bih.button.backtotop.text
Package Name  

แพ็กเกจการฉีดเชื้อผสมเทียม (Intra Uterine Insemination: IUI)

Package ID  

OBCUP23

 
17,000 THB
 
17,000 THB

Approximate cost in

 •  ค่าแพทย์ 
 • ค่าอุปกรณ์การแพทย์,ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการรักษาตามดุลยพินิจของแพทย์
 • ค่าใช้จ่ายสําหรับรักษาต่อเนื่องสําหรับผู้ที่มีโรคประจําตัว
 • ค่าใช้จ่ายที่คลินิกผู้ป่วยนอก หรือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนเข้ารับการรักษา
 • ค่าวินิจฉัยก่อนและหลังการรักษา เช่น ค่าใช้จ่ายในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ค่าฉายภาพรังสีทรวงอก (Chest X-ray) ค่าตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ฯลฯ
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์สําหรับนํากลับบ้าน


กรณีมีข้อสงสัยสามารถติดต่อเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เวลาทำการ เวลา 07.00-20.00 น. ติดต่อแผนกสูตินรีเวช
โทรศัพท์ 0-2011-2361, 0-2011-2365
นอกเวลาทำการ ติดต่อโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โทรศัพท์ 0-2066-8888
 

การฉีดเชื้อผสมเทียม (Intra Uterine Insemination: IUI) 

คือ การนําอสุจิฉีดผ่านปากมดลูกเข้าไปในโพรงมดลูกโดยตรง เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์


การฉีดเชื้อผสมเทียม เป็นการรักษาเบื้องต้นของการรักษาภาวะมีบุตรยากจากหลายสาเหตุ เช่น  
 • คู่สมรสที่ฝ่ายชายมีความผิดปกติของเชื้ออสุจิเล็กน้อย เช่น เคลื่อนไหวได้ไม่ดี ไม่สามารถผสมกับไข่ได้
 • คู่สมรสที่ไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์เนื่องจากพิการ บาดเจ็บ หรือมีปัญหาอื่น เช่น หลั่งเร็วเกินไป
 • คู่สมรสที่ฝ่ายหญิงมีเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (endometriosis) เล็กน้อย
 • คู่สมรสที่ยังไม่ทราบสาเหตุของการมีบุตรยาก
โดยอัตราการตั้งครรภ์จากการฉีดเชื้อผสมเทียมมีประมาณร้อยละ 5-15 ต่อรอบการรักษา ขึ้นกับอายุของคู่สมรส คุณภาพของอสุจิ จํานวนไข่ที่ตก ความผิดปกติของมดลูกและท่อนําไข่ รวมทั้งการมีพังผืดในช่องเชิงกราน เป็นต้น
 

การเตรียมตัวและขั้นตอน
 
ฝ่ายหญิงอาจได้รับยารับประทานหรือยาฉีดหรือทั้งสองอย่างร่วมกันเพื่อกระตุ้นรังไข่ให้สามารถสร้างไข่ได้หลายๆ ใบ โดยจะเริ่มในวันที่ 2-3 ของรอบเดือน จากนั้นประมาณวันที่ 11-13 ของรอบเดือน

ฝ่ายหญิงจะได้รับการตรวจด้วยการทำอัลตราซาวนด์เพื่อดูจำนวนของถุงไข่ที่ได้รับการกระตุ้นและการเจริญเติบโตของถุงไข่ โดยวัดขนาดของถุงไข่ หากขนาดของถุงไข่มีความเหมาะสมแล้ว

แพทย์จะให้ยาเพื่อกระตุ้นให้มีไข่ตก และหลังจากนั้นประมาณ 24-36 ชั่วโมง แพทย์จะนัดให้มาทำการฉีดอสุจิเข้าโพรงมดลูกต่อไป
 

เงื่อนไขในการใช้บริการ
 • ​ราคาแพ็กเกจนี้ สำหรับการรับบริการตรวจแบบผู้ป่วยนอกเท่านั้น
 • กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ก่อนเข้ารับบริการ โทร. 0-2011-2368
 • แพ็กเกจนี้ไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกกรณี
 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 • แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ

หมายเหตุ 
 
สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2558 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ใคร่ขอให้ท่านทราบข้อมูลและเตรียมเอกสารนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนการเข้ารับการรักษาด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ (IVF) ดังต่อไปนี้ 
 • ใบสำคัญการสมรสหรือทะเบียนสมรส เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการระบุความสัมพันธ์ของคู่สมรสตามที่กฎหมายกำหนด
 • รับรองความถูกต้องของเอกสารพร้อมคำแปลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ กรณีเป็นคู่สมรสที่จดทะเบียนสมรสจากต่างประเทศต้องรับรองเอกสารมาให้เรียบร้อย โดยสถานทูตของประเทศที่มีการจดทะเบียนสมรสที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย
  
Package Name : 

แพ็กเกจการฉีดเชื้อผสมเทียม (Intra Uterine Insemination: IUI)

Package ID : 

OBCUP23

17,000 THB
Regular Price Regular Price

Approximate cost in :

การฉีดเชื้อผสมเทียม (Intra Uterine Insemination: IUI) 

คือ การนําอสุจิฉีดผ่านปากมดลูกเข้าไปในโพรงมดลูกโดยตรง เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์


การฉีดเชื้อผสมเทียม เป็นการรักษาเบื้องต้นของการรักษาภาวะมีบุตรยากจากหลายสาเหตุ เช่น  
 • คู่สมรสที่ฝ่ายชายมีความผิดปกติของเชื้ออสุจิเล็กน้อย เช่น เคลื่อนไหวได้ไม่ดี ไม่สามารถผสมกับไข่ได้
 • คู่สมรสที่ไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์เนื่องจากพิการ บาดเจ็บ หรือมีปัญหาอื่น เช่น หลั่งเร็วเกินไป
 • คู่สมรสที่ฝ่ายหญิงมีเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (endometriosis) เล็กน้อย
 • คู่สมรสที่ยังไม่ทราบสาเหตุของการมีบุตรยาก
โดยอัตราการตั้งครรภ์จากการฉีดเชื้อผสมเทียมมีประมาณร้อยละ 5-15 ต่อรอบการรักษา ขึ้นกับอายุของคู่สมรส คุณภาพของอสุจิ จํานวนไข่ที่ตก ความผิดปกติของมดลูกและท่อนําไข่ รวมทั้งการมีพังผืดในช่องเชิงกราน เป็นต้น
 

การเตรียมตัวและขั้นตอน
 
ฝ่ายหญิงอาจได้รับยารับประทานหรือยาฉีดหรือทั้งสองอย่างร่วมกันเพื่อกระตุ้นรังไข่ให้สามารถสร้างไข่ได้หลายๆ ใบ โดยจะเริ่มในวันที่ 2-3 ของรอบเดือน จากนั้นประมาณวันที่ 11-13 ของรอบเดือน

ฝ่ายหญิงจะได้รับการตรวจด้วยการทำอัลตราซาวนด์เพื่อดูจำนวนของถุงไข่ที่ได้รับการกระตุ้นและการเจริญเติบโตของถุงไข่ โดยวัดขนาดของถุงไข่ หากขนาดของถุงไข่มีความเหมาะสมแล้ว

แพทย์จะให้ยาเพื่อกระตุ้นให้มีไข่ตก และหลังจากนั้นประมาณ 24-36 ชั่วโมง แพทย์จะนัดให้มาทำการฉีดอสุจิเข้าโพรงมดลูกต่อไป
 
 •  ค่าแพทย์ 
 • ค่าอุปกรณ์การแพทย์,ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการรักษาตามดุลยพินิจของแพทย์
 • ค่าใช้จ่ายสําหรับรักษาต่อเนื่องสําหรับผู้ที่มีโรคประจําตัว
 • ค่าใช้จ่ายที่คลินิกผู้ป่วยนอก หรือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนเข้ารับการรักษา
 • ค่าวินิจฉัยก่อนและหลังการรักษา เช่น ค่าใช้จ่ายในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ค่าฉายภาพรังสีทรวงอก (Chest X-ray) ค่าตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ฯลฯ
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์สําหรับนํากลับบ้าน


กรณีมีข้อสงสัยสามารถติดต่อเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เวลาทำการ เวลา 07.00-20.00 น. ติดต่อแผนกสูตินรีเวช
โทรศัพท์ 0-2011-2361, 0-2011-2365
นอกเวลาทำการ ติดต่อโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โทรศัพท์ 0-2066-8888
 

เงื่อนไขในการใช้บริการ
 • ​ราคาแพ็กเกจนี้ สำหรับการรับบริการตรวจแบบผู้ป่วยนอกเท่านั้น
 • กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ก่อนเข้ารับบริการ โทร. 0-2011-2368
 • แพ็กเกจนี้ไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกกรณี
 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 • แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ

หมายเหตุ 
 
สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2558 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ใคร่ขอให้ท่านทราบข้อมูลและเตรียมเอกสารนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนการเข้ารับการรักษาด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ (IVF) ดังต่อไปนี้ 
 • ใบสำคัญการสมรสหรือทะเบียนสมรส เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการระบุความสัมพันธ์ของคู่สมรสตามที่กฎหมายกำหนด
 • รับรองความถูกต้องของเอกสารพร้อมคำแปลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ กรณีเป็นคู่สมรสที่จดทะเบียนสมรสจากต่างประเทศต้องรับรองเอกสารมาให้เรียบร้อย โดยสถานทูตของประเทศที่มีการจดทะเบียนสมรสที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย