bih.button.backtotop.text
Package Name  

การให้สารเคมีบำบัดเฉพาะที่ผ่านทางหลอดเลือดแดงเข้าสู่ตับ

Package ID  

TACE01

 
0 THB
 
166,000 THB

Approximate cost in

 • 1. ค่าห้องเอ็กซเรย์หลอดเลือดและเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์ในห้องเอ็กซเรย์หลอดเลือด
 • 2. ค่าห้องพักฟื้น 1 คืน รวมทั้งค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการทั่วไป
 • 3. ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการที่จําเป็นสําหรับการตรวจด้วยการฉีดสีหลอดเลือดได้แก่ CBC, PT & PTT, BUN/Creatinine, LFT
 • 4. ค่ายาที่ใช้ในการทำหัตการ
 • 5. ค่าเวชภัณฑ์  อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำหัตการในห้องเอ็กซเรย์หลอดเลือด เช่น digital imaging และปรินท์เลเซอร์ 
 • 1. ค่าแพทย์เฉพาะทางรังสีร่วมรักษาในการทําหัตถการ
 • 2. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ผู้ป่วยพักฟื้นในโรงพยาบาลเกินกว่า 1 คืน  ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จะะเป็นค่าห้อง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่ายา ซึ่งผู้ป่วยจะต้องจ่ายในราคาปกติของโรงพยาบาล 
 • 3. ค่ายาเคมีบำบัด Adriamycin 
 • 4. ค่าใช้จ่ายในกรณีที่ผู้ป่วยต้องดมยาสลบ
 • 5. ค่าเลือดหรือผลิตภัณฑ์ของเลือด กรณีที่ต้องเตรียมความพร้อมของร่างกาย
 • 6. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการตรวจที่คลินิกผู้ป่วยนอก ในช่วงก่อนการรับเข้าเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล
 • 7. ค่าแพทย์ในการรับผู้ป่วย การเยี่ยมประจําวัน และการสรุปเพื่อการจําหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล  (Admission physician fees ,Daily round physician fees  and Discharge summary fee) 
 • 8. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวภายในห้องพัก เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ และค่าอาหารตามสั่ง ซึ่งโรงพยาบาลคิดตามราคาปกติ
 • 9.  ค่ายาและเวชภัณฑ์สําหรับนํากลับบ้าน 
   

การให้สารเคมีบำบัดเฉพาะที่ผ่านทางหลอดเลือดแดงเข้าสู่ตับ

วิธีการนี้เป็นการรักษาแบบประคับประคองในผู้ป่วยที่ไม่สามารถผ่าตัดนำก้อนมะเร็งออกได้ หรืออาจรับการผ่าตัดได้หลังก้อนมะเร็งมีขนาดเล็กลงด้วยการรักษาวิธีนี้ ซึ่งการรักษาวิธีนี้มักจะต้องทำเป็นระยะห่างกันประมาณ 6 – 8 สัปดาห์ เพื่อกำจัดเซลล์มะเร็งที่อาจหลงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่ เนื่องจากมีหลอดเลือดจากเนื้อเยื่อปกติรอบข้างเข้ามาเลี้ยงบริเวณที่มีก้อนมะเร็งเก่าอยู่ หลังทำหัตถการผู้ป่วยจะได้รับการดูแลและพักฟื้นนอนพักในโรงพยาบาล 1 คืน
 

ขั้นตอนการรักษา

 1. แพทย์ผู้ทําการรักษาจะสอดสายที่ใช้ในการให้สารเคมีบําบัดเข้าทางหลอดเลือดแดงใหญ่ในบริเวณที่อยู่ตื้นๆ เช่น บริเวณขาหนีบ โดยให้ยาชาเฉพาะที่แพทย์จะควบคุมการสอดสายโดยมองภาพจากเครื่องเอกซเรย์ เมื่อสายเคลื่อนที่ไปยังตําแหน่งที่ต้องการจะทําการฉีดสารทึบรังสี บันทึกภาพเพื่อตรวจดูพยาธิสภาพและลักษณะของหลอดเลือด จากนั้นจึงให้ยาเคมีบําบัดผสมสารทึบรังสีเข้าไปบริเวณก้อนมะเร็งและทําการอุดกั้นหลอดเลือดด้วยสารอุดหลอดเลือด (เช่น Gelfoam®)
 2. ระหว่างทําการรักษา ผู้ป่วยอาจรู้สึกปวดหรืออึดอัดบริเวณที่มีการอุดหลอดเลือด แพทย์จะให้ยาระงับความปวดเป็นครั้งๆไป
 3. หลังจากนั้นแพทย์จะถอดสายสวนออกจากหลอดเลือดแดง และทําการห้ามเลือดด้วยการกดที่แผลเป็นเวลา 10-15 นาที หลังจากนั้นผู้ป่ วยต้องนอนโดยเหยียดขาข้างที่สอดสายเป็นเวลา 4-8 ชั่วโมง เพื่อให้แน่ใจว่าแผลไม่เปิดและไม่มีเลือดออก


เงื่อนไขในการใช้บริการ :
 1. ผู้ที่ต้องการเข้ารับบริการตรวจนี้ จำเป็นต้องได้รับการประเมินจากรังสีแพทย์เฉพาะทางรังสีร่วมรักษา
 2. กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ก่อนเข้ารับบริการ ที่แผนกรังสีวิทยาชั้น 5 อาคารบี (B) โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โทร. 02-0112529  หรือ โทร. 02 0668888 (8:00- 20:00น.) 
 3. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 4. แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายวันที่ 31 ธันวาคม 2566
Package Name : 

การให้สารเคมีบำบัดเฉพาะที่ผ่านทางหลอดเลือดแดงเข้าสู่ตับ

Package ID : 

TACE01

0 THB
Regular Price Regular Price 166,000 THB

Approximate cost in :

การให้สารเคมีบำบัดเฉพาะที่ผ่านทางหลอดเลือดแดงเข้าสู่ตับ

วิธีการนี้เป็นการรักษาแบบประคับประคองในผู้ป่วยที่ไม่สามารถผ่าตัดนำก้อนมะเร็งออกได้ หรืออาจรับการผ่าตัดได้หลังก้อนมะเร็งมีขนาดเล็กลงด้วยการรักษาวิธีนี้ ซึ่งการรักษาวิธีนี้มักจะต้องทำเป็นระยะห่างกันประมาณ 6 – 8 สัปดาห์ เพื่อกำจัดเซลล์มะเร็งที่อาจหลงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่ เนื่องจากมีหลอดเลือดจากเนื้อเยื่อปกติรอบข้างเข้ามาเลี้ยงบริเวณที่มีก้อนมะเร็งเก่าอยู่ หลังทำหัตถการผู้ป่วยจะได้รับการดูแลและพักฟื้นนอนพักในโรงพยาบาล 1 คืน
 

ขั้นตอนการรักษา

 1. แพทย์ผู้ทําการรักษาจะสอดสายที่ใช้ในการให้สารเคมีบําบัดเข้าทางหลอดเลือดแดงใหญ่ในบริเวณที่อยู่ตื้นๆ เช่น บริเวณขาหนีบ โดยให้ยาชาเฉพาะที่แพทย์จะควบคุมการสอดสายโดยมองภาพจากเครื่องเอกซเรย์ เมื่อสายเคลื่อนที่ไปยังตําแหน่งที่ต้องการจะทําการฉีดสารทึบรังสี บันทึกภาพเพื่อตรวจดูพยาธิสภาพและลักษณะของหลอดเลือด จากนั้นจึงให้ยาเคมีบําบัดผสมสารทึบรังสีเข้าไปบริเวณก้อนมะเร็งและทําการอุดกั้นหลอดเลือดด้วยสารอุดหลอดเลือด (เช่น Gelfoam®)
 2. ระหว่างทําการรักษา ผู้ป่วยอาจรู้สึกปวดหรืออึดอัดบริเวณที่มีการอุดหลอดเลือด แพทย์จะให้ยาระงับความปวดเป็นครั้งๆไป
 3. หลังจากนั้นแพทย์จะถอดสายสวนออกจากหลอดเลือดแดง และทําการห้ามเลือดด้วยการกดที่แผลเป็นเวลา 10-15 นาที หลังจากนั้นผู้ป่ วยต้องนอนโดยเหยียดขาข้างที่สอดสายเป็นเวลา 4-8 ชั่วโมง เพื่อให้แน่ใจว่าแผลไม่เปิดและไม่มีเลือดออก
 • 1. ค่าห้องเอ็กซเรย์หลอดเลือดและเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์ในห้องเอ็กซเรย์หลอดเลือด
 • 2. ค่าห้องพักฟื้น 1 คืน รวมทั้งค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการทั่วไป
 • 3. ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการที่จําเป็นสําหรับการตรวจด้วยการฉีดสีหลอดเลือดได้แก่ CBC, PT & PTT, BUN/Creatinine, LFT
 • 4. ค่ายาที่ใช้ในการทำหัตการ
 • 5. ค่าเวชภัณฑ์  อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำหัตการในห้องเอ็กซเรย์หลอดเลือด เช่น digital imaging และปรินท์เลเซอร์ 
 • 1. ค่าแพทย์เฉพาะทางรังสีร่วมรักษาในการทําหัตถการ
 • 2. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ผู้ป่วยพักฟื้นในโรงพยาบาลเกินกว่า 1 คืน  ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จะะเป็นค่าห้อง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่ายา ซึ่งผู้ป่วยจะต้องจ่ายในราคาปกติของโรงพยาบาล 
 • 3. ค่ายาเคมีบำบัด Adriamycin 
 • 4. ค่าใช้จ่ายในกรณีที่ผู้ป่วยต้องดมยาสลบ
 • 5. ค่าเลือดหรือผลิตภัณฑ์ของเลือด กรณีที่ต้องเตรียมความพร้อมของร่างกาย
 • 6. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการตรวจที่คลินิกผู้ป่วยนอก ในช่วงก่อนการรับเข้าเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล
 • 7. ค่าแพทย์ในการรับผู้ป่วย การเยี่ยมประจําวัน และการสรุปเพื่อการจําหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล  (Admission physician fees ,Daily round physician fees  and Discharge summary fee) 
 • 8. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวภายในห้องพัก เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ และค่าอาหารตามสั่ง ซึ่งโรงพยาบาลคิดตามราคาปกติ
 • 9.  ค่ายาและเวชภัณฑ์สําหรับนํากลับบ้าน 
   


เงื่อนไขในการใช้บริการ :
 1. ผู้ที่ต้องการเข้ารับบริการตรวจนี้ จำเป็นต้องได้รับการประเมินจากรังสีแพทย์เฉพาะทางรังสีร่วมรักษา
 2. กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ก่อนเข้ารับบริการ ที่แผนกรังสีวิทยาชั้น 5 อาคารบี (B) โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โทร. 02-0112529  หรือ โทร. 02 0668888 (8:00- 20:00น.) 
 3. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 4. แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายวันที่ 31 ธันวาคม 2566