bih.button.backtotop.text

ต้อกระจก...โรคยอดฮิตของผู้สูงวัย

30 มกราคม 2561

ต้อกระจกเป็นโรคที่เกิดจากเลนส์แก้วตาเสื่อมสภาพจนมีความขุ่นมัวเกิดขึ้น

ต้อกระจก เป็นโรคที่เกิดจากเลนส์แก้วตาเสื่อมสภาพจนมีความขุ่นมัวเกิดขึ้น

Related Health Blogs