bih.button.backtotop.text

ประกาศโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

14 กรกฎาคม 2563

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์คงยึดมั่นมาตรฐานความปลอดภัยและตระเตรียมมาตรการป้องกันตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดBH_Announcement_updated_14Jul2020.jpeg
    Scroll for more