bih.button.backtotop.text

คำอธิบายการให้ความยินยอมสำหรับการศึกษาวิจัยและประโยชน์ทางวิชาการคำอธิบายการให้ความยินยอมสำหรับการประมวลผลข้อมูลสุขภาพและตัวอย่างทางชีววิทยารวมทั้งข้อมูล
ที่เกิดจากตัวอย่างทางชีววิทยาสำหรับวัตถุประสงค์ทางการศึกษาวิจัยและประโยชน์ทางวิชาการ
ของ 
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)


 
 1. การใช้ข้อมูลสุขภาพและตัวอย่างทางชีววิทยารวมทั้งข้อมูลที่เกิดจากตัวอย่างทางชีววิทยาในการศึกษาวิจัยและประโยชน์ทางวิชาการ
การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (“ประมวลผล” หรือ “การประมวลผล”) ข้อมูลสุขภาพ (เช่น ข้อมูลสถานะทางสุขภาพ ผลการตรวจทางการแพทย์ และภาวะทางการแพทย์ของท่าน) และตัวอย่างทางชีววิทยา (เช่น เลือด เนื้อเยื่อจากร่างกาย) รวมทั้งข้อมูลที่เกิดจากตัวอย่างทางชีววิทยา (เรียกรวมกันว่า “ข้อมูลสุขภาพและตัวอย่างทางชีววิทยา”) ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว สำหรับวัตถุประสงค์ทางการศึกษาวิจัยและประโยชน์ทางวิชาการได้นำไปสู่ความก้าวหน้าที่สำคัญและการพัฒนาบุคลากรในสาขาการแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์และสาขาอื่น ๆ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (“เรา” หรือ “โรงพยาบาล”) หวังให้นักวิจัยและนักวิชาการสามารถใช้ข้อมูลสุขภาพและตัวอย่างทางชีววิทยาของท่านในอนาคตได้สะดวกขึ้น ดังที่จะอธิบายในคำอธิบายการให้ความยินยอมสำหรับการประมวลผลข้อมูลสุขภาพและตัวอย่างทางชีววิทยาสำหรับวัตถุประสงค์ทางการศึกษาวิจัยและประโยชน์ทางวิชาการฉบับนี้ (“คำอธิบาย”)
ในกรณีที่ข้อมูลที่สามารถนำไปสู่การระบุตัวตนของเจ้าของได้ (เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขประจำตัวผู้ป่วย เป็นต้น) ได้ถูกนำออกจากข้อมูลสุขภาพและตัวอย่างทางชีววิทยาแล้ว เราเรียกข้อมูลสุขภาพและตัวอย่างทางชีววิทยาดังกล่าวว่าเป็น ข้อมูลสุขภาพและตัวอย่างทางชีววิทยาที่ไม่สามารถระบุตัวตนเจ้าของได้ที่ไม่เข้าข่ายเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาตให้นักวิจัยและนักวิชาการสามารถประมวลผลข้อมูลสุขภาพและตัวอย่างทางชีววิทยาที่ไม่สามารถระบุตัวตนเจ้าของได้ โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
กรณีที่ข้อมูลสุขภาพและตัวอย่างทางชีววิทยาของท่านยังสามารถเชื่อมโยงมาถึงตัวท่านได้ เราเรียกว่าเป็น “ข้อมูลสุขภาพและตัวอย่างทางชีววิทยาที่สามารถระบุตัวตนเจ้าของได้” การใช้ข้อมูลสุขภาพและตัวอย่างทางชีววิทยาที่สามารถระบุตัวตนเจ้าของได้ในการศึกษาวิจัยและทางวิชาการสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์ได้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากนักวิจัยและนักวิชาการสามารถรวบรวมข้อมูลของบุคคลได้เพื่อช่วยเพิ่มพูนความเข้าใจภาวะหรือโรคทางการแพทย์รวมทั้งการตอบสนองและกลไกของการตอบสนองต่อการรักษา อย่างไรก็ตาม การประมวลผลข้อมูลสุขภาพและตัวอย่างทางชีววิทยาที่สามารถระบุตัวตนเจ้าของได้ในทางการศึกษาวิจัยและทางวิชาการนั้นมีความเสี่ยงในการละเมิดความเป็นส่วนตัวของบุคคลได้ ดังนั้นจึงมีการกำหนดกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดไว้สำหรับการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว
นอกจากนี้ ข้อมูลสุขภาพและตัวอย่างทางชีววิทยาที่สามารถระบุตัวตนเจ้าของได้ของท่านอาจถูกทำให้กลายเป็นข้อมูลสุขภาพและตัวอย่างทางชีววิทยาที่ไม่สามารถระบุตัวตนเจ้าของได้ด้วยการใช้กระบวนการขจัดตัวตน (De-identification) ซึ่งข้อมูลสุขภาพและตัวอย่างทางชีววิทยาที่ไม่สามารถระบุตัวตนเจ้าของได้ของท่านดังกล่าวอาจถูกนำไปประมวลผลต่อสำหรับการศึกษาวิจัยและประโยชน์ทางวิชาการ โดยมีความจำเป็นต้องขอความยินยอมจากท่านก่อน
 
 1. เรากำลังขอให้ท่านทำอะไร
คำอธิบายฉบับนี้ขอให้ท่านตัดสินใจให้ความยินยอมสำหรับการประมวลผลข้อมูลสุขภาพและตัวอย่างทางชีววิทยาที่สามารถระบุตัวตนเจ้าของได้ของท่าน สำหรับวัตถุประสงค์ทางการศึกษาวิจัยและประโยชน์ทางวิชาการ
 1. ถ้าท่าน “ยินยอม” นักวิจัยและนักวิชาการจะสามารถดำเนินการขจัดตัวตนเพื่อทำให้ข้อมูลสุขภาพและตัวอย่างทางชีววิทยาที่สามารถระบุตัวตนเจ้าของได้ของท่านกลายเป็นข้อมูลสุขภาพและตัวอย่างทางชีววิทยาที่ไม่สามารถระบุตัวตนเจ้าของได้ เพื่อนำไปประมวลผลต่อสำหรับการศึกษาวิจัยและประโยชน์ทางวิชาการ
 2. ) ประมวลผลข้อมูลสุขภาพและตัวอย่างทางชีววิทยาที่สามารถระบุตัวตนเจ้าของได้ของท่านในกิจกรรมเพื่อทางการศึกษาวิจัยและประโยชน์ทางวิชาการ โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากท่านอีกในอนาคต ทั้งนี้ ตราบเท่าที่การประมวลผลข้อมูลสุขภาพและตัวอย่างทางชีววิทยาดังกล่าวยังคงกระทำภายใต้ประเภทของการศึกษาวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการที่ระบุไว้ในคำอธิบายนี้
    ถ้าท่าน “ไม่ยินยอม” โดยส่วนใหญ่แล้ว นักวิจัยและนักวิชาการจะต้องขอความยินยอมสำหรับการดำเนินการขจัดตัวตนเพื่อทำให้ข้อมูลสุขภาพและตัวอย่างทางชีววิทยาที่สามารถระบุตัวตนเจ้าของได้ของท่านกลายเป็นข้อมูลสุขภาพและตัวอย่างทางชีววิทยาที่ไม่สามารถระบุตัวตนเจ้าของได้ และการประมวลผลข้อมูลสุขภาพและตัวอย่างทางชีววิทยาที่สามารถระบุตัวตนเจ้าของได้ในกิจกรรมทางการศึกษาวิจัยและประโยชน์ทางวิชาการก่อนทำการประมวลผล อย่างไรก็ตาม การขอความยินยอมจากท่านในอนาคตอาจทำได้ยากหรือไม่สามารถทำได้ ซึ่งจะส่งผลให้กิจกรรมทางการศึกษาวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการดำเนินการได้ลำบากยิ่งขึ้น
การตัดสินใจให้ความยินยอมตามคำอธิบายฉบับนี้ใช้ได้กับการศึกษาวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการที่ใช้ข้อมูลสุขภาพและตัวอย่างทางชีววิทยาที่สามารถระบุตัวตนเจ้าของได้เท่านั้น สำหรับข้อมูลสุขภาพและตัวอย่างทางชีววิทยาที่ไม่สามารถระบุตัวตนเจ้าของได้ นักวิจัยและนักวิชาการสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวสำหรับการศึกษาวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการได้ โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากท่าน อย่างไรก็ตาม การขจัดตัวตนโดยการทำให้ข้อมูลสุขภาพและตัวอย่างทางชีววิทยาที่สามารถระบุตัวตนเจ้าของได้ของท่านกลายเป็นข้อมูลสุขภาพและตัวอย่างทางชีววิทยาที่ไม่สามารถระบุตัวตนเจ้าของได้นั้น ยังต้องอาศัยความยินยอมจากท่านก่อนดำเนินการ
กรุณาสอบถามหากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ ในคำอธิบายฉบับนี้ และทำการตัดสินใจก็ต่อเมื่อข้อสงสัยทั้งหมดของท่านได้รับคำตอบแล้ว โดยท่านได้ใช้เวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสมในการตัดสินใจ
 
 1. วัตถุประสงค์ของการให้ความยินยอม
ถ้าท่าน “ยินยอม” เราจะทำการขจัดตัวตนและประมวลผลข้อมูลสุขภาพและตัวอย่างทางชีววิทยาที่สามารถระบุตัวตนเจ้าของได้ของท่าน ภายใต้วัตถุประสงค์ด้านการศึกษาวิจัยทางแพทย์ ทางวิชาการ ทางวิทยาศาสตร์ และทางการศึกษาวิจัยด้านอื่น ๆ ทั้งที่มีในปัจจุบันและในอนาคต ตราบเท่าที่มีความจำเป็นในการใช้สำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าว เราอาจแบ่งปันข้อมูลสุขภาพและตัวอย่างทางชีววิทยาที่สามารถระบุตัวตนเจ้าของได้กับบุคคลที่สามใด ๆ ตามข้อ 4. หรือตามที่ได้กำหนดในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของโรงพยาบาล เพื่อวัตถุประสงค์ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว
 
การศึกษาวิจัยประเภทใดบ้างที่อาจกระทำได้
ถ้าท่าน “ยินยอม” เราจะประมวลผลข้อมูลสุขภาพและตัวอย่างทางชีววิทยาของท่านสำหรับการศึกษาวิจัยต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการศึกษาวิจัยดังต่อไปนี้
 • การศึกษาสาเหตุและการดำเนินของโรคและภาวะต่าง ๆ
 • การพัฒนาและทดสอบวิธีการวินิจฉัยและรักษาโรคและภาวะต่าง ๆ
 • การตรวจรหัสพันธุกรรม ซึ่งหมายความว่าจะสามารถระบุลักษณะทางพันธุกรรมทั้งหมดของท่านได้
 • การศึกษาวิจัยทางพันธุกรรมของโรคและภาวะทางการแพทย์ที่ถ่ายทอดในครอบครัวและในกลุ่มประชากรที่ใหญ่กว่าครอบครัว 
 • การศึกษาวิจัยที่สร้างสายเซลล์จากการเพาะเลี้ยงตัวอย่างทางชีววิทยาของท่านในห้องทดลองรวมทั้งเซลล์ที่อาจนำไปใช้ในการสร้างเนื้อเยื่อประเภทต่าง ๆ
 • การศึกษาวิจัยที่รวมถึงการเปลี่ยนแปลงยีนในเซลล์หรือใส่เซลล์มนุษย์ลงในสัตว์
 • การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการวินิจฉัยและการรักษาเกี่ยวกับการใช้ยาในทางไม่ชอบและการติดเหล้าเรื้อรัง
 • การศึกษาวิจัยการวินิจฉัยและการรักษาเกี่ยวกับสุขภาพจิต 
 • การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความผิดปกติของพัฒนาการ
 • การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคเอดส์และโรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
 • การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการทำให้การตั้งครรภ์สิ้นสุดลงและการทำแท้ง
 • การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว
ผลของการศึกษาวิจัยจากการประมวลผลข้อมูลสุขภาพและตัวอย่างทางชีววิทยาของท่านจะไม่ถูกนำไปใส่ไว้ในเวชระเบียนทางการแพทย์ของท่าน อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้ที่อาจมีการตรวจพบภาวะทางการแพทย์ เช่น วัณโรค ซึ่งกฎหมายระบุให้มีการรายงานต่อหน่วยงานราชการด้านสุขภาพพร้อมกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นหน้าที่ของเราในการกระทำตามกฎหมาย
 
กิจกรรมทางวิชาการประเภทใดบ้างที่อาจกระทำได้
ถ้าท่าน “ยินยอม” เราจะนำข้อมูลสุขภาพและตัวอย่างทางชีววิทยาของท่านไปใช้ในกิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมแต่ไม่จำกัดเพียงกิจกรรมทางวิชาการดังต่อไปนี้
 • การตีพิมพ์
 • การสอนบุคลากรทางการแพทย์
 • การเทียบมาตรฐานสำหรับวิธีการวินิจฉัยและรักษาโรคและภาวะต่าง ๆ
 
 1. การเปิดเผยข้อมูลสุขภาพและตัวอย่างทางชีววิทยาของท่าน
ถ้าท่าน “ยินยอม” ในคำอธิบายฉบับนี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลสุขภาพและตัวอย่างทางชีววิทยาที่สามารถระบุตัวตนเจ้าของได้ของท่านกับนักวิจัยและนักวิชาการ เช่น ผู้ทำโครงการศึกษาวิจัยอื่น สถาบันวิชาการ สถาบันทางการแพทย์อื่น นักวิจัยอื่น บริษัทยา บริษัทอุปกรณ์ทางการแพทย์ บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นต้น หรือหน่วยงานรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัย และสถาบันอื่น ๆ ที่มีหน้าที่พิจารณาทบทวนและกำกับดูแลการศึกษาวิจัย เป็นต้น หรือบุคคลที่สามอื่นใด ทั้งนี้ ตราบเท่าที่เรามีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในคำอธิบายฉบับนี้และที่กำหนดในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของโรงพยาบาล
ในการตีพิมพ์ผลการศึกษาวิจัยที่เกิดจากการใช้ข้อมูลสุขภาพและตัวอย่างทางชีววิทยาของท่าน จะไม่มีการระบุชื่อของท่านในการเอกสารที่ได้รับการตีพิมพ์
 
 1. ความเสี่ยงของท่าน
ความเสี่ยงของการให้ความ “ยินยอม” ภายใต้คำอธิบายฉบับนี้ คือการละเมิดความเป็นส่วนตัวของท่าน เราจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะป้องกันไม่ให้ข้อมูลของท่านตกไปสู่บุคคลที่ไม่ควรได้ ซึ่งเราได้นำข้อมูลที่จะทำให้สามารถระบุตัวตนของท่านได้โดยง่ายออก ทำให้ความเสี่ยงในการที่ข้อมูลสุขภาพและตัวอย่างทางชีววิทยาที่สามารถระบุตัวตนเจ้าของได้ของท่านจะถูกส่งให้บุคคลที่ไม่สมควรได้รับมีน้อยมาก ความเสี่ยงอีกประการคือเราจะใช้ข้อมูลสุขภาพและตัวอย่างทางชีววิทยาที่สามารถระบุตัวตนเจ้าของได้ของท่านในการศึกษาวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการที่ไม่ได้ระบุชื่อโครงการที่เฉพาะเจาะจง นอกจากนี้ ในหลายกรณี เราไม่สามารถแจ้งรายละเอียดของกระบวนการศึกษาวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างละเอียดได้ อย่างไรก็ตาม จากตัวอย่างประเภทของการศึกษาวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการที่ระบุไว้ข้างต้น ท่านสามารถประมาณการและคาดเดาได้ว่าข้อมูลของท่านจะถูกใช้ในการศึกษาวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการประเภทใดบ้าง นอกจากนี้คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยจะตรวจสอบให้เกิดความมั่นใจว่าการศึกษาวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการที่ได้กระทำภายใต้ความยินยอมที่ท่านได้ให้นั้นเป็นไปตามจริยธรรมการวิจัย
 
 1. ผลประโยชน์ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายของท่าน
ท่านจะไม่ได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากการ “ยินยอม” ในคำอธิบายฉบับนี้ แต่การที่นักวิจัยและนักวิชาการประมวลผลข้อมูลสุขภาพและตัวอย่างทางชีววิทยาของท่านนั้น อาจมีประโยชน์ต่อผู้อื่นโดยทำให้เกิดความเข้าใจในด้านสุขภาพและโรค ทำให้การดูแลสุขภาพดีขึ้น ทำให้การรักษาทางการแพทย์ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และพัฒนาให้เกิดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ใหม่ ๆ
ถ้าท่าน “ยินยอม” ข้อมูลสุขภาพและตัวอย่างทางชีววิทยาของท่านอาจถูกนำไปใช้ในการก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือการส่งมอบการบริการ รวมทั้งอาจมีการขายและ/หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางการเงินแก่ผู้อื่นได้ ในกรณีนี้จะไม่มีการแจ้งให้ท่านทราบ และจะไม่มีการจ่ายเงินหรือการตอบแทนใด ๆ แก่ท่านหรือครอบครัวของท่านทั้งสิ้น
ทั้งนี้ ไม่ว่าท่านจะ “ยินยอม” หรือ “ไม่ยินยอม” จะไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 
 1. ทางเลือกอื่นนอกจากการให้ความยินยอม
ท่านมีอิสระในการไม่ให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลสุขภาพและตัวอย่างทางชีววิทยาที่สามารถระบุตัวตนเจ้าของได้ของท่าน ซึ่งการไม่ให้ความยินยอมของท่านจะไม่เป็นเหตุให้ท่านสูญเสียการเข้าถึงการดูแลด้านสุขภาพหรือผลประโยชน์ที่ท่านมีสิทธิได้รับ และจะไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับผู้ให้การดูแลด้านสุขภาพของท่าน ไม่ว่าท่านจะตัดสินใจอย่างไร การตัดสินใจของท่านจะไม่ส่งผลต่อสิทธิด้านการรักษาพยาบาลหรือการรับการบริการอื่น ๆ
 
 1. การถอนความยินยอม
ท่านสามารถถอนความยินยอมที่ให้ไว้ได้ โดยติดต่อเราที่ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อีเมล [email protected] เพื่อถอนความยินยอม หลังจากที่ท่านได้ถอนความยินยอมแล้ว เราจะไม่ประมวลผลข้อมูลสุขภาพและตัวอย่างทางชีววิทยาที่สามารถระบุตัวตนเจ้าของได้ของท่านอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม การถอนความยินยอมย่อมไม่กระทบต่อการศึกษาวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการที่ได้ดำเนินการไปก่อนแล้ว
 
 1. ถ้าท่าน “ยินยอม” ท่านจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของท่านเพิ่มขึ้นกว่าในการตรวจรักษาตามมาตรฐานปกติหรือไม่
ท่านจะไม่ได้รับแจ้งว่าข้อมูลสุขภาพและตัวอย่างทางชีววิทยาของท่านถูกใช้ในการศึกษาวิจัยหรือกิจกรรมทางวิชาการใดอย่างเฉพาะเจาะจงหรือผลที่เกิดจากการศึกษาเหล่านั้นเป็นอย่างไร โดยส่วนมากการทดสอบโดยใช้ตัวอย่างทางชีววิทยาในการศึกษาวิจัยจะเป็นไปเพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้นและไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการดูแลรักษาสุขภาพ ถ้าการศึกษาวิจัยจากการใช้ข้อมูลหรือตัวอย่างทางชีววิทยาของท่านได้ผลลัพธ์ที่อาจมีความสำคัญสำหรับสุขภาพของท่านในอนาคต เราอาจติดต่อท่านเพื่อแจ้งผลลัพธ์ดังกล่าว ถ้ามีการส่งผลการตรวจทางพันธุกรรมให้ท่าน สาเหตุอาจเกิดจากการที่เราคิดว่าท่านอาจมีความเสี่ยงด้านสุขภาพและต้องการแนะนำให้ท่านทำการทดสอบเพื่อยืนยันผลกับห้องปฏิบัติการที่ได้การรับรองคุณภาพแล้ว ในกรณีนี้ท่านอาจต้องทำการปรึกษาแพทย์ประจำตัวของท่านหรือขอรับคำปรึกษาจากผู้ให้คำปรึกษาด้านพันธุกรรม ซึ่งท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองในการตรวจยืนยันหรือในการรับคำปรึกษาด้วยตัวท่านเอง
 
 1. ทางเลือกในการให้ความยินยอม
คำอธิบายฉบับนี้อธิบายเกี่ยวกับการให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลสุขภาพและตัวอย่างทางชีววิทยาที่สามารถระบุตัวตนเจ้าของได้ของท่านเพื่อ 1) การขจัดตัวตน และ 2) การศึกษาวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการ โดยท่านอาจ “ยินยอม” หรือ “ไม่ยินยอม” ก็ได้ ซึ่งการตัดสินใจของท่านจะส่งผลดังต่อไปนี้
ถ้าท่าน “ยินยอม”
ถ้าท่าน “ไม่ยินยอม” (รวมถึงกรณีที่ท่านไม่ตอบกลับเอกสารขอความยินยอม)
 • ข้อมูลสุขภาพและตัวอย่างทางชีววิทยาที่สามารถระบุตัวตนเจ้าของได้ของท่านจะไม่ถูกเก็บรักษาและประมวลผลสำหรับการขจัดตัวตนและการศึกษาวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการในอนาคตตามประเภทที่ระบุไว้ในคำอธิบายฉบับนี้และที่กำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวของโรงพยาบาล อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนส่วนบุคคลของท่านได้อาจถูกนำออกจากข้อมูลสุขภาพและตัวอย่างทางชีววิทยาที่สามารถระบุตัวตนเจ้าของได้ของท่านเพื่อให้สามารถนำไปใช้สำหรับการศึกษาวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการ
 • นักวิจัยอาจทำการติดต่อท่านในอนาคตอีกครั้งเพื่อขอความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลสุขภาพและตัวอย่างทางชีววิทยาที่สามารถระบุตัวตนเจ้าของได้ของท่าน สำหรับการขจัดตัวตนและการศึกษาวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการ
 • นักวิจัยอาจติดต่อท่านในอนาคตเพื่อขอการให้ความยินยอมที่เปิดกว้างในการใช้อีกครั้ง
 
 1. การติดต่อสอบถาม
ถ้าท่านมีคำถามเกี่ยวกับการขอความยินยอมหรือสิทธิของท่านตามคำอธิบายฉบับนี้ กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อีเมล [email protected] กรุณาสอบถามเราให้อธิบายสิ่งที่ท่านไม่เข้าใจในคำอธิบายฉบับนี้และ/หรือปรึกษาสมาชิกในครอบครัว ญาติ หรือเพื่อน ก่อนที่จะ “ยินยอม” หรือ “ไม่ยินยอม”