bih.button.backtotop.text
Package Name  

โปรแกรมตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก

Package ID  

PT30

 
2,500 THB
 
2,500 THB

Approximate cost in

 • การตรวจร่างกายโดยแพทย์
 • การตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยนักกิจกรรมบำบัด 1 ครั้ง  (ใช้ระยะเวลาการตรวจประมาณ 45 นาที) 
 • ค่าบริการโรงพยาบาลและค่าบริการทางการพยาบาล 
 • ค่าตรวจรักษาเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรม
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์


แผนกกายภาพบำบัด  
ชั้น 4  ตึก B โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
8.00-17.00  (BKK Time)
Hot line tel. +662 011 2449

โปรแกรมตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก


การตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก
เด็กแรกเกิด-6 ปี เป็นช่วงวัยที่สำคัญของการเจริญเติบโต ทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และทักษะทางสังคม  ซึ่งการเจริญเติบโตของเด็กในแต่ละช่วงวัย มีการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกัน การคัดกรองพัฒนาการเบื้องต้นอย่างถูกต้องจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ควรได้รับการประเมินโดยผู้ที่มีความชำนาญการด้านพัฒนาการเด็กและเลือกใช้แบบคัดกรองพัฒนาการที่มีมาตรฐานก็จะสามารถตรวจพบความผิดปกติได้เร็ว โดยขณะเดียวกันก็มีความแม่นยำมากพอที่จะไม่สร้างความกังวลให้ผู้ปกครองโดยไม่จำเป็น เพื่อชี้ให้เห็นปัญหาพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กได้อย่างเหมาะสมและให้ได้รับการส่งเสริม กระตุ้นให้เด็กมีพัฒนาการทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคมอย่างเหมาะสมกับช่วงวัย


โปรแกรมตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก     
ศูนย์กุมารเวชร่วมกับแผนกกิจกรรมบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมให้บริการตรวจคัดกรองพัฒนาการลูกรักของท่าน  โดยกุมารแพทย์และนักกิจกรรมบำบัดผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความเข้าใจในพัฒนาการเด็ก มีทักษะในการตรวจประเมิน สังเกตและแปลผล ร่วมกับการใช้แบบทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Denver Developmental Screening Test II) ซึ่งใช้คัดกรองพัฒนาการ ในเด็กแรกเกิด - 6 ปี เป็นการประเมินพัฒนาการรอบด้าน (4 ด้าน) ตามลำดับช่วงอายุ ทั้งพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก กล้ามเนื้อมัดใหญ่ พัฒนาการทางภาษา ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันการเข้าสังคม

หากพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าในด้านใด แพทย์จะแนะนำการส่งตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุต่อไปและนักกิจกรรมบำบัดสามารถให้คำแนะนำและออกแบบโปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมต่อไปได้ 
 

โปรแกรมนี้เหมาะสมกับ
 1. เด็กแรกเกิด- 6 ปี หรือเด็กที่ผู้ปกครองต้องการรับการประเมินพัฒนาการ
 2. เด็กที่มีปัจจัยเสี่ยง เช่น มีประวัติคลอดก่อนกำหนด ภาวะคลอดลำบาก มีน้ำหนักตัวแรกคลอดน้อยผิดปกติ (น้อยกว่า 2,200 กรัม)
 3. เด็กแฝดสอง/ แฝดสามเงื่อนไขในการใช้บริการ :
 • รับบริการตรวจคัดกรองพัฒนาการที่แผนกกิจกรรมบำบัด กายกาพบำบัดผู้ป่วยนอก อาคาร B ชั้น 4  และพบกุมารแพทย์ที่ศูนย์กุมารเวช อาคาร A ชั้น 17
 • กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการการตรวจคัดกรองพัฒนาการและพบกุมารแพทย์ในวันเดียวกัน โดยติดต่อนัดหมายที่แผนกกิจกรรมบำบัด โทร 02-0112449 
 • ค่าบริการแบบเหมาจ่าย ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่น ๆ
 • ราคาโปรโมชั่นนี้ สำหรับการรับบริการแบบผู้ป่วยนอกเท่านั้น ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
 • รับบริการได้ตั้งแต่ วันนี้เป็นต้นไป -  30 มิถุนายน 2565
Package Name : 

โปรแกรมตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก

Package ID : 

PT30

2,500 THB
Regular Price Regular Price

Approximate cost in :

โปรแกรมตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก


การตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก
เด็กแรกเกิด-6 ปี เป็นช่วงวัยที่สำคัญของการเจริญเติบโต ทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และทักษะทางสังคม  ซึ่งการเจริญเติบโตของเด็กในแต่ละช่วงวัย มีการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกัน การคัดกรองพัฒนาการเบื้องต้นอย่างถูกต้องจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ควรได้รับการประเมินโดยผู้ที่มีความชำนาญการด้านพัฒนาการเด็กและเลือกใช้แบบคัดกรองพัฒนาการที่มีมาตรฐานก็จะสามารถตรวจพบความผิดปกติได้เร็ว โดยขณะเดียวกันก็มีความแม่นยำมากพอที่จะไม่สร้างความกังวลให้ผู้ปกครองโดยไม่จำเป็น เพื่อชี้ให้เห็นปัญหาพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กได้อย่างเหมาะสมและให้ได้รับการส่งเสริม กระตุ้นให้เด็กมีพัฒนาการทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคมอย่างเหมาะสมกับช่วงวัย


โปรแกรมตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก     
ศูนย์กุมารเวชร่วมกับแผนกกิจกรรมบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมให้บริการตรวจคัดกรองพัฒนาการลูกรักของท่าน  โดยกุมารแพทย์และนักกิจกรรมบำบัดผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความเข้าใจในพัฒนาการเด็ก มีทักษะในการตรวจประเมิน สังเกตและแปลผล ร่วมกับการใช้แบบทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Denver Developmental Screening Test II) ซึ่งใช้คัดกรองพัฒนาการ ในเด็กแรกเกิด - 6 ปี เป็นการประเมินพัฒนาการรอบด้าน (4 ด้าน) ตามลำดับช่วงอายุ ทั้งพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก กล้ามเนื้อมัดใหญ่ พัฒนาการทางภาษา ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันการเข้าสังคม

หากพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าในด้านใด แพทย์จะแนะนำการส่งตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุต่อไปและนักกิจกรรมบำบัดสามารถให้คำแนะนำและออกแบบโปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมต่อไปได้ 
 

โปรแกรมนี้เหมาะสมกับ
 1. เด็กแรกเกิด- 6 ปี หรือเด็กที่ผู้ปกครองต้องการรับการประเมินพัฒนาการ
 2. เด็กที่มีปัจจัยเสี่ยง เช่น มีประวัติคลอดก่อนกำหนด ภาวะคลอดลำบาก มีน้ำหนักตัวแรกคลอดน้อยผิดปกติ (น้อยกว่า 2,200 กรัม)
 3. เด็กแฝดสอง/ แฝดสาม
 • การตรวจร่างกายโดยแพทย์
 • การตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยนักกิจกรรมบำบัด 1 ครั้ง  (ใช้ระยะเวลาการตรวจประมาณ 45 นาที) 
 • ค่าบริการโรงพยาบาลและค่าบริการทางการพยาบาล 
 • ค่าตรวจรักษาเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรม
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์


แผนกกายภาพบำบัด  
ชั้น 4  ตึก B โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
8.00-17.00  (BKK Time)
Hot line tel. +662 011 2449เงื่อนไขในการใช้บริการ :
 • รับบริการตรวจคัดกรองพัฒนาการที่แผนกกิจกรรมบำบัด กายกาพบำบัดผู้ป่วยนอก อาคาร B ชั้น 4  และพบกุมารแพทย์ที่ศูนย์กุมารเวช อาคาร A ชั้น 17
 • กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการการตรวจคัดกรองพัฒนาการและพบกุมารแพทย์ในวันเดียวกัน โดยติดต่อนัดหมายที่แผนกกิจกรรมบำบัด โทร 02-0112449 
 • ค่าบริการแบบเหมาจ่าย ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่น ๆ
 • ราคาโปรโมชั่นนี้ สำหรับการรับบริการแบบผู้ป่วยนอกเท่านั้น ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
 • รับบริการได้ตั้งแต่ วันนี้เป็นต้นไป -  30 มิถุนายน 2565