bih.button.backtotop.text
Package Name  

โปรแกรมการตรวจประเมินความจำ กระบวนการคิด
และการรับรู้

Package ID  

PT24

 
2,950 THB
 
2,950 THB

Approximate cost in

 • การตรวจร่างกายโดยแพทย์
 • การตรวจประเมินความจำ กระบวนการคิดและการรับรู้ โดยนักกิจกรรมบำบัด 1 ครั้ง  (ใช้ระยะเวลาการตรวจประมาณ 45 นาที) 
 • ค่าบริการโรงพยาบาลและค่าบริการทางการพยาบาล 
 • ค่าตรวจรักษาเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรม
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์แผนกกายภาพบำบัด
ชั้น 4  ตึก B โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
8.00-17.00  (BKK Time)
Hot line tel. +662 011 2449

โปรแกรมการตรวจประเมินความจำ
กระบวนการคิดและการรับรู้


เป็นโปรแกรมการตรวจประเมินความจำ กระบวนการคิดและการรับรู้ (Perception and cognitive function Test) เพื่อตรวจคัดกรองปัญหา ความบกพร่องในการรับรู้ (Perception), ความจำ (Memory), สมาธิ (Attention and concentration), ความคิดและการตัดสินใจ แก้ปัญหา (Executive function) โดยนักกิจกรรมบำบัด และ รับการตรวจร่างกายโดยแพทย์


ผู้ที่ควรเข้ารับการตรวจ

 1. เหมาะสำหรับผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 2. รู้สึกหลงลืมง่าย เริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับการคิดคำนวน การแก้ไขปัญหา
 3. ผู้สนใจดูแล ส่งเสริมสุขภาพทางกาย การดูแลสุขภาพสมอง เพื่อให้คงภาวะที่ดีของร่างกาย และลดความเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อม ต้องการประเมินความบกพร่องทางด้านการรับรู้, สมาธิ, ความจำ, กระบวนการคิดและการแก้ไขปัญหา
 4. ผู้ที่มีการเคลื่อนไหว หรือกิจกรรมทางกายน้อยกว่าปกติ จนเริ่มส่งผลต่อความทรงจำ ความคิด การแก้ไขปัญหา


ผู้ที่มีอาการดังต่อไปนี้ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนซื้อโปรแกรม

 • มีอาการแขนขา อ่อนแรง
 • มีปัญหาในด้านการพูด การสื่อสาร
 • มีปัญหาทางด้านสายตา การมองเห็น เช่น ตาบอดสี  เห็นภาพซ้อน 


คำแนะนำในการปฏิบัติตัวก่อนตรวจ

 1. นอนหลับ พักผ่อนให้เพียงพอ
 2. หากจำเป็นต้องใส่แว่นตา เพื่ออ่านหนังสือหรือดูหน้าจอคอมพิวเตอร์  ควรนำแว่นตามาด้วยในวันที่ทำการตรวจ
 3. หากจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยฟัง ควรนำมาด้วยในวันที่ทำการตรวจเงื่อนไขในการใช้บริการ

 1. รับบริการตรวจประเมินความจำ กระบวนการคิดและการรับรู้ที่แผนกกิจกรรมบำบัด กายกาพบำบัดผู้ป่วยนอก อาคาร B ชั้น 4 และพบแพทย์ที่ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู อาคาร A ชั้น 20
 2. กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการการตรวจประเมินความจำ กระบวนการคิดและการรับรู้และพบแพทย์ในวันเดียวกัน โดยติดต่อนัดหมายที่แผนกกิจกรรมบำบัด โทร 02-0112449 
 3. ค่าบริการแบบเหมาจ่าย ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา
  บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่น ๆ
 4. ราคาโปรโมชั่นนี้ สำหรับการรับบริการแบบผู้ป่วยนอกเท่านั้น ไม่สามารถคืนเงินได้
  ทุกกรณี
 5. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 6. แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ

 
Package Name : 

โปรแกรมการตรวจประเมินความจำ กระบวนการคิด
และการรับรู้

Package ID : 

PT24

2,950 THB
Regular Price Regular Price

Approximate cost in :

โปรแกรมการตรวจประเมินความจำ
กระบวนการคิดและการรับรู้


เป็นโปรแกรมการตรวจประเมินความจำ กระบวนการคิดและการรับรู้ (Perception and cognitive function Test) เพื่อตรวจคัดกรองปัญหา ความบกพร่องในการรับรู้ (Perception), ความจำ (Memory), สมาธิ (Attention and concentration), ความคิดและการตัดสินใจ แก้ปัญหา (Executive function) โดยนักกิจกรรมบำบัด และ รับการตรวจร่างกายโดยแพทย์


ผู้ที่ควรเข้ารับการตรวจ

 1. เหมาะสำหรับผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 2. รู้สึกหลงลืมง่าย เริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับการคิดคำนวน การแก้ไขปัญหา
 3. ผู้สนใจดูแล ส่งเสริมสุขภาพทางกาย การดูแลสุขภาพสมอง เพื่อให้คงภาวะที่ดีของร่างกาย และลดความเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อม ต้องการประเมินความบกพร่องทางด้านการรับรู้, สมาธิ, ความจำ, กระบวนการคิดและการแก้ไขปัญหา
 4. ผู้ที่มีการเคลื่อนไหว หรือกิจกรรมทางกายน้อยกว่าปกติ จนเริ่มส่งผลต่อความทรงจำ ความคิด การแก้ไขปัญหา


ผู้ที่มีอาการดังต่อไปนี้ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนซื้อโปรแกรม

 • มีอาการแขนขา อ่อนแรง
 • มีปัญหาในด้านการพูด การสื่อสาร
 • มีปัญหาทางด้านสายตา การมองเห็น เช่น ตาบอดสี  เห็นภาพซ้อน 


คำแนะนำในการปฏิบัติตัวก่อนตรวจ

 1. นอนหลับ พักผ่อนให้เพียงพอ
 2. หากจำเป็นต้องใส่แว่นตา เพื่ออ่านหนังสือหรือดูหน้าจอคอมพิวเตอร์  ควรนำแว่นตามาด้วยในวันที่ทำการตรวจ
 3. หากจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยฟัง ควรนำมาด้วยในวันที่ทำการตรวจ
 • การตรวจร่างกายโดยแพทย์
 • การตรวจประเมินความจำ กระบวนการคิดและการรับรู้ โดยนักกิจกรรมบำบัด 1 ครั้ง  (ใช้ระยะเวลาการตรวจประมาณ 45 นาที) 
 • ค่าบริการโรงพยาบาลและค่าบริการทางการพยาบาล 
 • ค่าตรวจรักษาเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรม
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์แผนกกายภาพบำบัด
ชั้น 4  ตึก B โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
8.00-17.00  (BKK Time)
Hot line tel. +662 011 2449เงื่อนไขในการใช้บริการ

 1. รับบริการตรวจประเมินความจำ กระบวนการคิดและการรับรู้ที่แผนกกิจกรรมบำบัด กายกาพบำบัดผู้ป่วยนอก อาคาร B ชั้น 4 และพบแพทย์ที่ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู อาคาร A ชั้น 20
 2. กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการการตรวจประเมินความจำ กระบวนการคิดและการรับรู้และพบแพทย์ในวันเดียวกัน โดยติดต่อนัดหมายที่แผนกกิจกรรมบำบัด โทร 02-0112449 
 3. ค่าบริการแบบเหมาจ่าย ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา
  บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่น ๆ
 4. ราคาโปรโมชั่นนี้ สำหรับการรับบริการแบบผู้ป่วยนอกเท่านั้น ไม่สามารถคืนเงินได้
  ทุกกรณี
 5. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 6. แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ