารถใช้บริการคลอดแบบเหมาจ่ายได้ และโรงพยาบาลฯ จะคิด ค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง ถ้าทารกมีโรคแทรกซ้อนเกิดขึ้นโดยไม่มีผลต่อมารดาโรงพยาบาลฯ จะหักค่าใช้จ่าย เฉพาะส่วนของทารกและกุมารแพทย์เป็นจํานวนเงิน 18,900 บาท ออกจากค่าบริการเหมาจ่าย และจะคิด ค่าใช้จ่ายสําหรับทารกตามความเป็นจริงค่ากุมารแพทย์ ซึ่งจะคิดตามอัตราปกติของแพทย์ท่านนั้น
 • กรณีที่มารดาใช้บริการคลอดเหมาจ่ายสําหรับการคลอดปกติ แต่ต้องการเปลี่ยนเป็นวิธีการคลอดโดยฉีดยาชา ที่ไขสันหลัง สามารถใช้โปรแกรมการคลอดปกติโดยฉีดยาชาที่ไขสันหลัง OBST 1.3 (เป็นจํานวนเงิน 119,800 บาท) ได้
 • กรณีที่มารดาใช้บริการคลอดเหมาจ่ายสําหรับการคลอดปกติ แต่จําเป็นต้องได้รับการผ่าตัดคลอด สามารถ เปลี่ยนไปใช้โปรแกรมการผ่าตัดคลอดแบบเหมาจ่าย OBST 2.2 (เป็นจํานวนเงิน 149,000 บาท)ได้และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มจากโปรแกรมการผ่าคลอดแบบเหมาจ่ายเป็นจำนวนเงิน 28,000 บาท
 • ค่าแพทย์ประเมินแรกรับที่ห้องคลอด (ถ้ามี)
 • กรณีมารดาพักรักษาพยาบาลเกิน 2 คืน โรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินตามความเป็นจริง สูติแพทย์ สามารถคิดค่าบริการตรวจเยี่ยมผู้ป่วยเพิ่มเติมในอัตราปกติของแพทย์ท่านนั้น
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวภายในห้องพัก เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารตามสั่ง และค่าเตียงญาติ ซึ่งทาง โรงพยาบาลจะคิดตามราคาปกติ
 • ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและการตรวจวิเคราะห์อื่นๆ ก่อนการคลอด
 • การเตรียมเลือด, การให้เลือดหรือส่วนประกอบของเลือด
 • ยาที่แพทย์สั่งใช้ตามสภาวะของผู้ป่วยบางราย
 • ค่าเวชภัณฑ์อื่นๆ ที่ไม่รวมในราคาบริการแบบเหมาจ่ายได้แก่ ผ้ารัดหน้าท้อง (Abdominal support) ขวดนม และนมผสมสําหรับทารก หมอนรองให้นม ( Baby’s Pillow ), ผ้าอ้อมชนิดผ้า (Diaper Cloth), ผ้าอ้อมสําเร็จรูป (Diaper) ที่เกินจากบริการแบบเหมาจ่าย
 • ยาและเวชภัณฑ์สําหรับนํากลับบ้าน
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการทําคลอดปกติครั้งนี้
 • ค่าบริการแปลสูติบัตรจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
 • มารดามีปัญหาทางสุขภาพและอาจก่อให้เกิดภาวะความเสี่ยงสูงในการคลอดบุตรจะไม่สามารถใช้โปรแกรมการ คลอดแบบเหมาจ่ายได้ ซึ่งได้แก่
  • มารดาตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์น้อยกว่า 28 สัปดาห์ (Pre term pregnancy < 28 wks.)
  • มารดาที่มีโรคประจําตัวเรื้อรังซึ่งต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
  • ภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั ้งครรภ์ที่ต้ องใช้ ยาแมกนีเซียมซัลเฟต ช่วยในการลดความดันโลหิต (Severe PIH with Magnesium sulfate)
  • ภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ที่ต้องใช้อินซูลินฉีด (DM need Insulin)
  • การคลอดทางช่องคลอดในมารดาที่เคยมีประวัติการคลอดบุตรโดยการผ่าตัดมาก่อน (Vaginal birth after cesarean; VBAC)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 066 8888

 

Room600X600_2019TH-(1).jpg
 

 


ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 • ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ไม่ได้เกี่ยวกับการคลอดบุตร เช่น ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ค่าตรวจวินิจฉัย ทั้งก่อนและหลังผ่าตัด กรณีที่มารดามีโรคประจําตัวและต้องพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านอื่นๆสําหรับรักษาต่อเนื่องระหว่างการ คลอดบุตร
 • ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกรณีเกิดภาวะแทรกซ้อนระหว่างการคลอดบุตร
 • การทําหมันหญิงหลังคลอดคิดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง
 • การขริบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศของทารกเพศชาย คิดตามความเป็นจริง
 • ส่วนต่างค่าห้องพักจากราคาเหมาจ่าย
 • ค่าห้องพักขณะรอคลอด โดยโรงพยาบาลจะเริ่มคิดราคาเหมาจ่ายในวันที่ทารกคลอด
 • ค่าแพทย์ ได้แก่ สูติแพทย์ กุมารแพทย์
 • ค่าห้องคลอดและทีมงานห้องคลอด
 • ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ ที่จําเป็นสําหรับการคลอด
 • ค่าอุปกรณ์การแพทย์และเครื่องมือในการช่วยคลอด เช่น เครื่องดูดสูญญากาศ,คีมช่วยคลอด รวมทั้ง เครื่องตรวจการทํางานของหัวใจทารกในครรภ์
 • ค่าห้องพักประเภทห้องเดี่ยวสําหรับมารดา พร้อมอาหารและ ค่าบริการพยาบาล
 • ค่าห้องทารกแรกเกิดและค่าบริการพยาบาล
 • ค่าเวชภัณฑ์ของทารก ตามบริการแบบเหมาจ่าย
 • วัคซีน การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการคัดกรองที่จําเป็ นสําหรับทารกได้แก่
  • วัคซีนป้องกันวัณโรค (บีซีจี) และวัคซีนตับอักเสบบีเข็มที่ 1
  • Neonatal Grouping (ABO Grouping, Rh Grouping) & Direct Coomb’s Test
  • การตรวจการได้ยินของทารก (Newborn Hearing Screening Test) แปลผลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  • การคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กําเนิด (Pulse oximetry screening for congenital heart disease)
  • การตรวจคัดกรองภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดโดยวิธีการวัดระดับบิลิรูบินผ่านทางผิวหนัง
  • การตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดครอบคลุมทั้งภาวะต่อมไทยรอยด์บกพร่องและเพิ่มโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกอีกจำนวน 30-40 โรค
    
 • สิทธิ์ประโยชน์
  • อบรมหลักสูตรการเตรียมตัวก่อนคลอด
  • การดูแลมารดาในขณะคลอด ในห้องคลอดที่มีความเป็นส่วนตัวเสมือนห้องพักผู้ป่วยใน
  • การให้บริการดูแลทารกแรกคลอดโดยกุมารแพทย์ทารกแรกเกิด
  • การให้บริการใช้เครื่องปั้มนมเพื่อสนับสนุนการให้นมแม่
  • เมนูอาหารพิเศษสําหรับมารดาหลังคลอด
  • ผ้าคลุมให้นม
  • ภาพแรกของลูก
  • ภาพครอบครัวหรือปั๊มรอยเท้าทารก
  • ชุดของขวัญสําหรับทารก
  • บริการจัดทําสูติบัตร (ภาษาไทย)
  • รับสิทธิ์ สมาชิก Baby Club โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อรับส่วนลด 10% สําหรับค่ายาผู้ป่ วยนอก ค่ายาผู้ป่วยในและค่าห้องพักผู้ป่วยในโดยสิทธิประโยชน์นี้จะสิ้นสุดเมื่อบุตรอายุครบ 12 ปี
 

ศูนย์สูติ-นรีเวช


เวลาทำการ 
จันทร์-ศุกร์ 07:00 น. - 20:00 น. 
เสาร์ 07:00 น. - 19:30 น.
อาทิตย์ 08:00 น.- 20:00 น.

อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชั้น 2 ด้านเหนือ
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
Hospital33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย 

 

หมายเหตุ

 • ราคานี้สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้มาคลอด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม –31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น
 • ทางโรงพยาบาลขอยกเว้นการกําหนดฤกษ์เวลาคลอด – ผ่าตัดคลอดบุตรในเวลา 21.00–06.00 น.
 • ค่าบริการแบบเหมาจ่ายไม่สามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะ บริษัทคู่สัญญา บริษัทประกันและสิทธิพิเศษอื่นๆ
 • ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า