bih.button.backtotop.text
Package Name  

โปรแกรมตรวจสุขภาพเพื่อป้องกันมะเร็งแบบองค์รวม

Package ID  

ESP023

 
44,000 THB
 
44,000 THB

Approximate cost in

Regular Price 45740.00 THB

 • CD Profile (CD3/CD4/CD8) 
 • % CD 16/56
 • 25-OH Vitamin D3/D2
 • Natural Killer Cell Cytotoxic Activity
 • Toxic Metals Profile 2 (Al, As, Cd, Co, Pb, Hg) – Blood
 • Toxic Metals Profile 5 (Al, As, Cd, Cr, Pb, Hg) - Random Urine
 • M2-PK
 • C-Reactive Protein* (CRP)
 • Ferritin
 • LDH isoenzyme
 • Interleukin-6
 
 • ค่าปรึกษาแพทย์
 • ราคานี้ไม่รวมค่ายา ค่าบริการทางพยาบาล และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่แพทย์แนะนำให้มีการตรวจเพิ่มเติม กรณีพบความผิดปกติ
 • ราคานี้ไม่รวมค่าบริการโรงพยาบาล และค่าเวชภัณฑ์อื่นๆ นอกเหนือจากรายการที่ระบุในแพ็กเกจเอสเพอรานซ์
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมมะเร็ง
ชั้น 11 อาคาร C
โทร. 02-011-5888, อีเมล [email protected]

 
โปรแกรมตรวจสุขภาพเพื่อป้องกันมะเร็งแบบองค์รวม

โรคมะเร็งมักจะซ่อนตัวเป็นปีหรือหลายสิบปีก่อนที่จะแสดงอาการ สำหรับมะเร็งส่วนใหญ่ หากพบช้า โอกาสที่มะเร็งจะเติบโตและแพร่กระจายก็จะยิ่งมากขึ้น นั่นคือเหตุผลที่การตรวจหามะเร็งในระยะเริ่มต้นมีความสำคัญต่อการป้องกันมะเร็งสำหรับคุณและคนที่คุณรัก (อ่านเพิ่มเติม)


 
คำแนะนำ
 1. ไม่จำเป็นต้องงดน้ำงดอาหารก่อนเข้ามาทำการเก็บตัวอย่างเลือด
 2. หากคุณมีโรคประจำตัว, ยา, อาหารเสริม หรือ สมุนไพร ที่ใช้เป็นประจำ กรุณาแจ้งแพทย์ และพยาบาลทุกครั้งก่อนเข้าทำการรักษา

 


เงื่อนไขในการใช้บริการ:

 1. รับบริการได้ที่ศูนย์รักษามะเร็งแบบบูรณาการเอสเพอรานซ์ ชั้น 11 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อาคาร C
 2. แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการเรียกเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่นๆ ได้
 3. แพ็กเกจนี้เป็นบริการเหมาจ่าย ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน หากไม่สามารถเข้ารับการตรวจในบางรายการได้
 4. เอสเพอรานซ์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. ราคานี้ไม่รวมค่าปรึกษาแพทย์ครั้งแรก
 6. กรุณาทำนัดล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ โทร. 02-011-5588 หรืออีเมล [email protected]
 7. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 8. แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ
Package Name : 

โปรแกรมตรวจสุขภาพเพื่อป้องกันมะเร็งแบบองค์รวม

Package ID : 

ESP023

44,000 THB
Regular Price 45,740 THB Regular Price

Approximate cost in :

โปรแกรมตรวจสุขภาพเพื่อป้องกันมะเร็งแบบองค์รวม

โรคมะเร็งมักจะซ่อนตัวเป็นปีหรือหลายสิบปีก่อนที่จะแสดงอาการ สำหรับมะเร็งส่วนใหญ่ หากพบช้า โอกาสที่มะเร็งจะเติบโตและแพร่กระจายก็จะยิ่งมากขึ้น นั่นคือเหตุผลที่การตรวจหามะเร็งในระยะเริ่มต้นมีความสำคัญต่อการป้องกันมะเร็งสำหรับคุณและคนที่คุณรัก (อ่านเพิ่มเติม)


 
คำแนะนำ
 1. ไม่จำเป็นต้องงดน้ำงดอาหารก่อนเข้ามาทำการเก็บตัวอย่างเลือด
 2. หากคุณมีโรคประจำตัว, ยา, อาหารเสริม หรือ สมุนไพร ที่ใช้เป็นประจำ กรุณาแจ้งแพทย์ และพยาบาลทุกครั้งก่อนเข้าทำการรักษา

 
 • CD Profile (CD3/CD4/CD8) 
 • % CD 16/56
 • 25-OH Vitamin D3/D2
 • Natural Killer Cell Cytotoxic Activity
 • Toxic Metals Profile 2 (Al, As, Cd, Co, Pb, Hg) – Blood
 • Toxic Metals Profile 5 (Al, As, Cd, Cr, Pb, Hg) - Random Urine
 • M2-PK
 • C-Reactive Protein* (CRP)
 • Ferritin
 • LDH isoenzyme
 • Interleukin-6
 
 • ค่าปรึกษาแพทย์
 • ราคานี้ไม่รวมค่ายา ค่าบริการทางพยาบาล และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่แพทย์แนะนำให้มีการตรวจเพิ่มเติม กรณีพบความผิดปกติ
 • ราคานี้ไม่รวมค่าบริการโรงพยาบาล และค่าเวชภัณฑ์อื่นๆ นอกเหนือจากรายการที่ระบุในแพ็กเกจเอสเพอรานซ์
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมมะเร็ง
ชั้น 11 อาคาร C
โทร. 02-011-5888, อีเมล [email protected]

 


เงื่อนไขในการใช้บริการ:

 1. รับบริการได้ที่ศูนย์รักษามะเร็งแบบบูรณาการเอสเพอรานซ์ ชั้น 11 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อาคาร C
 2. แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการเรียกเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่นๆ ได้
 3. แพ็กเกจนี้เป็นบริการเหมาจ่าย ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน หากไม่สามารถเข้ารับการตรวจในบางรายการได้
 4. เอสเพอรานซ์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. ราคานี้ไม่รวมค่าปรึกษาแพทย์ครั้งแรก
 6. กรุณาทำนัดล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ โทร. 02-011-5588 หรืออีเมล [email protected]
 7. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 8. แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ