bih.button.backtotop.text
Package Name  

การตรวจ NIPT + ตรวจคัดกรองความผิดปกติที่เกิดจากการขาดหายไปบางส่วนของโครโมโซม(Microdeletions) 

Package ID  

LAB29

 
31,100 THB
 
31,100 THB

Approximate cost in

 • Trisomy
  • Trisomy 21 (กลุ่มอาการดาวน์)
  • Trisomy 18 (กลุ่มอาการเอ็ดเวิร์ด)
  • Trisomy 13 (กลุ่มอาการพาทัว)
 • ตรวจคัดกรองเพศของทารกในครรภ์
 • ตรวจคัดกรองความผิดปกติของจำนวนโครโมโซมเพศ
  • XX, XY
  • XO, XXX, XXY, XYY
 • ตรวจคัดกรองความผิดปกติที่เกิดจากการขาดหายไปบางส่วนของโครโมโซม(Microdeletions) 
  • DiGeorge syndrome
  • 1p36 deletion syndrome
  • Angelman syndrome/ Prader-Willi syndrome
  • Cri-du-chat syndrome
  • Wolf-Hirschhorn syndrome
 • ตรวจคัดกรองความผิดปกติของจำนวนโครโมโซมคู่อื่นๆ อีก 19 คู่ศูนย์สูติ-นรีเวช

เวลาทำการ :
จันทร์-เสาร์ 08.00-20.00 น.
อาทิตย์ 08.00-16.00 น.

อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชั้น 2 ด้านเหนือ
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย 

การตรวจ NIPT + ตรวจคัดกรองความผิดปกติที่เกิดจากการขาดหายไปบางส่วนของโครโมโซม(Microdeletions) 


การตรวจ NIPT+ ตรวจคัดกรองความผิดปกติที่เกิดจากการขาดหายไปบางส่วนของโครโมโซม(Microdeletions) คือการตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมทารกในครรภ์จากเลือดมารดา สามารถหาความเสี่ยงการเกิดกลุ่มอาการดาวน์หรือความผิดปกติของโครโมโซมอื่นที่สำคัญ รวมถึงโครโมโซมเพศและเพศของทารกในครรภ์ได้ หญิงตั้งครรภ์สามารถรับการตรวจ NIPT ได้ตั้งแต่อายุครรภ์ 10 สัปดาห์ขึ้นไป

และ เพิ่มการตรวจคัดกรองความผิดปกติที่เกิดจากการขาดหายไปบางส่วนของโครโมโซม(Microdeletions) เพิ่มเติม รวมถึงการตรวจคัดกรองความผิดปกติของจำนวนโครโมโซมคู่อื่นๆ อีก 19 คู่


การช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายในกรณีที่ตรวจดัดกรองพบความผิดปกติจากการเกินมาของโครโมโซมคู่ ที่13, 18 หรือ 21 

1.การช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายในกรณีที่ตรวจคัดกรองพบว่ามีความเสี่ยงสูง  
การตรวจหาความผิดปกติของโครโมโซมของทารกในครรภ์จากเลือดมารดาเป็นเพียงการตรวจคัดกรองเท่านั้น  ในกรณีที่ผลการตรวจพบว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการมีความผิดปกติจากการเกินมาของโครโมโซมคู่ ที่ 13,18 หรือ 21 ท่านมีสิทธิ์ได้รับค่าสนับสนุนการตรวจยืนยันเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น การเจาะตรวจน้ำคร่ำ การตัดชิ้นเนื้อรก การตรวจวิเคราะห์โครโมโซม (karyotyping analysis)และการตรวจวิเคราะห์โครโมโซมด้วยเทคนิค Fluorescence in situ hybridization (FISH) เป็นต้น  ในกรณีนี้ท่านจะได้รับการช่วยเหลือในการตรวจวินิจฉัยเพื่อยืนยันผลการตรวจนี้  โดยทางโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน 12,500 บาท

2.กรณีผลการตรวจวิเคราะห์เป็นผลลบลวง
(ยกเว้นในรายที่ผลตรวจเป็น mosaic chromosomal abnormality หรือกรณีครรภ์แฝดที่ทารกหายไปหนึ่งคน (vanishing twin) จะไม่เข้าเกณฑ์ในการได้รับกาสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่ระบุด้านล่างนี้)
การตรวจคัดกรองหาความผิดปกติของโครโมโซมของทารกในครรภ์จากเลือดมารดานี้เป็นเพียงการตรวจคัดกรองเท่านั้น แม้ว่าเทคนิคที่เลือกใช้จะมีความถูกต้องแม่นยำสูง แต่ก็ยังมีโอกาสเกิดผลลบลวงได้ กล่าวคือ ผลการตรวจคัดกรองพบว่ามีความเสี่ยงต่ำ แต่ทารกได้รับการวินิจฉัยในเวลาต่อมาว่ามีความผิดปกติจากการเกินมาของโครโมโซมคู่ ที่ 13, 18 หรือ 21 ซึ่งได้รับการตรวจยืนยันว่า มีความผิดปกติจริงจากห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานและน่าเชื่อถือภายในหนึ่งปีนับจากวันที่ทารกคลอด หรือวันที่ได้รับการยุติการตั้งครรภ์ในกรณีนี้ท่านมีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือเยียวยา จากทางโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เป็นจำนวนเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท

 

หมายเหตุ

 1. ราคานี้ไม่รวมค่าแพทย์และอื่นๆ
 2. ควรรับการตรวจภายใต้คำแนะนำของแพทย์
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินในทุกกรณี
 4. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่วนลดอื่นๆ ของการตรวจ NIPT ได้อีก
 5. แพ็กเกจนี้ สำหรับตรวจที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เท่านั้น
 6. สำหรับกรณี การตรวจ NIPT package สามารถ ขำระเงินผ่าน Online ก่อนได้ 
 7. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 8. แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ
Package Name : 

การตรวจ NIPT + ตรวจคัดกรองความผิดปกติที่เกิดจากการขาดหายไปบางส่วนของโครโมโซม(Microdeletions) 

Package ID : 

LAB29

31,100 THB
Regular Price Regular Price

Approximate cost in :

การตรวจ NIPT + ตรวจคัดกรองความผิดปกติที่เกิดจากการขาดหายไปบางส่วนของโครโมโซม(Microdeletions) 


การตรวจ NIPT+ ตรวจคัดกรองความผิดปกติที่เกิดจากการขาดหายไปบางส่วนของโครโมโซม(Microdeletions) คือการตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมทารกในครรภ์จากเลือดมารดา สามารถหาความเสี่ยงการเกิดกลุ่มอาการดาวน์หรือความผิดปกติของโครโมโซมอื่นที่สำคัญ รวมถึงโครโมโซมเพศและเพศของทารกในครรภ์ได้ หญิงตั้งครรภ์สามารถรับการตรวจ NIPT ได้ตั้งแต่อายุครรภ์ 10 สัปดาห์ขึ้นไป

และ เพิ่มการตรวจคัดกรองความผิดปกติที่เกิดจากการขาดหายไปบางส่วนของโครโมโซม(Microdeletions) เพิ่มเติม รวมถึงการตรวจคัดกรองความผิดปกติของจำนวนโครโมโซมคู่อื่นๆ อีก 19 คู่


การช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายในกรณีที่ตรวจดัดกรองพบความผิดปกติจากการเกินมาของโครโมโซมคู่ ที่13, 18 หรือ 21 

1.การช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายในกรณีที่ตรวจคัดกรองพบว่ามีความเสี่ยงสูง  
การตรวจหาความผิดปกติของโครโมโซมของทารกในครรภ์จากเลือดมารดาเป็นเพียงการตรวจคัดกรองเท่านั้น  ในกรณีที่ผลการตรวจพบว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการมีความผิดปกติจากการเกินมาของโครโมโซมคู่ ที่ 13,18 หรือ 21 ท่านมีสิทธิ์ได้รับค่าสนับสนุนการตรวจยืนยันเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น การเจาะตรวจน้ำคร่ำ การตัดชิ้นเนื้อรก การตรวจวิเคราะห์โครโมโซม (karyotyping analysis)และการตรวจวิเคราะห์โครโมโซมด้วยเทคนิค Fluorescence in situ hybridization (FISH) เป็นต้น  ในกรณีนี้ท่านจะได้รับการช่วยเหลือในการตรวจวินิจฉัยเพื่อยืนยันผลการตรวจนี้  โดยทางโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน 12,500 บาท

2.กรณีผลการตรวจวิเคราะห์เป็นผลลบลวง
(ยกเว้นในรายที่ผลตรวจเป็น mosaic chromosomal abnormality หรือกรณีครรภ์แฝดที่ทารกหายไปหนึ่งคน (vanishing twin) จะไม่เข้าเกณฑ์ในการได้รับกาสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่ระบุด้านล่างนี้)
การตรวจคัดกรองหาความผิดปกติของโครโมโซมของทารกในครรภ์จากเลือดมารดานี้เป็นเพียงการตรวจคัดกรองเท่านั้น แม้ว่าเทคนิคที่เลือกใช้จะมีความถูกต้องแม่นยำสูง แต่ก็ยังมีโอกาสเกิดผลลบลวงได้ กล่าวคือ ผลการตรวจคัดกรองพบว่ามีความเสี่ยงต่ำ แต่ทารกได้รับการวินิจฉัยในเวลาต่อมาว่ามีความผิดปกติจากการเกินมาของโครโมโซมคู่ ที่ 13, 18 หรือ 21 ซึ่งได้รับการตรวจยืนยันว่า มีความผิดปกติจริงจากห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานและน่าเชื่อถือภายในหนึ่งปีนับจากวันที่ทารกคลอด หรือวันที่ได้รับการยุติการตั้งครรภ์ในกรณีนี้ท่านมีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือเยียวยา จากทางโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เป็นจำนวนเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
 • Trisomy
  • Trisomy 21 (กลุ่มอาการดาวน์)
  • Trisomy 18 (กลุ่มอาการเอ็ดเวิร์ด)
  • Trisomy 13 (กลุ่มอาการพาทัว)
 • ตรวจคัดกรองเพศของทารกในครรภ์
 • ตรวจคัดกรองความผิดปกติของจำนวนโครโมโซมเพศ
  • XX, XY
  • XO, XXX, XXY, XYY
 • ตรวจคัดกรองความผิดปกติที่เกิดจากการขาดหายไปบางส่วนของโครโมโซม(Microdeletions) 
  • DiGeorge syndrome
  • 1p36 deletion syndrome
  • Angelman syndrome/ Prader-Willi syndrome
  • Cri-du-chat syndrome
  • Wolf-Hirschhorn syndrome
 • ตรวจคัดกรองความผิดปกติของจำนวนโครโมโซมคู่อื่นๆ อีก 19 คู่ศูนย์สูติ-นรีเวช

เวลาทำการ :
จันทร์-เสาร์ 08.00-20.00 น.
อาทิตย์ 08.00-16.00 น.

อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชั้น 2 ด้านเหนือ
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย 

 

หมายเหตุ

 1. ราคานี้ไม่รวมค่าแพทย์และอื่นๆ
 2. ควรรับการตรวจภายใต้คำแนะนำของแพทย์
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินในทุกกรณี
 4. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่วนลดอื่นๆ ของการตรวจ NIPT ได้อีก
 5. แพ็กเกจนี้ สำหรับตรวจที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เท่านั้น
 6. สำหรับกรณี การตรวจ NIPT package สามารถ ขำระเงินผ่าน Online ก่อนได้ 
 7. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 8. แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ