bih.button.backtotop.text
Package Name  

การคลอดปกติ (ปี 2564)

Package ID  

OB01

 
0 THB
 
85,000 THB

Approximate cost in

 • ค่าแพทย์ ได้แก่ สูติแพทย์ กุมารแพทย์   
 • ค่าห้องคลอดและการบริการระหว่างการคลอด
 • ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์สำหรับการคลอด
 • ค่าอุปกรณ์การแพทย์และเครื่องมือในการช่วยคลอด เช่น เครื่องดูดสูญญากาศ,คีมช่วยคลอด รวมทั้งเครื่องตรวจการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์
 • ค่าห้องพักประเภทห้องเดี่ยวสำหรับมารดา พร้อมอาหารและ ค่าบริการพยาบาล
 • ค่าห้องและค่าบริการพยาบาลทารกแรกเกิด
 • ค่าเวชภัณฑ์ของทารก ตามบริการแบบเหมาจ่าย 
 • วัคซีน การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการคัดกรองที่จำเป็นสำหรับทารกได้แก่
  • วัคซีนป้องกันวัณโรค (บีซีจี) และวัคซีนตับอักเสบบีเข็มที่ 1
  • การตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด ครอบคลุมทั้งภาวะต่อมไทรอยด์บกพร่องและเพิ่มโรคพันธุกรรมเมตาบอลิก จำนวน 30-40 โรค
  • การตรวจการได้ยินของทารก(Newborn Hearing Screening Test) แปลผลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  • การคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด (Pulse oximetry screening for congenital heart disease)
  • การตรวจคัดกรองภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดโดยวิธีการวัดระดับบิลิรูบินผ่านทางผิวหนัง
  • Neonatal Grouping (ABO Grouping, Rh Grouping) & Direct Coomb’s Test, PKU, TSH (Newborn)
  • วัคซีนป้องกันวัณโรค (บีซีจี) และวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีเข็มที่ 1
 
 • สิทธิ์ประโยชน์
  • การดูแลมารดาในขณะคลอด ในห้องคลอดที่มีความเป็นส่วนตัวเสมือนห้องพักผู้ป่วยใน
  • การให้บริการดูแลทารกแรกคลอดโดยกุมารแพทย์ทารกแรกเกิด
  • การให้บริการใช้เครื่องปั้มนมเพื่อสนับสนุนการให้นมแม่
  • เมนูอาหารพิเศษสําหรับมารดาหลังคลอด
  • ผ้าคลุมให้นม
  • ภาพแรกของลูก
  • ภาพครอบครัวหรือปั๊มรอยเท้าทารก
  • ชุดของขวัญสําหรับทารก
  • บริการจัดทําสูติบัตร (ภาษาไทย)
  • รับสิทธิ์สมาชิก Baby Club โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อรับส่วนลด 10%
   สําหรับค่ายาผู้ป่วยนอก ค่ายาผู้ป่วยในและค่าห้องพักผู้ป่วยในโดยสิทธิประโยชน์นี้จะสิ้นสุดเมื่อบุตรอายุครบ 12 ปี
 

ศูนย์สูติ-นรีเวช


เวลาทำการ 
จันทร์-เสาร์ 07:00 น. - 20:00 น. 
อาทิตย์ 08:00 น.- 20:00 น.

อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชั้น 2 ด้านเหนือ
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย 

การคลอดปกติ (ปี 2564) 

โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย มาตรฐานบำรุงราษฎร์
โดยบุคลากรทางการแพทย์และทีมผู้ชำนาญการเฉพาะทาง ด้วยมาตรฐานการดำเนินงานระดับสากล เราพร้อมดูแลคุณแม่ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์จวบจนวันที่ให้กำเนิดลูกน้อยอย่างสมบูรณ์และปลอดภัย...
เพื่อต้อนรับสมาชิกตัวน้อยสู่ครอบครัวคุณ รวมถึงสนับสนุนส่งเสริมให้มารดาหลังคลอดเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน โดยทีมผู้ชำนาญการด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

โปรแกรมนี้เป็นบริการการคลอดแบบเหมาจ่ายของการคลอดปกติ มารดาและทารกจะได้รับการดูแลในโรงพยาบาล เป็นระยะเวลา 2 คืน

 


เงื่อนไขโปรแกรมและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

 • ราคาบริการแบบเหมาจ่ายสามารถใช้ได้เฉพาะกับแพทย์ที่เข้าร่วมในโครงการบริการคลอดแบบเหมาจ่ายเท่านั้น
 • มารดาที่มีปัญหาทางสุขภาพ หรือมีภาวะแทรกซ้อนในระหว่างตั้งครรภ์ที่อาจก่อให้เกิดภาวะเสี่ยงสูงในการคลอดบุตร จะไม่สามารถใช้โปรแกรมการคลอดแบบเหมาจ่ายได้ โรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายทั้งส่วนของมารดาและทารก ทั้งหมดในอัตราปกติ ซึ่งได้แก่
  • มารดาที่ตั้งครรภ์ทารกมากกว่า 1 คน
  • มารดาตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์น้อยกว่า 28 สัปดาห์ (Preterm pregnancy < 28wks.)
  •  มารดาที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังซึ่งต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
  •  ภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ที่ต้องใช้ยาแมกนีเซียมซัลเฟตช่วยในการลดความดันโลหิต (Severe PIH with Magnesium sulfate)
  •  ภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ที่ต้องใช้อินซูลินฉีด (DM need insulin)
  •  การคลอดทางช่องคลอดในมารดาที่เคยมีประวัติการคลอดบุตรโดยการผ่าตัดมาก่อน(Vaginal birth after cesarean; VBAC)
  • ในกรณีมารดามีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นในระหว่างการคลอดหรือ
   หลังคลอดบุตร มารดายังคงสามารถใช้บริการคลอดแบบเหมาจ่ายได้ แต่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากการคลอดปกติ รวมถึงการเตรียมเลือด, การให้เลือดหรือส่วนประกอบของเลือด จะคิดค่ารักษาพยาบาลตามความเป็นจริง
  • กรณีมารดามีโรคประจําตัวและต้องพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านอื่นๆสําหรับรักษาต่อเนื่อง ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เกี่ยวกับการคลอดบุตร เช่น ค่าแพทย์สาขาอื่น ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ เป็นต้น ที่เกิดขึ้นทั้งก่อนและ
   หลังคลอด จะถูกคิดค่ารักษาพยาบาลตามความเป็นจริง
  • กรณีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นเฉพาะทารก มารดายังคงสามารถใช้บริการคลอดแบบเหมาจ่ายได้โดย รพ.จะหักส่วนลดเฉพาะของบุตรออกจากราคาเหมาจ่าย เป็นจำนวน 15,000 บาท และค่าใช้จ่ายในส่วนของบุตรที่เกิดขึ้นรวมทั้งค่ากุมารแพทย์ จะถูกคิดค่ารักษาพยาบาล ในอัตราปกติ
  • ระหว่างรอคลอดสามารถเปลี่ยนโปรแกรมเป็นการคลอดปกติโดยการฉีดยาชาเข้าไขสันหลัง OB02 (ราคาเหมาจ่าย 99,000 บาท) ได้ทันที
  • กรณีจําเป็นต้องได้รับการผ่าตัดคลอด สามารถเปลี่ยนไปใช้โปรแกรมการผ่าตัดคลอดแบบเหมาจ่าย OB03 ได้ (ราคา109,000 บาท) และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มจากการผ่าตัดคลอดแบบเหมาจ่ายเป็นจํานวนเงิน 28,000 บาท
  • การคลอดบุตรเหมาจ่าย ไม่รวม ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ และการตรวจวิเคร าะห์อื่นๆก่อนการคลอด
  • ค่าสูติแพทย์  ตรวจประเมินแรกรับที่ห้องคลอด(ถ้ามี)
  • การทําหมันหญิงหลังคลอดคิดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง
  • การขริบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศของทารกเพศชาย คิดตามความเป็นจริง
  • ราคาเหมาจ่าย จะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ทารกคลอด
  • กรณีมารดารอคลอดและไม่สามารถคลอดบุตรได้ภายในเวลา 24.00 น.
  • โรงพยาบาลจะคิดค่าห้องพักขณะรอคลอดที่ห้องคลอดเพิ่มเติม โดยคิดค่าใช้จ่ายเป็นรายชั่วโมงตามจริง
  •  ระหว่างรอคลอด หากมีการใช้ห้องพักชนิดอื่นที่ไม่ใช่ห้องคลอด โรงพยาบาลจะคิดค่าห้องพักตามชนิดของห้องเต็มจำนวนและคิดค่าอุปกรณ์เฝ้าติดตามเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ (Fetal monitoring) ตามจริง รวมถึงการตรวจเยี่ยมของสูติแพทย์ หรือ กุมารแพทย์ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มในอัตราปกติของแพทย์ท่านนั้น
 • กรณีมารดา หรือ ทารกพักรักษาเกิน 2 คืน ค่ารักษาพยาบาลจะคิดเพิ่มในอัตราปกติของโรงพยาบาล รวมทั้งการตรวจเยี่ยมของสูติแพทย์ กุมารแพทย์ จะคิดเพิ่มในอัตราปกติของแพทย์ท่านนั้น
 • ส่วนต่างค่าห้องพักจากราคาเหมาจ่าย
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวภายในห้องพัก เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ และค่าอาหารตามสั่ง และค่าเตียงญาติคิดตามราคาปกติ
 • ค่าเวชภัณฑ์อื่นๆที่ไม่รวมในราคาบริการแบบเหมาจ่ายได้แก่ ผ้ารัดหน้าท้อง (Abdominal support) ขวดนม และนมผสมสำหรับทารก หมอนรองให้นม (Baby's Pillow),ผ้าอ้อมชนิดผ้า (Diaper Cloth), ผ้าอ้อมสำเร็จรูป (Diaper) , Breast Shield และ ถ้วยป้อนนม ( Cup feed ) ที่เกินจากบริการแบบเหมาจ่าย
 • ยาและเวชภัณฑ์สำหรับนำกลับบ้าน
 • ค่าบริการแปลสูติบัตรจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 066 8888

 

Room600X600_2019TH-(1).jpg

 

หมายเหตุ

 • ราคานี้ซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ 15 มีนาคม 2564 – 30 กันยายน 2564
 • กรณีวางมัดจำล่วงหน้าตามเงื่อนไขของโรงพยาบาลสามารถใช้บริการได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
 • ทางโรงพยาบาลขอยกเว้นการกำหนดฤกษ์เวลาคลอด – ผ่าตัดคลอดบุตรในเวลา 21.00 – 06.00 น.
 • การใช้ค่าบริการแบบเหมาจ่ายร่วมกับการส่งเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์
Package Name : 

การคลอดปกติ (ปี 2564)

Package ID : 

OB01

0 THB
Regular Price Regular Price 85,000 THB

Approximate cost in :

การคลอดปกติ (ปี 2564) 

โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย มาตรฐานบำรุงราษฎร์
โดยบุคลากรทางการแพทย์และทีมผู้ชำนาญการเฉพาะทาง ด้วยมาตรฐานการดำเนินงานระดับสากล เราพร้อมดูแลคุณแม่ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์จวบจนวันที่ให้กำเนิดลูกน้อยอย่างสมบูรณ์และปลอดภัย...
เพื่อต้อนรับสมาชิกตัวน้อยสู่ครอบครัวคุณ รวมถึงสนับสนุนส่งเสริมให้มารดาหลังคลอดเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน โดยทีมผู้ชำนาญการด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

โปรแกรมนี้เป็นบริการการคลอดแบบเหมาจ่ายของการคลอดปกติ มารดาและทารกจะได้รับการดูแลในโรงพยาบาล เป็นระยะเวลา 2 คืน

 


เงื่อนไขโปรแกรมและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

 • ราคาบริการแบบเหมาจ่ายสามารถใช้ได้เฉพาะกับแพทย์ที่เข้าร่วมในโครงการบริการคลอดแบบเหมาจ่ายเท่านั้น
 • มารดาที่มีปัญหาทางสุขภาพ หรือมีภาวะแทรกซ้อนในระหว่างตั้งครรภ์ที่อาจก่อให้เกิดภาวะเสี่ยงสูงในการคลอดบุตร จะไม่สามารถใช้โปรแกรมการคลอดแบบเหมาจ่ายได้ โรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายทั้งส่วนของมารดาและทารก ทั้งหมดในอัตราปกติ ซึ่งได้แก่
  • มารดาที่ตั้งครรภ์ทารกมากกว่า 1 คน
  • มารดาตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์น้อยกว่า 28 สัปดาห์ (Preterm pregnancy < 28wks.)
  •  มารดาที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังซึ่งต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
  •  ภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ที่ต้องใช้ยาแมกนีเซียมซัลเฟตช่วยในการลดความดันโลหิต (Severe PIH with Magnesium sulfate)
  •  ภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ที่ต้องใช้อินซูลินฉีด (DM need insulin)
  •  การคลอดทางช่องคลอดในมารดาที่เคยมีประวัติการคลอดบุตรโดยการผ่าตัดมาก่อน(Vaginal birth after cesarean; VBAC)
  • ในกรณีมารดามีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นในระหว่างการคลอดหรือ
   หลังคลอดบุตร มารดายังคงสามารถใช้บริการคลอดแบบเหมาจ่ายได้ แต่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากการคลอดปกติ รวมถึงการเตรียมเลือด, การให้เลือดหรือส่วนประกอบของเลือด จะคิดค่ารักษาพยาบาลตามความเป็นจริง
  • กรณีมารดามีโรคประจําตัวและต้องพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านอื่นๆสําหรับรักษาต่อเนื่อง ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เกี่ยวกับการคลอดบุตร เช่น ค่าแพทย์สาขาอื่น ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ เป็นต้น ที่เกิดขึ้นทั้งก่อนและ
   หลังคลอด จะถูกคิดค่ารักษาพยาบาลตามความเป็นจริง
  • กรณีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นเฉพาะทารก มารดายังคงสามารถใช้บริการคลอดแบบเหมาจ่ายได้โดย รพ.จะหักส่วนลดเฉพาะของบุตรออกจากราคาเหมาจ่าย เป็นจำนวน 15,000 บาท และค่าใช้จ่ายในส่วนของบุตรที่เกิดขึ้นรวมทั้งค่ากุมารแพทย์ จะถูกคิดค่ารักษาพยาบาล ในอัตราปกติ
  • ระหว่างรอคลอดสามารถเปลี่ยนโปรแกรมเป็นการคลอดปกติโดยการฉีดยาชาเข้าไขสันหลัง OB02 (ราคาเหมาจ่าย 99,000 บาท) ได้ทันที
  • กรณีจําเป็นต้องได้รับการผ่าตัดคลอด สามารถเปลี่ยนไปใช้โปรแกรมการผ่าตัดคลอดแบบเหมาจ่าย OB03 ได้ (ราคา109,000 บาท) และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มจากการผ่าตัดคลอดแบบเหมาจ่ายเป็นจํานวนเงิน 28,000 บาท
  • การคลอดบุตรเหมาจ่าย ไม่รวม ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ และการตรวจวิเคร าะห์อื่นๆก่อนการคลอด
  • ค่าสูติแพทย์  ตรวจประเมินแรกรับที่ห้องคลอด(ถ้ามี)
  • การทําหมันหญิงหลังคลอดคิดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง
  • การขริบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศของทารกเพศชาย คิดตามความเป็นจริง
  • ราคาเหมาจ่าย จะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ทารกคลอด
  • กรณีมารดารอคลอดและไม่สามารถคลอดบุตรได้ภายในเวลา 24.00 น.
  • โรงพยาบาลจะคิดค่าห้องพักขณะรอคลอดที่ห้องคลอดเพิ่มเติม โดยคิดค่าใช้จ่ายเป็นรายชั่วโมงตามจริง
  •  ระหว่างรอคลอด หากมีการใช้ห้องพักชนิดอื่นที่ไม่ใช่ห้องคลอด โรงพยาบาลจะคิดค่าห้องพักตามชนิดของห้องเต็มจำนวนและคิดค่าอุปกรณ์เฝ้าติดตามเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ (Fetal monitoring) ตามจริง รวมถึงการตรวจเยี่ยมของสูติแพทย์ หรือ กุมารแพทย์ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มในอัตราปกติของแพทย์ท่านนั้น
 • กรณีมารดา หรือ ทารกพักรักษาเกิน 2 คืน ค่ารักษาพยาบาลจะคิดเพิ่มในอัตราปกติของโรงพยาบาล รวมทั้งการตรวจเยี่ยมของสูติแพทย์ กุมารแพทย์ จะคิดเพิ่มในอัตราปกติของแพทย์ท่านนั้น
 • ส่วนต่างค่าห้องพักจากราคาเหมาจ่าย
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวภายในห้องพัก เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ และค่าอาหารตามสั่ง และค่าเตียงญาติคิดตามราคาปกติ
 • ค่าเวชภัณฑ์อื่นๆที่ไม่รวมในราคาบริการแบบเหมาจ่ายได้แก่ ผ้ารัดหน้าท้อง (Abdominal support) ขวดนม และนมผสมสำหรับทารก หมอนรองให้นม (Baby's Pillow),ผ้าอ้อมชนิดผ้า (Diaper Cloth), ผ้าอ้อมสำเร็จรูป (Diaper) , Breast Shield และ ถ้วยป้อนนม ( Cup feed ) ที่เกินจากบริการแบบเหมาจ่าย
 • ยาและเวชภัณฑ์สำหรับนำกลับบ้าน
 • ค่าบริการแปลสูติบัตรจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 066 8888

 

Room600X600_2019TH-(1).jpg
 • ค่าแพทย์ ได้แก่ สูติแพทย์ กุมารแพทย์   
 • ค่าห้องคลอดและการบริการระหว่างการคลอด
 • ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์สำหรับการคลอด
 • ค่าอุปกรณ์การแพทย์และเครื่องมือในการช่วยคลอด เช่น เครื่องดูดสูญญากาศ,คีมช่วยคลอด รวมทั้งเครื่องตรวจการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์
 • ค่าห้องพักประเภทห้องเดี่ยวสำหรับมารดา พร้อมอาหารและ ค่าบริการพยาบาล
 • ค่าห้องและค่าบริการพยาบาลทารกแรกเกิด
 • ค่าเวชภัณฑ์ของทารก ตามบริการแบบเหมาจ่าย 
 • วัคซีน การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการคัดกรองที่จำเป็นสำหรับทารกได้แก่
  • วัคซีนป้องกันวัณโรค (บีซีจี) และวัคซีนตับอักเสบบีเข็มที่ 1
  • การตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด ครอบคลุมทั้งภาวะต่อมไทรอยด์บกพร่องและเพิ่มโรคพันธุกรรมเมตาบอลิก จำนวน 30-40 โรค
  • การตรวจการได้ยินของทารก(Newborn Hearing Screening Test) แปลผลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  • การคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด (Pulse oximetry screening for congenital heart disease)
  • การตรวจคัดกรองภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดโดยวิธีการวัดระดับบิลิรูบินผ่านทางผิวหนัง
  • Neonatal Grouping (ABO Grouping, Rh Grouping) & Direct Coomb’s Test, PKU, TSH (Newborn)
  • วัคซีนป้องกันวัณโรค (บีซีจี) และวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีเข็มที่ 1
 
 • สิทธิ์ประโยชน์
  • การดูแลมารดาในขณะคลอด ในห้องคลอดที่มีความเป็นส่วนตัวเสมือนห้องพักผู้ป่วยใน
  • การให้บริการดูแลทารกแรกคลอดโดยกุมารแพทย์ทารกแรกเกิด
  • การให้บริการใช้เครื่องปั้มนมเพื่อสนับสนุนการให้นมแม่
  • เมนูอาหารพิเศษสําหรับมารดาหลังคลอด
  • ผ้าคลุมให้นม
  • ภาพแรกของลูก
  • ภาพครอบครัวหรือปั๊มรอยเท้าทารก
  • ชุดของขวัญสําหรับทารก
  • บริการจัดทําสูติบัตร (ภาษาไทย)
  • รับสิทธิ์สมาชิก Baby Club โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อรับส่วนลด 10%
   สําหรับค่ายาผู้ป่วยนอก ค่ายาผู้ป่วยในและค่าห้องพักผู้ป่วยในโดยสิทธิประโยชน์นี้จะสิ้นสุดเมื่อบุตรอายุครบ 12 ปี
 

ศูนย์สูติ-นรีเวช


เวลาทำการ 
จันทร์-เสาร์ 07:00 น. - 20:00 น. 
อาทิตย์ 08:00 น.- 20:00 น.

อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชั้น 2 ด้านเหนือ
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย 

 

หมายเหตุ

 • ราคานี้ซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ 15 มีนาคม 2564 – 30 กันยายน 2564
 • กรณีวางมัดจำล่วงหน้าตามเงื่อนไขของโรงพยาบาลสามารถใช้บริการได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
 • ทางโรงพยาบาลขอยกเว้นการกำหนดฤกษ์เวลาคลอด – ผ่าตัดคลอดบุตรในเวลา 21.00 – 06.00 น.
 • การใช้ค่าบริการแบบเหมาจ่ายร่วมกับการส่งเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์