bih.button.backtotop.text
Package Name  

แพ็กเกจฝากไข่ (โปรแกรมการแช่แข็งเก็บรักษาเซลล์ไข่)

Package ID  

OBIVF42

 
250,900 THB
 
250,900 THB

Approximate cost in

 • ระยะเริ่มการรักษา (Pre-screening)
  • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ
   • CBC, Hemoglobin Typing, VDRL, ABO group, Rh group
   • TSH, Prolactin
   • HBs Ag, HBs Ab, Anti HCV, HIV Ag/Ab , Rubella IgG
  • ค่าแพทย์ในการตรวจประเมินความพร้อมก่อนเริ่มการรักษา
 • ระยะการกระตุ้นรังไข่ด้วยยาฮอร์โมน
  • ค่ายาฉีดฮอร์โมนกระตุ้นไข่ตามที่ระบุใน Package ( 3,000 ยูนิต) 
  • ค่ายาฉีดเพื่อป้องกันไข่ตกก่อนเวลา 6 เข็ม
  • ค่ายาฉีดเพื่อกระตุ้นให้ไข่ตก 1 ครั้ง 
  • ค่าทำอัลตราซาวนด์ เพื่อดูจำนวนของถุงไข่ที่ได้รับการกระตุ้นและการเจริญเติบโตของถุงไข่ (Ultrasound Follicle) 4 ครั้ง
  • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อดูระดับฮอร์โมน  FSH, LH, Estradiol (E2), Progesterone ตามแพทย์เห็นสมควร รวมจำนวน 6 ครั้ง  
  • ค่าแพทย์ในการนัดตรวจเพื่อติดตามการเจริญเติบโตของถุงไข่และการดูระดับฮอร์โมน 4 ครั้ง
 • ระยะการเก็บไข่
  • ค่าห้องผ่าตัดและห้องพักฟื้น
  • ค่ายาระงับความรู้สึก
  • ค่าอุปกรณ์การแพทย์และค่าเวชภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับการเก็บไข่
  • ค่าใช้จ่ายในห้องปฏิบัติการเพื่อแช่แข็งเก็บรักษาเซลล์ไข่
  • ค่าบริการแช่แข็งไข่ (Egg Freezing) ไม่จำกัดจำนวน ในปี 3 แรก
  • ค่ายาหลังเก็บไข่
  • ค่าแพทย์ ได้แก่ สูติแพทย์ วิสัญญีแพทย์
 
 • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการก่อนเข้าโปรแกรม ( Fertility screening)
 • ค่าบริการแช่แข็งไข่ (Egg Freezing) กรณีแช่แข็งไข่เกิน 3 ปี
 • ค่าตรวจรักษาเพิ่มเติมอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรม 
   

หมายเหตุ: แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโค้ดส่วนลด 10% เนื่องในเดือนเกิดได้
 
 

ศูนย์สูติ-นรีเวช
เวลาทำการ 
จันทร์-เสาร์ 08:00 น. - 18:00 น.
อาทิตย์ 08:00 น.- 16:00 น.

อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชั้น 2 ด้านเหนือ
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
Hospital33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 011 2368  หรือ  02 066 8888


 

Complimentary Moderna Vaccine Package Inclusions

• ค่ายา Moderna vaccine injection
• ค่าบริการโรงพยาบาลและ ค่าบริการทางพยาบาล


Complimentary Moderna Vaccine Package Exclusions

• ค่าใช้จ่ายๆ อื่นที่นอกเหนือจากแพ็กเกจ
• ค่าแพทย์สำหรับการสั่งฉีดและการให้คำปรึกษา


อ่านคำแนะนำการรับวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา  คลิก

เบอร์ Contact center 02 066 8888 และ 1378
 
แพ็กเกจฝากไข่ (โปรแกรมการแช่แข็งเก็บรักษาเซลล์ไข่)

โปรแกรมนี้เป็นเทคโนโลยีช่วยในการเจริญพันธุ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิสนธิภายนอกร่างกายหรือการทำเด็กหลอดแก้ว (In-vitro Fertilization: IVF) โดยการแช่แข็งเก็บรักษาเซลล์ไข่ (Egg Freezing)

ผู้รับบริการจะได้รับการดูแลตั้งแต่เริ่มตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อเริ่มการรักษา จนถึงขั้นตอนการเก็บไข่ และการแช่แข็งไข่เป็นเวลา 3 ปี  โดยใช้ระยะเวลาในการรักษาประมาณ 2-3 สัปดาห์
เงื่อนไขในการใช้บริการ
 • ค่าบริการนี้ สำหรับคนไข้ self-pay หรือ ใช้สิทธิประกัน (สามารถใช้ได้กรณีที่บริษัทประกันยอมรับเงื่อนไขของแพ็กเกจเท่านั้น)
 • ค่าบริการนี้ไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกกรณี
 • ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 • แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ

กรณีผู้รับบริการมีปัญหาทางสุขภาพหรือมีโรคประจําตัวเรื้อรังซึ่งต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด โดยแพทย์เจ้าของไข้พิจารณาแล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงระหว่างการรักษาด้วยเทคโนโลยีช่วยการ เจริญพันธุ์จะไม่สามารถใช้โปรแกรมการรักษานี้ได้

 

บำรุงราษฎร์เปิดฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เข็มกระตุ้นราคาพิเศษ เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดรับจองวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา ซึ่งเป็นวัคซีนทางเลือก ราคาพิเศษสำหรับทุกท่าน   โดยเปิดให้จองจนถึง 15 ตุลาคม 2565 และฉีดวัคซีนได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ทั้งนี้เป็นไปตามคำแนะนำของอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ที่แนะให้ประชาชนฉีดวัคซีนโควิดรวมเข็มกระตุ้นอย่างน้อย 3 เข็มเป็นพื้นฐาน หลังจากนี้สามารถฉีดได้ทุก 4 เดือน เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อและลดอาการความรุนแรงของโรค

อ่านคำแนะนำการรับวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา  คลิก
 


เงื่อนไขการให้บริการ :

 • กำหนดไม่เกิน 10 โดส ต่อ 1 การซื้อ
 • กรุณาแสดงบัตรวัคซีนโมเดอร์นาเพื่อเข้ารับบริการ
 • การนัดฉีดวัคซีนโมเดอร์นาควรนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน หากประสงค์ Walk-in สามารถทำได้เช่นกัน
 • ท่านสามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้ แต่ไม่อนุญาตให้ขายช่วงให้กับผู้อื่น
 • ราคาดังกล่าว รวมค่าบริการโรงพยาบาลฯ แล้ว แต่ไม่รวมค่าแพทย์ (ถ้ามี)
 • ฉีดวัคซีนได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565
 • โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

 
Package Name : 

แพ็กเกจฝากไข่ (โปรแกรมการแช่แข็งเก็บรักษาเซลล์ไข่)

Package ID : 

OBIVF42

250,900 THB
Regular Price Regular Price

Approximate cost in :

แพ็กเกจฝากไข่ (โปรแกรมการแช่แข็งเก็บรักษาเซลล์ไข่)

โปรแกรมนี้เป็นเทคโนโลยีช่วยในการเจริญพันธุ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิสนธิภายนอกร่างกายหรือการทำเด็กหลอดแก้ว (In-vitro Fertilization: IVF) โดยการแช่แข็งเก็บรักษาเซลล์ไข่ (Egg Freezing)

ผู้รับบริการจะได้รับการดูแลตั้งแต่เริ่มตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อเริ่มการรักษา จนถึงขั้นตอนการเก็บไข่ และการแช่แข็งไข่เป็นเวลา 3 ปี  โดยใช้ระยะเวลาในการรักษาประมาณ 2-3 สัปดาห์
 • ระยะเริ่มการรักษา (Pre-screening)
  • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ
   • CBC, Hemoglobin Typing, VDRL, ABO group, Rh group
   • TSH, Prolactin
   • HBs Ag, HBs Ab, Anti HCV, HIV Ag/Ab , Rubella IgG
  • ค่าแพทย์ในการตรวจประเมินความพร้อมก่อนเริ่มการรักษา
 • ระยะการกระตุ้นรังไข่ด้วยยาฮอร์โมน
  • ค่ายาฉีดฮอร์โมนกระตุ้นไข่ตามที่ระบุใน Package ( 3,000 ยูนิต) 
  • ค่ายาฉีดเพื่อป้องกันไข่ตกก่อนเวลา 6 เข็ม
  • ค่ายาฉีดเพื่อกระตุ้นให้ไข่ตก 1 ครั้ง 
  • ค่าทำอัลตราซาวนด์ เพื่อดูจำนวนของถุงไข่ที่ได้รับการกระตุ้นและการเจริญเติบโตของถุงไข่ (Ultrasound Follicle) 4 ครั้ง
  • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อดูระดับฮอร์โมน  FSH, LH, Estradiol (E2), Progesterone ตามแพทย์เห็นสมควร รวมจำนวน 6 ครั้ง  
  • ค่าแพทย์ในการนัดตรวจเพื่อติดตามการเจริญเติบโตของถุงไข่และการดูระดับฮอร์โมน 4 ครั้ง
 • ระยะการเก็บไข่
  • ค่าห้องผ่าตัดและห้องพักฟื้น
  • ค่ายาระงับความรู้สึก
  • ค่าอุปกรณ์การแพทย์และค่าเวชภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับการเก็บไข่
  • ค่าใช้จ่ายในห้องปฏิบัติการเพื่อแช่แข็งเก็บรักษาเซลล์ไข่
  • ค่าบริการแช่แข็งไข่ (Egg Freezing) ไม่จำกัดจำนวน ในปี 3 แรก
  • ค่ายาหลังเก็บไข่
  • ค่าแพทย์ ได้แก่ สูติแพทย์ วิสัญญีแพทย์
 
 • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการก่อนเข้าโปรแกรม ( Fertility screening)
 • ค่าบริการแช่แข็งไข่ (Egg Freezing) กรณีแช่แข็งไข่เกิน 3 ปี
 • ค่าตรวจรักษาเพิ่มเติมอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรม 
   

หมายเหตุ: แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโค้ดส่วนลด 10% เนื่องในเดือนเกิดได้
 
 

ศูนย์สูติ-นรีเวช
เวลาทำการ 
จันทร์-เสาร์ 08:00 น. - 18:00 น.
อาทิตย์ 08:00 น.- 16:00 น.

อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชั้น 2 ด้านเหนือ
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
Hospital33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 011 2368  หรือ  02 066 8888


 

Complimentary Moderna Vaccine Package Inclusions

• ค่ายา Moderna vaccine injection
• ค่าบริการโรงพยาบาลและ ค่าบริการทางพยาบาล


Complimentary Moderna Vaccine Package Exclusions

• ค่าใช้จ่ายๆ อื่นที่นอกเหนือจากแพ็กเกจ
• ค่าแพทย์สำหรับการสั่งฉีดและการให้คำปรึกษา


อ่านคำแนะนำการรับวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา  คลิก

เบอร์ Contact center 02 066 8888 และ 1378
 

เงื่อนไขในการใช้บริการ
 • ค่าบริการนี้ สำหรับคนไข้ self-pay หรือ ใช้สิทธิประกัน (สามารถใช้ได้กรณีที่บริษัทประกันยอมรับเงื่อนไขของแพ็กเกจเท่านั้น)
 • ค่าบริการนี้ไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกกรณี
 • ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 • แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ

กรณีผู้รับบริการมีปัญหาทางสุขภาพหรือมีโรคประจําตัวเรื้อรังซึ่งต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด โดยแพทย์เจ้าของไข้พิจารณาแล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงระหว่างการรักษาด้วยเทคโนโลยีช่วยการ เจริญพันธุ์จะไม่สามารถใช้โปรแกรมการรักษานี้ได้

 

บำรุงราษฎร์เปิดฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เข็มกระตุ้นราคาพิเศษ เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดรับจองวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา ซึ่งเป็นวัคซีนทางเลือก ราคาพิเศษสำหรับทุกท่าน   โดยเปิดให้จองจนถึง 15 ตุลาคม 2565 และฉีดวัคซีนได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ทั้งนี้เป็นไปตามคำแนะนำของอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ที่แนะให้ประชาชนฉีดวัคซีนโควิดรวมเข็มกระตุ้นอย่างน้อย 3 เข็มเป็นพื้นฐาน หลังจากนี้สามารถฉีดได้ทุก 4 เดือน เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อและลดอาการความรุนแรงของโรค

อ่านคำแนะนำการรับวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา  คลิก
 


เงื่อนไขการให้บริการ :

 • กำหนดไม่เกิน 10 โดส ต่อ 1 การซื้อ
 • กรุณาแสดงบัตรวัคซีนโมเดอร์นาเพื่อเข้ารับบริการ
 • การนัดฉีดวัคซีนโมเดอร์นาควรนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน หากประสงค์ Walk-in สามารถทำได้เช่นกัน
 • ท่านสามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้ แต่ไม่อนุญาตให้ขายช่วงให้กับผู้อื่น
 • ราคาดังกล่าว รวมค่าบริการโรงพยาบาลฯ แล้ว แต่ไม่รวมค่าแพทย์ (ถ้ามี)
 • ฉีดวัคซีนได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565
 • โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี