bih.button.backtotop.text

การตรวจอุจจาระสำหรับศูนย์ตรวจสุขภาพ

การตรวจอุจจาระมีความสำคัญที่จะบ่งบอกปัญหาสุขภาพบางอย่างได้ จึงเป็นหนึ่งในการตรวจที่ไม่ควรละเลย ทั้งนี้ในวันตรวจสุขภาพท่านสามารถเก็บอุจจาระจากที่บ้านได้ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ขอแนะนำวิธีการเก็บตัวอย่างอุจจาระอย่างถูกต้อง เพื่อให้ได้ผลการตรวจที่แม่นยำและเพื่อให้การตรวจสุขภาพประจำปีของท่านได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด
 

ประโยชน์ของการตรวจอุจจาระ

การตรวจอุจจาระในโปรแกรมตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เรียกว่า “Stool Exam & Occult Blood” ซึ่งประกอบด้วยการตรวจสองอย่างหลักๆ ดังนี้
 1. Stool Examination เป็นการตรวจลักษณะทั่วไปของอุจจาระ พยาธิ โปรโตซัว เม็ดเลือดขาวและเม็ดเลือดแดง เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหาร
 2. Occult Blood เป็นการตรวจหาภาวะที่มีเลือดออกมาปนกับอุจจาระ ซึ่งพบได้ในโรคที่เกี่ยวกับความผิดปกติของกระเพาะอาหารและลำไส้ เช่น แผลในกระเพาะอาหาร มะเร็งทางเดินอาหาร ริดสีดวงทวาร เป็นต้น
 

ขั้นตอนในการเก็บตัวอย่างอุจจาระจากบ้าน

 1. ก่อนการเก็บตัวอย่างอุจจาระ ควรปัสสาวะทิ้งก่อนเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของปัสสาวะซึ่งอาจส่งผลให้การตรวจอุจจาระผิดพลาดได้
 2. ควรล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังการเก็บเนื่องจากอุจจาระอาจเป็นแหล่งแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ 
 3. เตรียมที่ป้ายอุจจาระ ซึ่งควรเป็นไม้แผ่นเล็กๆ ลักษณะคล้ายไม้พาย เช่น ไม้ไอศกรีม หรือช้อนพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง
 4. เตรียมที่เก็บอุจจาระโดยใช้ภาชนะที่แห้งสะอาดและมีฝาปิดมิดชิด
 5. ถ่ายอุจจาระลงในถุงพลาสติกปากกว้างแห้งสะอาด หรืออาจใช้พลาสติกสำหรับหุ้มห่อวางพาดโถสุขภัณฑ์ตามภาพเพื่อไม่ให้ตัวอย่างตกลงน้ำ
IMG
 1. ใช้ไม้หรือช้อนพลาสติกตักอุจจาระปริมาณเล็กน้อย (ขนาดเท่าปลายนิ้วก้อย)
 2. เก็บเฉพาะตัวอย่างลงในภาชนะที่มีฝาปิดสนิท ระมัดระวังไม่ให้ตัวอย่างปนเปื้อนน้ำ สบู่ หรือกระดาษทิชชู่
 3. เขียนชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวผู้ป่วย (HN) และวันเดือนปีเกิด ใส่สติกเกอร์หรือกระดาษเพื่อแนบส่งตัวอย่างอุจจาระ
 4. นำส่งตัวอย่างที่แผนกตรวจสุขภาพ ชั้น 11 อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก (เวลาเปิดทำการระหว่าง 07.00-15.00 น.) เพื่อความสะดวกควรส่งในวันที่ท่านเข้ารับการตรวจสุขภาพ
 5. ตัวอย่างอุจจาระที่เก็บมาจากบ้านควรอยู่ในระยะเวลาไม่เกิน 4 ชั่วโมง ในกรณีมีความจำเป็นต้องเก็บในตู้เย็นสามารถเก็บในช่องธรรมดาได้ไม่เกินระยะเวลา 1 วัน (24 ชั่วโมง)
 

หมายเหตุ

 1. ระยะเวลาตั้งแต่รับสิ่งส่งตรวจจนถึงรายงานผลใช้เวลา 2 ชั่วโมง 
 2. หากท่านไม่สามารถส่งตัวอย่างอุจจาระในวันตรวจสุขภาพได้ ท่านสามารถนำมาส่งในภายหลังที่แผนกตรวจสุขภาพ ระหว่างเวลาทำการได้ทุกวัน
 3. ไม่ควรเก็บตัวอย่างในช่องแช่แข็งของตู้เย็นเพราะอาจเกิดความคลาดเคลื่อนของผลตรวจได้
 4. ขั้นตอนการเก็บตัวอย่างอุจจาระในขณะตรวจสุขภาพในโรงพยาบาลจะมีความแตกต่างเล็กน้อย เนื่องจากสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก และอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน
 5. สำหรับโปรแกรมการตรวจที่ออกโดยบริษัทประกันหรือบริษัทคู่สัญญาอาจไม่มีรายการตรวจอุจจาระรวมอยู่ด้วย หากท่านสนใจที่จะตรวจอุจจาระเพิ่มเติมสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อขอทำการตรวจรายการนี้และชำระเงินเพิ่มเติมได้ 

 < กลับสู่หน้าหลัก ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์