ผศ.นพ. ธีรพล อังกูลภักดีกุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536
วุฒิบัตร
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2540
- สาขาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก, ประเทศไทย, 2546
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์, มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Advanced Laparoscopic Surgery, Royal Adelaide Hospital, Australia
- Laparoscopic Bariatric Surgery, En Chu Kong Hospital, Taiwan, 2548
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon209:00 - 14:0009:0014:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Tue309:00 - 14:0009:0014:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Wed409:00 - 14:0009:0014:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Thu509:00 - 14:0009:0014:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Sat709:00 - 12:0009:0012:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Sun109:00 - 12:0009:0012:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)