bih.button.backtotop.text

ส่องมาตรการปลอดเชื้อ หากเกิดภาวะฉุกเฉินที่ห้องฉุกเฉิน บำรุงราษฎร์

06 กรกฎาคม 2563

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีมาตรการป้องกัน การติดเชื้อและการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่เข้มงวด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ และเพิ่มมาตรการที่เข้มข้นมากขึ้นในช่วงสถานการณ์โรคระบาดเพื่อให้ผู้ใช้บริการมั่นใจในคุณภาพการบริการที่เป็นเลิศเมื่อออกไปรับผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยรถพยาบาล พร้อมกับทีมแพทย์เฉพาะทางและเจ้าหน้าที่รถพยาบาลฉุกเฉินนั้น ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากาก ถุงมือ และหน้ากากปกป้องละอองฝอย (Face Shield)

กรณีพบผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่มีอาการของโรคติดเชื้อ ทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่รถพยาบาลฉุกเฉินจะสวมชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) เพื่อออกไปรับผู้ป่วย และตัวผู้ป่วยนั้นจะถูกเคลื่อย้ายอยู่ในแคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบ (Isolate capsules) เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่กระจาย เมื่อถึงโรงพยาบาลผู้ป่วยจะถูกรักษาในห้องความดันลบ (Negative Pressure Room) ภายในบริเวณพื้นที่ห้องฉุกเฉิน

หลังการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พยาบาลห้องฉุกเฉินและเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดจะเข้ามาทำความสะอาด อาทิเช่น เปลี่ยนผ้าปูเตียง เช็ดเตียง และเช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้งานแล้ว รวมถึงเจ้าหน้าที่รถพยาบาลต้องทำความสะอาด เตียงเข็นผู้ป่วยและภายในรถพยาบาล เพื่อรองรับผู้ป่วยรายใหม่ทันที
 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs