bih.button.backtotop.text
Package Name  

โปรแกรมการตรวจประเมินความจำ กระบวนการคิดและการรับรู้

Package ID  

PT24

 
2,850 THB
 
2,850 THB

Approximate cost in

 • พบนักกิจกรรมบำบัด 1 ครั้ง เพื่อรับการตรวจประเมินความจำ กระบวนการคิดและการรับรู้ 
 • พบแพทย์ 1 ครั้ง   เพื่อตรวจร่างกาย และวางแผนการรักษาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
แผนกกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด  ชั้น 4 ฝั่งทิศใต้
ตึกBIH โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
8.00-20.00  (BKK Time)
Hot line tel. +662 011 2449

โปรแกรมการตรวจประเมินความจำ
กระบวนการคิดและการรับรู้


ผู้ที่ควรเข้ารับการตรวจ
 1. เหมาะสำหรับผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 2. รู้สึกหลงลืมง่าย เริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับการคิดคำนวน การแก้ไขปัญหา
 3. ผู้สนใจดูแล ส่งเสริมสุขภาพทางกาย รวมทั้งการดูแลสุขภาพสมอง เพื่อให้คงภาวะที่ดีของร่างกาย และลดความเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อม ต้องการประเมินความบกพร่องทางด้านการรับรู้, สมาธิ, ความจำ, กระบวนการคิดและการแก้ไขปัญหา
 4. ผู้ใหญ่ที่มีการเคลื่อนไหว หรือกิจกรรมทางกายน้อยกว่าปกติ จนเริ่มส่งผลต่อความทรงจำ ความคิด การแก้ไขปัญหา

การตรวจไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการดังต่อไปนี้
 1. มีอาการแขนขา อ่อนแรง
 2. มีปัญหาในด้านการพูด การสื่อสาร
 3. มีปัญหาทางด้านสายตา การมองเห็น เช่น ตาบอดสี  เห็นภาพซ้อน 

คำแนะนำในการปฎิบัติตัวก่อนตรวจ
 1. นอนหลับ พักผ่อนให้เพียงพอ
 2. หากจำเป็นต้องใส่แว่นตา เพื่ออ่านหนังสือหรือดูหน้าจอคอมพิวเตอร์  ควรนำแว่นตามาด้วยในวันที่ทำการตรวจ
 3. หากจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยฟัง ควรนำมาด้วยในวันที่ทำการตรวจ


เงื่อนไขในการใช้บริการ :
 
 1. กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการหรือพบแพทย์ทุกครั้ง โทร 02-0112449
 2. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกกิจกรรมบำบัด 02-0112449
 3. ระยะเวลาการตรวจประเมินโดยนักกิจกรรมบำบัด 50-60 นาที สถานที่ ห้องกิจกรรมบำบัด แผนกกายกาพบำบัดผู้ป่วยนอก ชั้น 4  อาคารโรงพยาบาล
 4. พบแพทย์ 1 ครั้ง กรุณาทำนัดหมายเพื่อพบแพทย์ล่วงหน้า
 5. รับบริการได้ตั้งแต่ วันนี้เป็นต้นไป
 6. ราคานี้รวมค่าประเมินความจำ กระบวนคิดและการรับรู้ (Concentration and memory test) ค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาลฯ และค่าบริการทางพยาบาล
 7. ค่าบริการแบบเหมาจ่าย ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่นๆ
 8. ราคานี้ไม่รวมค่ายา และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่แพทย์แนะนำให้มีการตรวจ หรือการรักษาเพิ่มเติม หากพบความผิดปกติ
Package Name : 

โปรแกรมการตรวจประเมินความจำ กระบวนการคิดและการรับรู้

Package ID : 

PT24

2,850 THB
Regular Price

Approximate cost in :

โปรแกรมการตรวจประเมินความจำ
กระบวนการคิดและการรับรู้


ผู้ที่ควรเข้ารับการตรวจ
 1. เหมาะสำหรับผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 2. รู้สึกหลงลืมง่าย เริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับการคิดคำนวน การแก้ไขปัญหา
 3. ผู้สนใจดูแล ส่งเสริมสุขภาพทางกาย รวมทั้งการดูแลสุขภาพสมอง เพื่อให้คงภาวะที่ดีของร่างกาย และลดความเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อม ต้องการประเมินความบกพร่องทางด้านการรับรู้, สมาธิ, ความจำ, กระบวนการคิดและการแก้ไขปัญหา
 4. ผู้ใหญ่ที่มีการเคลื่อนไหว หรือกิจกรรมทางกายน้อยกว่าปกติ จนเริ่มส่งผลต่อความทรงจำ ความคิด การแก้ไขปัญหา

การตรวจไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการดังต่อไปนี้
 1. มีอาการแขนขา อ่อนแรง
 2. มีปัญหาในด้านการพูด การสื่อสาร
 3. มีปัญหาทางด้านสายตา การมองเห็น เช่น ตาบอดสี  เห็นภาพซ้อน 

คำแนะนำในการปฎิบัติตัวก่อนตรวจ
 1. นอนหลับ พักผ่อนให้เพียงพอ
 2. หากจำเป็นต้องใส่แว่นตา เพื่ออ่านหนังสือหรือดูหน้าจอคอมพิวเตอร์  ควรนำแว่นตามาด้วยในวันที่ทำการตรวจ
 3. หากจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยฟัง ควรนำมาด้วยในวันที่ทำการตรวจ
 • พบนักกิจกรรมบำบัด 1 ครั้ง เพื่อรับการตรวจประเมินความจำ กระบวนการคิดและการรับรู้ 
 • พบแพทย์ 1 ครั้ง   เพื่อตรวจร่างกาย และวางแผนการรักษาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
แผนกกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด  ชั้น 4 ฝั่งทิศใต้
ตึกBIH โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
8.00-20.00  (BKK Time)
Hot line tel. +662 011 2449


เงื่อนไขในการใช้บริการ :
 
 1. กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการหรือพบแพทย์ทุกครั้ง โทร 02-0112449
 2. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกกิจกรรมบำบัด 02-0112449
 3. ระยะเวลาการตรวจประเมินโดยนักกิจกรรมบำบัด 50-60 นาที สถานที่ ห้องกิจกรรมบำบัด แผนกกายกาพบำบัดผู้ป่วยนอก ชั้น 4  อาคารโรงพยาบาล
 4. พบแพทย์ 1 ครั้ง กรุณาทำนัดหมายเพื่อพบแพทย์ล่วงหน้า
 5. รับบริการได้ตั้งแต่ วันนี้เป็นต้นไป
 6. ราคานี้รวมค่าประเมินความจำ กระบวนคิดและการรับรู้ (Concentration and memory test) ค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาลฯ และค่าบริการทางพยาบาล
 7. ค่าบริการแบบเหมาจ่าย ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่นๆ
 8. ราคานี้ไม่รวมค่ายา และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่แพทย์แนะนำให้มีการตรวจ หรือการรักษาเพิ่มเติม หากพบความผิดปกติ