bih.button.backtotop.text
10 packages(s) found

แพ็กเกจ Dual Comprehensive จัดฟันแบบใส Invisalign (ขากรรไกรบนและล่าง)

การจัดฟันแบบใส แพ็กเกจ Dual Comprehensive (ขากรรไกรบนและล่าง) เหมาะสําหรับผู้ที่มีการสบฟันผิดปกติค่อนข้างมากหรือซับซ้อน
Cost : 220,900 THB
SEE PACKAGE DETAILS

* See package details for currency conversion.

แพ็กเกจ Dual Mandibular Advancement จัดฟันแบบใส Invisalign (ขากรรไกรบนและล่าง)

การจัดฟันแบบใส แพ็กเกจ Dual Mandibular Advancement (ขากรรไกรบนและล่าง) เหมาะสําหรับแก้ไขปัญหาการสบฟันผิดปกติที่เกิดจากขากรรไกรล่างมีตําแหน่งถอยหลังกว่าปกติ ในเด็กหรือวัยรุ่นที่ยังมีการเจริญเติบโตอยู่ เพื่อปรับโครงสร้างใบหน้าให้เหมาะสม
Cost : 220,900 THB
SEE PACKAGE DETAILS

* See package details for currency conversion.

แพ็กเกจ Dual Moderate จัดฟันแบบใส Invisalign (ขากรรไกรบนและล่าง)

การจัดฟันแบบใส แพ็กเกจ Dual Moderate เป็นการจัดฟันบนและฟันล่าง เหมาะสําหรับผู้ที่มีการสบฟันผิดปกติปานกลาง หรือมีความซับซ้อนรองลงมา โดยอาจเป็นผู้ที่เคยจัดฟันมาก่อน หรือไม่เคยจัดฟันมาก่อนก็ได้ และเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมความพร้อมของช่องปาก ก่อนรับการทำวีเนียร์ ครอบฟัน หรือรากฟันเทียม เป็นต้น
Cost : 190,900 THB
SEE PACKAGE DETAILS

* See package details for currency conversion.

แพ็กเกจ Dual Lite จัดฟันแบบใส Invisalign (ขากรรไกรบนและล่าง)

การจัดฟันแบบใส แพ็กเกจ Dual Lite (ขากรรไกรบนและล่าง) เหมาะสําหรับผู้ที่มีความผิดปกติของการเรียงตัวของฟันเล็กน้อย หรือการที่มีฟันซ้อนเกหลังการจัดฟัน เนื่องจากไม่ได้ใส่เครื่องมือคงสภาพฟัน (Retainers) โดยทันตแพทย์สามารถเคลื่อนฟันให้ปกติได้
Cost : 145,900 THB
SEE PACKAGE DETAILS

* See package details for currency conversion.

แพ็กเกจ Dual Express จัดฟันแบบใส Invisalign (ขากรรไกรบนและล่าง)

การจัดฟันแบบใส แพ็กเกจ Dual Express (ขากรรไกรบนและล่าง) เหมาะสําหรับผู้ที่มีการสบฟันผิดปกติค่อนข้างมาก หรือมีความซับซ้อนรองลงมา โดยอาจเป็นผู้ที่เคยจัดฟันมาก่อน หรือไม่เคยจัดฟันมาก่อนก็ได้
Cost : 95,900 THB
SEE PACKAGE DETAILS

* See package details for currency conversion.

แพ็กเกจ Single Moderate จัดฟันแบบใส Invisalign (ขากรรไกรบนหรือล่าง)

การจัดฟันแบบใส แพ็กเกจ singlel Moderate เป็นการจัดฟันบนหรือฟันล่าง เหมาะสําหรับผู้ที่มีการสบฟันผิดปกติปานกลาง หรือมีความซับซ้อนรองลงมา โดยอาจเป็นผู้ที่เคยจัดฟันมาก่อน หรือไม่เคยจัดฟันมาก่อนก็ได้ และเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมความพร้อมของช่องปาก ก่อนรับการทำวีเนียร์ ครอบฟัน หรือรากฟันเทียม เป็นต้น
Cost : 149,900 THB
SEE PACKAGE DETAILS

* See package details for currency conversion.

แพ็กเกจ Single Lite จัดฟันแบบใส Invisalign (ขากรรไกรบนหรือล่าง)

การจัดฟันแบบใส แพ็กเกจ Single Lite (ขากรรไกรบนหรือล่าง) เหมาะสําหรับผู้ที่มีความผิดปกติของการเรียงตัวของฟันเล็กน้อย หรือการที่มีฟันซ้อนเกหลังการจัดฟัน เนื่องจากไม่ได้ใส่เครื่องมือคงสภาพฟัน (Retainers) โดยทันตแพทย์สามารถเคลื่อนฟันให้ปกติได้
Cost : 120,900 THB
SEE PACKAGE DETAILS

* See package details for currency conversion.

แพ็กเกจ Single Express จัดฟันแบบใส Invisalign (ขากรรไกรบนหรือล่าง)

การจัดฟันแบบใส แพ็กเกจ Single Express (ขากรรไกรบนหรือล่าง) เหมาะสําหรับผู้ที่มีความผิดปกติของการเรียงตัวของฟันไม่มากนัก และเหมาะกับผู้ที่เคยจัดฟันมาก่อน แต่ฟันเริ่มเคลื่อน โดยการรักษานี้จะช่วยจัดให้ฟันกลับมาเรียงตัวอีกครั้ง
Cost : 90,900 THB
SEE PACKAGE DETAILS

* See package details for currency conversion.

การจัดฟันแบบใส Invisalign สำหรับเด็กอายุ 6 ปี ถึง 12 ปี

Invisalign First (Phase 1) เหมาะสำหรับเด็กอายุประมาณ 6 ปี ถึง 12 ปี ซึ่งเริ่มมีฟันแท้เริ่มปรากฏในช่องปากร่วมกับฟันน้านม (Mixed dentition)
Cost : 120,900 THB
SEE PACKAGE DETAILS

* See package details for currency conversion.

การจัดฟันแบบใส Invisalign สำหรับเด็กอายุ 12 ปี ขึ้นไป

Invisalign First (Phase 2) เหมาะสำหรับเด็กอายุประมาณ 12 ปี ขึ้นไป ซึ่งเป็นช่วงฟันชุดผสม (Mixed dentition) หมายถึง เริ่มตั้งแต่ฟันกรามแท้ซี่ที่หนึ่ง และฟันหน้าแท้ปรากฏในช่องปากจนกระทั่งฟันน้ำนมซี่สุดท้ายหลุด
Cost : 135,900 THB
SEE PACKAGE DETAILS

* See package details for currency conversion.

    Scroll for more