bih.button.backtotop.text
Package Name  

Moderna Vaccine Gift Card

Package ID  

MODERNA02-Gift

 
1,650 THB
 
1,650 THB

Approximate cost in

 • ค่ายา Moderna vaccine injection
 • ค่าบริการโรงพยาบาลและ ค่าบริการทางพยาบาล
 • ค่าใช้จ่ายๆ อื่นที่นอกเหนือจากแพ็กเกจ
 • ค่าแพทย์สำหรับการสั่งฉีดและการให้คำปรึกษา
 

อ่านข้อมูลวัคซีนทางเลือก Moderna  คลิก

เบอร์ Contact center 02 066 8888 และ 1378
 

Moderna Gift Card 

TH.png
 

การจองวัคซีนทางเลือก Moderna ล็อต 2 กับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มีความห่วงใยในสุขภาพของท่านและลูกหลานของท่าน ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงได้ทำการเปิดจองวัคซีนทางเลือก Moderna ล็อต 2 ซึ่งเป็นวัคซีนที่จัดสรรโดยสมาคมโรงพยาบาลเอกชนผ่านองค์การเภสัชกรรม

ทั้งนี้ กำหนดการส่งมอบวัคซีนทางเลือก Moderna ล็อต 2 ยังไม่มีความชัดเจน อย่างไรก็ดีทางโรงพยาบาลฯ คาดว่าจะเริ่มทยอยส่งมอบวัคซีนได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 

ซึ่งโรงพยาบาลฯ จะทำการนัดหมายการฉีดวัคซีนไปยังท่าน ภายหลังได้รับวัคซีนแล้ว
“รัฐบาลได้จัดสรรวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ส่วนการจองวัคซีนโควิด-19 ของสถานพยาบาลเอกชนเป็นทางเลือกที่ประชาชนสามารถเลือกรับบริการได้แต่ต้องชำระค่าใช้จ่ายเอง”
 

ข้อดีของการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

 • มีมาตรฐานและความปลอดภัยสูงสุด
 • ฉีดโดยพยาบาลวิชาชีพที่มีความชำนาญการในการฉีดวัคซีนโดยเฉพาะ
 • กรณีที่ผู้ฉีดวัคซีนเป็นเด็กอายุ 12-17 ปี จะอยู่ภายใต้การดูแลของกุมารแพทย์และพยาบาลวิชาชีพเฉพาะทางเด็ก และมีการแยกพื้นที่ฉีดวัคซีนเป็นสัดส่วน*
 
จำกัดจำนวนการจอง ไม่เกิน 10 โดส ต่อ 1 การซื้อ
 เงื่อนไขการให้บริการ :

 • วัคซีนมีจำนวนจำกัด กำหนดไม่เกิน 10 โดส ต่อ 1 การซื้อ
 • ในกรณีที่โรงพยาบาล ได้รับการจัดสรรวัคซีนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
 • ท่านสามารถโอนสิทธิ์ในการจองวัคซีนให้ผู้อื่นได้  แต่ไม่อนุญาตให้ทำการขายช่วงให้กับผู้อื่น
 • หลังจากชำระเงินจองแล้ว ทาง กรณีทางโรงพยาบาลไม่สามารถจัดหาวัคซีนโควิด-19 ทางเลือกได้ตามกำหนด โรงพยาบาลจะคืนเงินให้เฉพาะค่าวัคซีนโควิด-19 ทางเลือกเข็มละ 1,650 บาท/เข็ม
 • ผู้มีความประสงค์ในการทำการจอง ต้องชำระค่ามัดจำเต็มจำนวน 1,650 บาท/เข็ม ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว ไม่รวมค่าแพทย์ (ถ้ามี)
 • ในกรณีการสั่งจองวัคซีนมากกว่าการจัดสรร ทางโรงพยาบาลจะดำเนินการจัดสรรตามลำดับผู้ที่เข้าสั่งจองก่อนหลัง
 • วันและเวลาการเข้ารับวัคซีน  จะเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนดเท่านั้น
 

*หมายเหตุ

 • สำหรับฉีดผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • กรณีผู้ที่มีอายุระหว่าง 12-17 ปี ขณะนี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ของประเทศไทย ได้อนุมัติให้ใช้ในเด็กอายุ 12-17 แล้ว
Package Name : 

Moderna Vaccine Gift Card

Package ID : 

MODERNA02-Gift

1,650 THB
Regular Price Regular Price

Approximate cost in :

Moderna Gift Card 

TH.png
 

การจองวัคซีนทางเลือก Moderna ล็อต 2 กับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มีความห่วงใยในสุขภาพของท่านและลูกหลานของท่าน ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงได้ทำการเปิดจองวัคซีนทางเลือก Moderna ล็อต 2 ซึ่งเป็นวัคซีนที่จัดสรรโดยสมาคมโรงพยาบาลเอกชนผ่านองค์การเภสัชกรรม

ทั้งนี้ กำหนดการส่งมอบวัคซีนทางเลือก Moderna ล็อต 2 ยังไม่มีความชัดเจน อย่างไรก็ดีทางโรงพยาบาลฯ คาดว่าจะเริ่มทยอยส่งมอบวัคซีนได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 

ซึ่งโรงพยาบาลฯ จะทำการนัดหมายการฉีดวัคซีนไปยังท่าน ภายหลังได้รับวัคซีนแล้ว
“รัฐบาลได้จัดสรรวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ส่วนการจองวัคซีนโควิด-19 ของสถานพยาบาลเอกชนเป็นทางเลือกที่ประชาชนสามารถเลือกรับบริการได้แต่ต้องชำระค่าใช้จ่ายเอง”
 

ข้อดีของการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

 • มีมาตรฐานและความปลอดภัยสูงสุด
 • ฉีดโดยพยาบาลวิชาชีพที่มีความชำนาญการในการฉีดวัคซีนโดยเฉพาะ
 • กรณีที่ผู้ฉีดวัคซีนเป็นเด็กอายุ 12-17 ปี จะอยู่ภายใต้การดูแลของกุมารแพทย์และพยาบาลวิชาชีพเฉพาะทางเด็ก และมีการแยกพื้นที่ฉีดวัคซีนเป็นสัดส่วน*
 
จำกัดจำนวนการจอง ไม่เกิน 10 โดส ต่อ 1 การซื้อ
 
 • ค่ายา Moderna vaccine injection
 • ค่าบริการโรงพยาบาลและ ค่าบริการทางพยาบาล
 • ค่าใช้จ่ายๆ อื่นที่นอกเหนือจากแพ็กเกจ
 • ค่าแพทย์สำหรับการสั่งฉีดและการให้คำปรึกษา
 

อ่านข้อมูลวัคซีนทางเลือก Moderna  คลิก

เบอร์ Contact center 02 066 8888 และ 1378
 เงื่อนไขการให้บริการ :

 • วัคซีนมีจำนวนจำกัด กำหนดไม่เกิน 10 โดส ต่อ 1 การซื้อ
 • ในกรณีที่โรงพยาบาล ได้รับการจัดสรรวัคซีนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
 • ท่านสามารถโอนสิทธิ์ในการจองวัคซีนให้ผู้อื่นได้  แต่ไม่อนุญาตให้ทำการขายช่วงให้กับผู้อื่น
 • หลังจากชำระเงินจองแล้ว ทาง กรณีทางโรงพยาบาลไม่สามารถจัดหาวัคซีนโควิด-19 ทางเลือกได้ตามกำหนด โรงพยาบาลจะคืนเงินให้เฉพาะค่าวัคซีนโควิด-19 ทางเลือกเข็มละ 1,650 บาท/เข็ม
 • ผู้มีความประสงค์ในการทำการจอง ต้องชำระค่ามัดจำเต็มจำนวน 1,650 บาท/เข็ม ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว ไม่รวมค่าแพทย์ (ถ้ามี)
 • ในกรณีการสั่งจองวัคซีนมากกว่าการจัดสรร ทางโรงพยาบาลจะดำเนินการจัดสรรตามลำดับผู้ที่เข้าสั่งจองก่อนหลัง
 • วันและเวลาการเข้ารับวัคซีน  จะเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนดเท่านั้น
 

*หมายเหตุ

 • สำหรับฉีดผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • กรณีผู้ที่มีอายุระหว่าง 12-17 ปี ขณะนี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ของประเทศไทย ได้อนุมัติให้ใช้ในเด็กอายุ 12-17 แล้ว