bih.button.backtotop.text

รู้จักภาวะเปลือกตาหย่อน

ภาวะเปลือกตาหย่อน ปัญหาตาที่แก้ไขได้ เป็นภาวะที่ผิวหนังของบริเวณเปลือกตาบนหย่อนคล้อยลงมาบังการมองเห็นและลานสายตา

ภาวะเปลือกตาหย่อน ปัญหาตาที่แก้ไขได้ infographic

Related Health Blogs