bih.button.backtotop.text

รพ.บำรุงราษฎร์ เปิดศูนย์ฝึกทักษะการดูแลผู้ป่วยด้วยสถานการณ์เสมือนจริง

10 กรกฎาคม 2557
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เล็งเห็นความสำคัญของการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่มีศักยภาพในการให้บริการดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพและคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลัก จึงได้เปิดศูนย์ฝึกทักษะการดูแลผู้ป่วยด้วยสถานการณ์เสมือนจริง (Simulation Training Center) โดยใช้หุ่นที่จำลองเหมือนผู้ป่วยจริงสำหรับฝึกอบรมพยาบาลให้เกิดความชำนาญในการดูแลผู้ป่วยและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยที่สุดในทุกขั้นตอน
 
ศูนย์ฝึกทักษะการดูแลผู้ป่วยด้วยสถานการณ์เสมือนจริง โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ประกอบด้วยหุ่นผู้ป่วยจำลองทั้งเด็กเล็กและผู้ใหญ่ ภายในห้องฝึกที่จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ทางการแพทย์เสมือนห้องพักผู้ป่วยในโรงพยาบาล พร้อมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพสูงและทันสมัย สำหรับส่งคำสั่งไปยังหุ่นผู้ป่วยจำลอง รวมถึงถ่ายทอดสัญญาณเสียงและบันทึกภาพในระหว่างฝึกอบรม
 
หุ่นผู้ป่วยจำลองที่นำมาใช้ในการฝึกทักษะการดูแลผู้ป่วยจะใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยจำลองให้เหมือนผู้ป่วยจริงๆ สามารถแสดงสถานการณ์ต่างๆ ทั้งปกติและผิดปกติจนถึงขั้นวิกฤติผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้มากกว่า 60 สถานการณ์หลัก อาทิ มีชีพจร เสียงหัวใจ เสียงปอด เหงื่อไหล น้ำตาไหล สั่น ชัก อาการเขียวที่ปลายเล็บมือเล็บเท้า ซึ่งผู้สอนจะทำหน้าที่ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์และโต้ตอบ เพื่อให้พยาบาลที่เข้ามาอบรมได้ฝึกทักษะในการดูแลผู้ป่วยและการแก้ไขปัญหาเหมือนกับการดูแลผู้ป่วยจริงๆ
 
นอกเหนือจากนี้แล้ว หุ่นผู้ป่วยจำลองยังใช้การควบคุมผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ทำให้สามารถเคลื่อนย้ายไปฝึกนอกสถานที่เพื่อให้พยาบาลมีความคุ้นเคยกับสถานการณ์จริงที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ การฝึกทักษะประเมินสถานการณ์ การฝึกทักษะการตัดสินใจ การทำงานเป็นทีม การฝึกทักษะภาคสนามและกระบวนการทางคลินิก การฝึกทักษะการเคลื่อนย้าย การกู้ชีพขั้นสูง รวมทั้งการฝึกทักษะการช่วยเหลือผู้ประสบภัย หรือแม้กระทั่งการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยเฮลิคอปเตอร์
 
ในปัจจุบัน โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ให้บริการผู้ป่วยกว่า 1.1 ล้านรายต่อปีจากนานาประเทศทั่วโลก โดยเป็นผู้ป่วยที่นอนพักรักษาในโรงพยาบาลกว่า 400 ราย และมีพยาบาลวิชาชีพที่ให้การดูแลผู้ป่วยกว่า 900 คน การเปิดศูนย์ฝึกทักษะการดูแลผู้ป่วยด้วยสถานการณ์เสมือนจริงนี้จะช่วยให้พยาบาลมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานจริง สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้มากขึ้น อันจะนำมาซึ่งการดูแลผู้ป่วยอย่างถูกต้องเหมาะสม ทำให้ผู้ป่วยได้รับการประเมินอาการอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีทันเวลา และนำไปสู่เป้าหมายสูงสุด นั่นก็คือความปลอดภัยของผู้ป่วย ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนสอดคล้องกับหลักปฏิบัติของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ที่มุ่งมั่นพัฒนาและปรับปรุงความปลอดภัยและคุณภาพของการดูแลผู้ป่วย ซึ่งเป็นหัวใจหลักที่บุคลากรทางการแพทย์ทุกรายยึดถือในการปฏิบัติงานเสมอมา
 
ทั้งนี้ ทางศูนย์ฯ ไม่เพียงแต่เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วยในทุกขั้นตอน แต่ยังสอดแทรกการฝึกอบรมในเรื่องของการบริการด้วยหัวใจตามมาตรฐานของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เพื่อให้พยาบาลมีความสามารถในการให้บริการผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 
ในปัจจุบัน ศูนย์ฝึกทักษะการดูแลผู้ป่วยด้วยสถานการณ์เสมือนจริงสามารถรองรับการฝึกอบรมพยาบาลได้วันละ 8 รอบต่อวัน โดยในระยะแรกมีเป้าหมายให้พยาบาลใหม่ที่เข้ามาปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จะต้องได้รับการฝึกทักษะด้วยหุ่นผู้ป่วยจำลองทุกราย และในระยะต่อไปจะเพิ่มกลุ่มเป้าหมายเป็นพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ทุกราย

สำหรับในอนาคต ทางศูนย์ฯ มีแผนที่จะเปิดการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากหน่วยงานภายนอก โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายสูงสุดเดียวกัน นั่นก็คือความปลอดภัยของผู้ป่วย
 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

Related Health Blogs