bih.button.backtotop.text
Package Name  

Well Baby Development 20 visit

Package ID  

PT20

 
0 THB
 
36,500 THB

Approximate cost in

 • 20 ครั้ง
Appointment_TH_1-(4).pngแพ็กเกจกิจกรรมบำบัด เพื่อพัฒนาการที่สมวัย


การกระตุ้นพัฒนาการเด็กให้โตอย่างเหมาะสมตามช่วงวัยเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมจากนักกิจกรรมบำบัดมีความชำนาญการและผ่านการอบรมด้านพัฒนาการในเด็กโดยเฉพาะ โดยนักกิจกรรมบำบัดจะออกแบบกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการที่หลากหลายเพื่อกระตุ้นให้เด็กมีพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคมอย่างเหมาะสมกับช่วงวัย รวมถึงการส่งเสริม บำบัด ฟื้นฟู เด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้าและมีความต้องการพิเศษ

การบริการของเรา

1. คัดกรองและประเมินเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั่วไป
2. ส่งเสริม บำบัด ฟื้นฟู เด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้าและมีความต้องการพิเศษ เช่น
 • พัฒนาการล่าช้ากว่าเด็กปกติในช่วงวัยเดียวกัน เช่น อายุ 6 เดือนแต่ยังชันคอขึ้นไม่ได้  อายุ 9 เดือนแต่ยังไม่สามารถนั่งเองได้  อายุครบ 1 ปี แต่ยังไม่สามารถยืนเองได้
 • มีความผิดปกติของกล้ามเนื้อ เช่น กล้ามเนื้อแข็งเกร็งหรือภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง
 • ความบกพร่องทางสติปัญญาและความสามารถในการเรียนรู้
 • การสื่อสาร ที่รวมถึงการพูดและการใช้ภาษาที่ไม่สมวัย

การประเมินพัฒนาการเด็ก

นักกิจกรรมบำบัดของเราผ่านการอบรมและได้รับการรับรองให้ใช้แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  Denver II (The Denver Developmental Screening Test 2nd)  ซึ่งเป็นเครื่องมือมาตรฐานสำหรับประเมินพัฒนาการสำหรับเด็กตั้งแต่วัยแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี  รวมถึงเด็กที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาพัฒนาการล่าช้า เช่น คลอดก่อนกำหนด ดาวน์ซินโดรมและภาวะออทิสติก ทั้งยังมีความเชี่ยวชาญในการประเมินปัญหาด้านพฤติกรรม ภาวะกล้ามเนื้อผิดปกติหรือการมีปัญหาซ้ำซ้อนอื่นๆร่วมด้วย

โปรแกรมการกระตุ้นพัฒนาการ

นักกิจกรรมบำบัดของเราออกแบบและจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการทุกด้านของเด็กในรูปแบบองค์รวมแบบเฉพาะบุคคล อย่างเหมาะสมตามช่วงวัยและความต้องการของเด็กแต่ละราย โดยอาศัยองค์ความรู้ทางการแพทย์ ทฤษฎีพื้นฐานทางจิตวิทยาและองค์ความรู้ทางกิจกรรมบำบัดในบรรยากาศที่อบอุ่น สนุกสนานและปลอดภัย เช่น
 • กิจกรรมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ การชันคอ การนั่ง การคลาน การทรงตัว สำหรับเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าเมื่อเทียบกับเด็กวัยเดียวกัน
 • กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก การหยิบจับ การประสานสัมพันธ์ของตาและมือ สำหรับเด็กที่ความผิดปกติของกล้ามเนื้อ
 • กิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้และความเข้าใจภาษา สำหรับเด็กที่มีปัญหาเรื่องการรับรู้การแก้ไขปัญหา รวมทั้งเรื่องการพูดและการใช้ภาษาไม่สมวัย
 • กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางสังคมและอารมณ์ รวมทั้งการส่งเสริมทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน

 

 

เงื่อนไข :

 1. ให้บริการครั้งละ 50-60 นาที
 2. ราคานี้ไม่รวมค่าปรึกษาแพทย์ และค่ายา
 3. ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564
 4. รับบริการได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
 5. เข้ารับบริการได้ที่แผนกกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด  ชั้น 4 ฝั่งทิศใต้ อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
 6. กรุณาทำนัดหมายได้ที่ 02-011 2449
Package Name : 

Well Baby Development 20 visit

Package ID : 

PT20

0 THB
Regular Price

Approximate cost in :

Appointment_TH_1-(4).pngแพ็กเกจกิจกรรมบำบัด เพื่อพัฒนาการที่สมวัย


การกระตุ้นพัฒนาการเด็กให้โตอย่างเหมาะสมตามช่วงวัยเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมจากนักกิจกรรมบำบัดมีความชำนาญการและผ่านการอบรมด้านพัฒนาการในเด็กโดยเฉพาะ โดยนักกิจกรรมบำบัดจะออกแบบกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการที่หลากหลายเพื่อกระตุ้นให้เด็กมีพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคมอย่างเหมาะสมกับช่วงวัย รวมถึงการส่งเสริม บำบัด ฟื้นฟู เด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้าและมีความต้องการพิเศษ

การบริการของเรา

1. คัดกรองและประเมินเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั่วไป
2. ส่งเสริม บำบัด ฟื้นฟู เด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้าและมีความต้องการพิเศษ เช่น
 • พัฒนาการล่าช้ากว่าเด็กปกติในช่วงวัยเดียวกัน เช่น อายุ 6 เดือนแต่ยังชันคอขึ้นไม่ได้  อายุ 9 เดือนแต่ยังไม่สามารถนั่งเองได้  อายุครบ 1 ปี แต่ยังไม่สามารถยืนเองได้
 • มีความผิดปกติของกล้ามเนื้อ เช่น กล้ามเนื้อแข็งเกร็งหรือภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง
 • ความบกพร่องทางสติปัญญาและความสามารถในการเรียนรู้
 • การสื่อสาร ที่รวมถึงการพูดและการใช้ภาษาที่ไม่สมวัย

การประเมินพัฒนาการเด็ก

นักกิจกรรมบำบัดของเราผ่านการอบรมและได้รับการรับรองให้ใช้แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  Denver II (The Denver Developmental Screening Test 2nd)  ซึ่งเป็นเครื่องมือมาตรฐานสำหรับประเมินพัฒนาการสำหรับเด็กตั้งแต่วัยแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี  รวมถึงเด็กที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาพัฒนาการล่าช้า เช่น คลอดก่อนกำหนด ดาวน์ซินโดรมและภาวะออทิสติก ทั้งยังมีความเชี่ยวชาญในการประเมินปัญหาด้านพฤติกรรม ภาวะกล้ามเนื้อผิดปกติหรือการมีปัญหาซ้ำซ้อนอื่นๆร่วมด้วย

โปรแกรมการกระตุ้นพัฒนาการ

นักกิจกรรมบำบัดของเราออกแบบและจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการทุกด้านของเด็กในรูปแบบองค์รวมแบบเฉพาะบุคคล อย่างเหมาะสมตามช่วงวัยและความต้องการของเด็กแต่ละราย โดยอาศัยองค์ความรู้ทางการแพทย์ ทฤษฎีพื้นฐานทางจิตวิทยาและองค์ความรู้ทางกิจกรรมบำบัดในบรรยากาศที่อบอุ่น สนุกสนานและปลอดภัย เช่น
 • กิจกรรมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ การชันคอ การนั่ง การคลาน การทรงตัว สำหรับเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าเมื่อเทียบกับเด็กวัยเดียวกัน
 • กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก การหยิบจับ การประสานสัมพันธ์ของตาและมือ สำหรับเด็กที่ความผิดปกติของกล้ามเนื้อ
 • กิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้และความเข้าใจภาษา สำหรับเด็กที่มีปัญหาเรื่องการรับรู้การแก้ไขปัญหา รวมทั้งเรื่องการพูดและการใช้ภาษาไม่สมวัย
 • กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางสังคมและอารมณ์ รวมทั้งการส่งเสริมทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน

 
 • 20 ครั้ง

 

เงื่อนไข :

 1. ให้บริการครั้งละ 50-60 นาที
 2. ราคานี้ไม่รวมค่าปรึกษาแพทย์ และค่ายา
 3. ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564
 4. รับบริการได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
 5. เข้ารับบริการได้ที่แผนกกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด  ชั้น 4 ฝั่งทิศใต้ อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
 6. กรุณาทำนัดหมายได้ที่ 02-011 2449