bih.button.backtotop.text
Package Name  

การเจาะชิ้นเนื้อเต้านมด้วยเข็มขนาดใหญ่ โดยใช้เครื่องแมมโมแกรมบอกตำแหน่ง

Package ID  

RADIO15

 
0 THB
 
26,500 THB

Approximate cost in

 • ค่าห้องทำหัตถการ (รวมค่าบริการพยาบาลผู้ช่วยแพทย์ และทีม) สำหรับเจาะชิ้นเนื้อ 1 จุด
 • ค่าอุปกรณ์ทางแพทย์ และเวชภัณฑ์ที่จำเป็น สำหรับเจาะชิ้นเนื้อ 1 จุด
 • ค่ายาจำเป็นในการทำหัตถการ สำหรับเจาะชิ้นเนื้อ 1 จุด
 • ค่าส่งตรวจชิ้นเนื้อ 1 กระปุก
 • ค่าแพทย์
  • แพทย์ผู้ทําการเจาะชิ้นเนื้อ
  • พยาธิแพทย์
 • ค่าบริการโรงพยาบาลและค่าบริการทางพยาบาล
 • ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอื่นๆ นอกเหนือจากในโปรแกรมนี้
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์สำหรับนำกลับบ้าน


ศูนย์เต้านม
ชั้น 16 อาคารเอ (A) โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
โทร: 02 011 3694 (8:00 - 18:00 น.)
โทร: 02 066 8888 หรือ 1378 (18:00 - 8:00 น.)
 


การเตรียมตัวก่อนตรวจ

1. ผู้รับการตรวจต้องทําการนัดล่วงหน้า เพื่อจองห้องตรวจและนัดเวลากับรังสีแพทย์

2. โดยทั่วไป ผู้รับการตรวจไม่ต้องเตรียมตัวล่วงหน้า เช่น ไม่ต้องงดนํ้าหรืออาหาร แต่ในกรณีที่ต้องมีการเตรียมตัวเป็นพิเศษ เช่น ต้องได้รับยาหรือมีข้อปฏิบัติเพิ่มเติม แพทย์หรือพยาบาลจะเป็นผู้แจ้งให้ทราบ

3. ถ้ามีประวัติดังต่อไปนี้ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเมื่อมาทําการนัดหรือก่อนตรวจ

 •  ประวัติการมีเลือดออกง่ายหรือหยุดยาก
 • ประวัติโลหิตจาง
 • ประวัติการใช้ยาที่มีส่วนประกอบของแอสไพริน ยาละลายลิ่มเลือดหรือป้องกันการแข็งตัวของเลือด เช่น พลาวิกซ์® (Plavix®)
 • ประวัติการแพ้ยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งยาชาที่ใช้เฉพาะที่ (local anesthesia) หรือ เบตาดีน หรือ แอลกอฮอล์


ผู้มีสิทธิใช้โปรแกรม​

 • ผู้มีสิทธิใช้โปรแกรมขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ผู้ทําการรักษาเห็นสมควร  เงื่อนไขในการใช้บริการ

 • ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ค่าบริการแบบเหมาจ่ายสามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน
   รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกันและสิทธิพิเศษอื่นๆ
  ***ไม่มีส่วนลดเพิ่มเติมหลังจากใช้เลือกใช้ราคาโปรแกรมเหมาจ่าย
 • สามารถติดต่อขอนัดหมายในการรับบริการหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 011 3694 (8:00 - 18:00 น.) หรือ 02 066 8888 หรือ 1378 (18:00 - 8:00 น.)
 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 • แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ
Package Name : 

การเจาะชิ้นเนื้อเต้านมด้วยเข็มขนาดใหญ่ โดยใช้เครื่องแมมโมแกรมบอกตำแหน่ง

Package ID : 

RADIO15

0 THB
Regular Price Regular Price 26,500 THB

Approximate cost in :


การเตรียมตัวก่อนตรวจ

1. ผู้รับการตรวจต้องทําการนัดล่วงหน้า เพื่อจองห้องตรวจและนัดเวลากับรังสีแพทย์

2. โดยทั่วไป ผู้รับการตรวจไม่ต้องเตรียมตัวล่วงหน้า เช่น ไม่ต้องงดนํ้าหรืออาหาร แต่ในกรณีที่ต้องมีการเตรียมตัวเป็นพิเศษ เช่น ต้องได้รับยาหรือมีข้อปฏิบัติเพิ่มเติม แพทย์หรือพยาบาลจะเป็นผู้แจ้งให้ทราบ

3. ถ้ามีประวัติดังต่อไปนี้ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเมื่อมาทําการนัดหรือก่อนตรวจ

 •  ประวัติการมีเลือดออกง่ายหรือหยุดยาก
 • ประวัติโลหิตจาง
 • ประวัติการใช้ยาที่มีส่วนประกอบของแอสไพริน ยาละลายลิ่มเลือดหรือป้องกันการแข็งตัวของเลือด เช่น พลาวิกซ์® (Plavix®)
 • ประวัติการแพ้ยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งยาชาที่ใช้เฉพาะที่ (local anesthesia) หรือ เบตาดีน หรือ แอลกอฮอล์


ผู้มีสิทธิใช้โปรแกรม​

 • ผู้มีสิทธิใช้โปรแกรมขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ผู้ทําการรักษาเห็นสมควร
 • ค่าห้องทำหัตถการ (รวมค่าบริการพยาบาลผู้ช่วยแพทย์ และทีม) สำหรับเจาะชิ้นเนื้อ 1 จุด
 • ค่าอุปกรณ์ทางแพทย์ และเวชภัณฑ์ที่จำเป็น สำหรับเจาะชิ้นเนื้อ 1 จุด
 • ค่ายาจำเป็นในการทำหัตถการ สำหรับเจาะชิ้นเนื้อ 1 จุด
 • ค่าส่งตรวจชิ้นเนื้อ 1 กระปุก
 • ค่าแพทย์
  • แพทย์ผู้ทําการเจาะชิ้นเนื้อ
  • พยาธิแพทย์
 • ค่าบริการโรงพยาบาลและค่าบริการทางพยาบาล
 • ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอื่นๆ นอกเหนือจากในโปรแกรมนี้
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์สำหรับนำกลับบ้าน


ศูนย์เต้านม
ชั้น 16 อาคารเอ (A) โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
โทร: 02 011 3694 (8:00 - 18:00 น.)
โทร: 02 066 8888 หรือ 1378 (18:00 - 8:00 น.)
   เงื่อนไขในการใช้บริการ

 • ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ค่าบริการแบบเหมาจ่ายสามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน
   รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกันและสิทธิพิเศษอื่นๆ
  ***ไม่มีส่วนลดเพิ่มเติมหลังจากใช้เลือกใช้ราคาโปรแกรมเหมาจ่าย
 • สามารถติดต่อขอนัดหมายในการรับบริการหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 011 3694 (8:00 - 18:00 น.) หรือ 02 066 8888 หรือ 1378 (18:00 - 8:00 น.)
 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 • แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง