พญ. เบญจมาศ อินทรโภคา

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ
อายุรศาสตร์, เวชศาสตร์การนอนหลับ

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2528
วุฒิบัตร
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2532
การศึกษาหลังปริญญา
- Sleep Disorder, Rush Presbyterian-St. Luke's Medical Center, Illinois, สหรัฐอเมริกา, 2539-2541
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ
- Clinical Epidemiology, Diploma in Tropical Medicine
ตารางตรวจ
Day Time Location
Tue309:00 - 20:0009:0020:00Medical Clinics (BIC 15A)
Wed409:00 - 12:0009:0012:00Medical Clinics (BIC 15A)
Wed413:00 - 20:0013:0020:00Medical Clinics (BIC 15A)
Thu509:00 - 20:0009:0020:00Medical Clinics (BIC 15A)
Fri609:00 - 20:0009:0020:00Medical Clinics (BIC 15A)
Sat709:00 - 20:0009:0020:00Medical Clinics (BIC 15A)