bih.button.backtotop.text
Package Name  

แพ็กเกจตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอดภายหลังการติดเชื้อโควิด-19

Package ID  

CRN80

 
12,750 THB
 
12,750 THB

Approximate cost in

 • เอกซเรย์ปอด
 • การตรวจสมรรถภาพปอด
 • ค่าบริการทางพยาบาล
 • ค่าบริการโรงพยาบาล
 • ค่าแพทย์เฉพาะทาง
 • ค่าการตรวจวินิจฉัย การรักษาเพิ่มเติมโดยแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่นๆ
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์สําหรับนํากลับบ้าน

แผนกโรคทางเดินหายใจ counter 15A building A

 

แพ็กเกจตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอดภายหลังการติดเชื้อโควิด-19
เป็นการตรวจเพื่อคัดกรองการทำงานของปอดหรือระบบทางเดินหายใจ
ซึ่งเป็นสาเหตุของความไม่ปรกติที่เกิดหลังจากหายจากการติดเชื้อโควิด ได้แก่ 
 1. หายใจลำบาก หายใจติดขัด หายใจไม่อิ่ม 
 2. เหนื่อยง่าย อ่อนแรง 
 3. ไอ 

ผู้ป่วยโควิดที่ได้รับการรักษาจนไม่พบเชื้อส่วนหนึ่ง ยังคงรู้สึกว่าร่างกายยังผิดปรกติโดยอาการเรื้อรังที่หลงเหลืออยู่นี้เรียกว่า ลองโควิด ("Long COVID-19" หรือ "Post COVID-19 Syndrome")

ภาวะ “โควิดระยะยาว” หรือ “Long COVID-19” เป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้กับผู้ที่หายจากการติดเชื้อโควิด 19 อาจพบได้ในทุกระดับความรุนแรงของช่วงป่วย อาการทั้งทางร่างกายและจิดใจ เช่น อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ มีไข้ ใจสั่น นอนไม่หลับ เหนื่อยง่าย เป็นต้น ติดตามมาได้อีกหลายสัปดาห์จนถึงเป็นปี

เนื่องจากแต่ละคนตอบสนองต่อเชื้อโควิดแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ปัญหาด้านการหายใจ เป็นปัญหาที่พบบ่อยที่สุดปัญหาหนึ่งในภาวะลองโควิด โดยอาจมีการเกิดแผลเป็น พังผืดในเนื้อปอด ได้กว่าครึ่งของกลุ่มที่มีอาการมากหรือมีโรคประจำตัวอยู่ก่อน หากได้รับการตรวจวินิจฉัยที่เร็ว และได้รับการรักษาที่เหมาะสม สามารถทำให้อาการดังกล่าวหายไปและกลับมาใช้ชีวิตปกติได้เร็วขึ้น          
 
ใครบ้างที่ควรตรวจ 
แนะนำสำหรับผู้ที่หายจากการติดเชื้อโควิด19 และยังมีอาการหลงเหลืออยู่ และผู้ที่มีปอดอักเสบทุกราย
 

เงื่อนไขในการใช้บริการ

1. ค่าบริการนี้ไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกกรณี
2. กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ โทร  02-0113585 และ 02-0113591
3. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
4. แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ

 

Package Name : 

แพ็กเกจตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอดภายหลังการติดเชื้อโควิด-19

Package ID : 

CRN80

12,750 THB
Regular Price Regular Price

Approximate cost in :

แพ็กเกจตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอดภายหลังการติดเชื้อโควิด-19
เป็นการตรวจเพื่อคัดกรองการทำงานของปอดหรือระบบทางเดินหายใจ
ซึ่งเป็นสาเหตุของความไม่ปรกติที่เกิดหลังจากหายจากการติดเชื้อโควิด ได้แก่ 
 1. หายใจลำบาก หายใจติดขัด หายใจไม่อิ่ม 
 2. เหนื่อยง่าย อ่อนแรง 
 3. ไอ 

ผู้ป่วยโควิดที่ได้รับการรักษาจนไม่พบเชื้อส่วนหนึ่ง ยังคงรู้สึกว่าร่างกายยังผิดปรกติโดยอาการเรื้อรังที่หลงเหลืออยู่นี้เรียกว่า ลองโควิด ("Long COVID-19" หรือ "Post COVID-19 Syndrome")

ภาวะ “โควิดระยะยาว” หรือ “Long COVID-19” เป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้กับผู้ที่หายจากการติดเชื้อโควิด 19 อาจพบได้ในทุกระดับความรุนแรงของช่วงป่วย อาการทั้งทางร่างกายและจิดใจ เช่น อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ มีไข้ ใจสั่น นอนไม่หลับ เหนื่อยง่าย เป็นต้น ติดตามมาได้อีกหลายสัปดาห์จนถึงเป็นปี

เนื่องจากแต่ละคนตอบสนองต่อเชื้อโควิดแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ปัญหาด้านการหายใจ เป็นปัญหาที่พบบ่อยที่สุดปัญหาหนึ่งในภาวะลองโควิด โดยอาจมีการเกิดแผลเป็น พังผืดในเนื้อปอด ได้กว่าครึ่งของกลุ่มที่มีอาการมากหรือมีโรคประจำตัวอยู่ก่อน หากได้รับการตรวจวินิจฉัยที่เร็ว และได้รับการรักษาที่เหมาะสม สามารถทำให้อาการดังกล่าวหายไปและกลับมาใช้ชีวิตปกติได้เร็วขึ้น          
 
ใครบ้างที่ควรตรวจ 
แนะนำสำหรับผู้ที่หายจากการติดเชื้อโควิด19 และยังมีอาการหลงเหลืออยู่ และผู้ที่มีปอดอักเสบทุกราย
 
 • เอกซเรย์ปอด
 • การตรวจสมรรถภาพปอด
 • ค่าบริการทางพยาบาล
 • ค่าบริการโรงพยาบาล
 • ค่าแพทย์เฉพาะทาง
 • ค่าการตรวจวินิจฉัย การรักษาเพิ่มเติมโดยแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่นๆ
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์สําหรับนํากลับบ้าน

แผนกโรคทางเดินหายใจ counter 15A building A

 เงื่อนไขในการใช้บริการ

1. ค่าบริการนี้ไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกกรณี
2. กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ โทร  02-0113585 และ 02-0113591
3. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
4. แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ