bih.button.backtotop.text
36 packages(s) found

การตรวจวัดระดับภูมิ หลังฉีดวัคซีนโควิด-19

การตรวจวัดระดับภูมิตอบสนองชนิด IgG (IgG antibody) ต่อ Spike protein ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (SARS-CoV-2) เพื่อทราบระดับภูมิตอบสนองของร่างกายภายหลังฉีดวัคซีน COVID-19 หรือการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
Cost : 1,500 THB
SEE PACKAGE DETAILS

* See package details for currency conversion.

การตรวจระดับภูมิ หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 และระดับวิตามินดี

การตรวจวัดระดับภูมิตอบสนองชนิด IgG (IgG antibody) ต่อ Spike protein เพื่อทราบระดับภูมิตอบสนองของร่างกายภายหลังฉีดวัคซีน COVID-19 หรือการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมกับตรวจระดับวิตามินดี (Vitamin D) เพื่อประเมินสภาวะของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย
Cost : 2,900 THB
SEE PACKAGE DETAILS

* See package details for currency conversion.

การตรวจวัดระดับภูมิ และความต้านทานการติดเชื้อ หลังฉีดวัคซีนโควิด-19

การตรวจวัดระดับภูมิตอบสนองชนิด IgG (IgG antibody) ต่อ Spike protein และ การตรวจภูมิต้านทาน (Neutralization) ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (SARS-CoV-2) 
Cost : 3,000 THB
SEE PACKAGE DETAILS

* See package details for currency conversion.

การตรวจวัดระดับภูมิ และความต้านทานการติดเชื้อ หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 และระดับวิตามินดี

การตรวจวัดระดับภูมิตอบสนองชนิด IgG (IgG antibody) ต่อ Spike protein และ การตรวจภูมิต้านทาน (Neutralization) ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (SARS-CoV-2) และ การตรวจวัดระดับวิตามินดี เพื่อประเมินสภาวะของภูมิคุ้มกันในร่างกาย หลังจากได้รับวัคซีนโควิด-19
Cost : 4,000 THB
SEE PACKAGE DETAILS

* See package details for currency conversion.

โปรแกรมตรวจสุขภาพเพื่อประกอบการทำวีซ่า U.S. สำหรับอายุ 15-17 ปี และตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป

โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ให้บริการการต้องตรวจสุขภาพเพื่อประกอบการทำวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา โดยแพทย์ผู้ได้รับการอนุมัติจากทางสถานเอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกา
Cost : 3,200 THB
SEE PACKAGE DETAILS

* See package details for currency conversion.

โปรแกรมตรวจสุขภาพเพื่อประกอบการทำวีซ่า U.S. สำหรับอายุ 25 - 44 ปี

โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ให้บริการการต้องตรวจสุขภาพเพื่อประกอบการทำวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา โดยแพทย์ผู้ได้รับการอนุมัติจากทางสถานเอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกา
Cost : 3,700 THB
SEE PACKAGE DETAILS

* See package details for currency conversion.