bih.button.backtotop.text

[สารจากผู้อำนวยการบริหาร] โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ไม่มีผู้ที่ต้องสงสัยโรคไวรัสเมอร์สรายใดอยู่ในโรงพยาบาลฯ

01 กรกฎาคม 2558

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้อนุญาตให้พนักงานของโรงพยาบาลฯ ที่อยู่ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังอาการทั้งหมดกลับบ้านแล้ว ซึ่งมีความหมายว่าในวันนี้ 2 กรกฎาคม 2558 โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ไม่มีผู้ที่ต้องสงสัยโรคไวรัสเมอร์สรายใดอยู่ในโรงพยาบาลฯ

    Scroll for more