bih.button.backtotop.text

คำถามเกี่ยวกับเครือข่ายกับบำรุงราษฎร์

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เป็นโรงพยาบาลระดับสากลที่มีผู้มาใช้บริการมากที่สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งตั้งอยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ในแต่ละปีเราให้บริการผู้ป่วยมากกว่า 400,000 คน จาก 190 ประเทศ
                     
ผู้ป่วยส่วนใหญ่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลด้วยตัวเอง แต่อย่างไรก็ตาม เรายังได้รับความร่วมมือจากบริษัทประกันและนายจ้างซี่งเป็นบริษัทท้องถิ่นและบริษัทนานาชาติในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อให้การดูแลรักษาพนักงานและนักท่องเที่ยวที่ประสบอุบัติเหตุหรือได้รับความเจ็บป่วยในภูมิภาคนี้ ซึ่งถูกส่งต่อมารักษาที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา หน่วยงานรัฐบาล บริษัทประกัน และนายจ้าง ได้ร่วมกับทางโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ในการนำแผนการคุ้มครองแบบใหม่มาใช้ ซึ่งเรียกว่า "global benefits options" โดยมีจุดประสงค์เพื่อคุ้มครองผู้ที่ต้องการจะมารับบริการทางการแพทย์จากบำรุงราษฎร์ในราคาที่ประหยัดและรวดเร็ว ทั้งนี้ผู้ทำประกันประเภทนี้สามารถใช้สิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลที่ได้ผ่านการรับรองระดับสากล 

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจที่จะร่วมเป็นเครือข่ายระหว่างประเทศกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กรุณากรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มด้านล่าง

ข้อมูลของคุณ
(*) จำเป็นต้องระบุ
ข้อมูลส่วนตัว
อีเมล์* : - กรุณากรอกอีเมล์ - ที่อยู่อีเมล์ไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบอีกครั้ง
กรอกอีเมล์อีกครั้ง* : - กรุณากรอกอีเมล์อีกครั้ง - Email and retyped email do not match
ชื่อ* : - กรุณากรอกชื่อ (ชื่อที่ใช้ในหนังสือเดินทาง/บัตรประชาชน)
นามสกุล* : - กรุณากรอกนามสกุล
วันที่เกิด* :    Invalid date
เพศ* : กรุณาเลือกเพศ
ประเทศ* : * Please select country
สัญชาติ :
เคยเป็นผู้ป่วยของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ฯ ?
เลขประจำตัวผู้ป่วย
โทรศัพท์มือถือ :   (ระบุรหัสประเทศด้วย)
ชื่อบริษัท* :
ประเภทของผู้ติดต่อ :
แนบไฟล์ :
รองรับรูปแบบไฟล์; pdf, doc, jpg ไฟล์ทั้งหมดขนาดไม่เกิน 8 mb
คำถาม :
กรุณาใส่รหัสพิเศษ (รหัสนี้ใส่เพื่อป้องกันการส่งข้อมูลที่เป็น Spam)
รหัสพิเศษ* :

corporate-inquiry-checklist.jpg
 (File size: 850K)
แจ้งปัญหาเกี่ยวกับหน้านี้ กรุณาคลิกปุ่มด้านล่างเพื่อส่งไปยังเว็บมาสเตอร์