bih.button.backtotop.text

รายละเอียดการนัดหมาย

1

ข้อมูลผู้ป่วย

2

บริการเสริม

3

Colo04
ปรึกษา หรือ วางแผนการผ่าตัดโรค มะเร็งลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก