bih.button.backtotop.text
Package Name  

การตรวจ NIPT หรือ Non-Invasive Prenatal Testing

Package ID  

092-10-0006

 
15,900 THB
 
15,900 THB

Approximate cost in

Regular Price 18600.00 THB

 • Trisomy
  • Trisomy 21 (กลุ่มอาการดาวน์)
  • Trisomy 18 (กลุ่มอาการเอ็ดเวิร์ด)
  • Trisomy 13 (กลุ่มอาการพาทัว)
 • ตรวจคัดกรองเพศของทารกในครรภ์
 • ตรวจคัดกรองความผิดปกติของจำนวนโครโมโซมเพศ
  • XX, XY
  • XO, XXX, XXY, XYYศูนย์สูติ-นรีเวช

เวลาทำการ :
จันทร์-เสาร์ 08.00-20.00 น.
อาทิตย์ 08.00-16.00 น.

อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชั้น 2 ด้านเหนือ
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย 

การตรวจ NIPT หรือ Non-Invasive Prenatal Testing


การตรวจ NIPT หรือ Non-Invasive Prenatal Testing คือการตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมทารกในครรภ์จากเลือดมารดา สามารถหาความเสี่ยงการเกิดกลุ่มอาการดาวน์หรือความผิดปกติของโครโมโซมอื่นที่สำคัญ รวมถึงโครโมโซมเพศและเพศของทารกในครรภ์ได้ หญิงตั้งครรภ์สามารถรับการตรวจ NIPT ได้ตั้งแต่อายุครรภ์ 10 สัปดาห์ขึ้นไป
 

 

หมายเหตุ

 1. รับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2563
 2. ราคานี้ไม่รวมค่าแพทย์และอื่นๆ
 3. ควรรับการตรวจภายใต้คำแนะนำของแพทย์
 4. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินในทุกกรณี
 5. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่วนลดอื่นๆ ของการตรวจ NIPT ได้อีก
 6. แพ็กเกจนี้ สำหรับตรวจที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เท่านั้น
 7. สำหรับกรณี Vaccine package สามารถ ขำระเงินผ่าน Online ก่อนได้ 
Package Name : 

การตรวจ NIPT หรือ Non-Invasive Prenatal Testing

Package ID : 

092-10-0006

15,900 THB
Regular Price 18,600 THB

Approximate cost in :

การตรวจ NIPT หรือ Non-Invasive Prenatal Testing


การตรวจ NIPT หรือ Non-Invasive Prenatal Testing คือการตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมทารกในครรภ์จากเลือดมารดา สามารถหาความเสี่ยงการเกิดกลุ่มอาการดาวน์หรือความผิดปกติของโครโมโซมอื่นที่สำคัญ รวมถึงโครโมโซมเพศและเพศของทารกในครรภ์ได้ หญิงตั้งครรภ์สามารถรับการตรวจ NIPT ได้ตั้งแต่อายุครรภ์ 10 สัปดาห์ขึ้นไป
 
 • Trisomy
  • Trisomy 21 (กลุ่มอาการดาวน์)
  • Trisomy 18 (กลุ่มอาการเอ็ดเวิร์ด)
  • Trisomy 13 (กลุ่มอาการพาทัว)
 • ตรวจคัดกรองเพศของทารกในครรภ์
 • ตรวจคัดกรองความผิดปกติของจำนวนโครโมโซมเพศ
  • XX, XY
  • XO, XXX, XXY, XYYศูนย์สูติ-นรีเวช

เวลาทำการ :
จันทร์-เสาร์ 08.00-20.00 น.
อาทิตย์ 08.00-16.00 น.

อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชั้น 2 ด้านเหนือ
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย 

 

หมายเหตุ

 1. รับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2563
 2. ราคานี้ไม่รวมค่าแพทย์และอื่นๆ
 3. ควรรับการตรวจภายใต้คำแนะนำของแพทย์
 4. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินในทุกกรณี
 5. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่วนลดอื่นๆ ของการตรวจ NIPT ได้อีก
 6. แพ็กเกจนี้ สำหรับตรวจที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เท่านั้น
 7. สำหรับกรณี Vaccine package สามารถ ขำระเงินผ่าน Online ก่อนได้