พญ. อรทัย สุวรรณพิมลกุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

จักษุวิทยา, จักษุวิทยา

ภาษา

อังกฤษ, แมนดาริน, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2545
วุฒิบัตร
- สาขาจักษุวิทยา, ประเทศไทย, 2550
การศึกษาหลังปริญญา
- สาขาจักษุวิทยาโรคต้อหิน, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, 2550-2551
- สาขาจักษุวิทยาโรคต้อหิน, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, 2551-2552
- สาขาจักษุวิทยาโรคต้อหิน, University of California San Francisco, 2555 - 2556
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Glaucoma
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon209:00 - 17:0009:0017:00Eye Center (BIC 18th Floor)
Tue309:00 - 17:0009:0017:00Eye Center (BIC 18th Floor)
Wed409:00 - 17:0009:0017:00Eye Center (BIC 18th Floor)
Thu509:00 - 17:0009:0017:00Eye Center (BIC 18th Floor)
Fri609:00 - 17:0009:0017:00Eye Center (BIC 18th Floor)