bih.button.backtotop.text
Package Name  

แพ็กเกจฟื้นฟูความจำและการรับรู้ สำหรับอาการ
Long COVID (3 ครั้ง)

Package ID  

PT36

 
6,750 THB
 
6,750 THB

Approximate cost in

 • ค่ากิจกรรมบำบัดโปรแกรม Long COVID Rehabilitation for Cognitive and Memory recovery จำนวน 3 ครั้ง
 • ค่าบริการโรงพยาบาล
 • ค่าแพทย์และค่าตรวจรักษาเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรม
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์


แผนกกายภาพบำบัด
ชั้น 4 ตึก B โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
8.00-17.00  (BKK Time)
Hot line tel. +662 011 2449
แพ็กเกจฟื้นฟูความจำและการรับรู้ สำหรับอาการ Long COVID

ท่านที่เคยเป็นโควิด-19 และรักษาหายแล้ว ท่านยังมีปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่ 
 • ไม่มีสมาธิ
 • ไม่สามารถจดจ่อกับการทำกิจกรรมหรือทำงาน
 • รู้สึกมึนงง
 • ความจำแย่ลง มักหลงลืมสิ่งที่เกิดขึ้นในระยะสั้น ๆ หรือสิ่งที่ต้องทำในชีวิตประจำวัน 
 • ความสามารถในการวางแผนขณะทำงานหรือแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันแย่ลง  
 • ใช้เวลานานมากขึ้นในการทำงานหรือกิจวัตรประจำวัน  
ซึ่งอาการเหล่านี้ล้วนเป็นหนึ่งในอาการลองโควิด (Long COVID) ที่พบได้บ่อยในผู้ป่วย
โควิด-19 หลังจากได้รับเชื้อนาน 4 สัปดาห์จนถึง 12 สัปดาห์ขึ้นไป 

เพื่อฟื้นฟูความจำ สมาธิและทักษะการแก้ไขปัญหา แผนกกิจกรรมบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ขอเสนอ Cognitive and Memory recovery เป็นโปรแกรมการบำบัดรักษาต่อเนื่อง 3 ครั้ง โดยนักกิจกรรมบำบัดจะเป็นผู้ตรวจประเมินและวางแผนการรักษา รวมถึงให้การบำบัดรักษาผ่านทางการจัดกิจกรรมที่ถูกพัฒนาและออกแบบให้มีความเฉพาะเจาะจงกับปัญหาของแต่ละบุคคล เพื่อฝึกกระตุ้นการรับรู้ ฝึกสมาธิ ความจำและทักษะการแก้ไขปัญหา  เช่น กิจกรรมฝึกฝนฟื้นฟูความจำความคิดและการตัดสินใจ ผ่านทางเกมส์ คอมพิวเตอร์โปรแกรม (Restorative approaches), สอนเทคนิคการทดแทน (Compensatory approaches) ผ่านทางประยุกต์กิจกรรมที่ต้องทำเป็นประจำในการทำกิจวัตรประจำวัน 

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับ
ผู้ที่หายจากโควิด-19 แล้ว (หลังตรวจพบเชื้ออย่างน้อย 6 สัปดาห์) แต่ยังมีปัญหาด้านความทรงจำและการรับรู้ ดังนี้
 • ไม่มีสมาธิ ไม่สามารถจดจ่อกับการทำกิจกรรม 
 • รู้สึกมึนงง ความสามารถในการวางแผนหรือแก้ไขปัญหาแย่ลง
 • มีปัญหาด้านความทรงจำ

โปรแกรมนี้ไม่เหมาะกับผู้รับบริการที่มีอาการดังต่อไปนี้
 • มีปัญหาในด้านการพูด การสื่อสาร
 • มีปัญหาทางด้านสายตา การมองเห็น เช่น ตาบอดสี  เห็นภาพซ้อน 
 • มีปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรม

คำแนะนำในการปฏิบัติตัวเมื่อมารับบริการ
 • นอนหลับ พักผ่อนให้เพียงพอ
 • หากจำเป็นต้องใส่แว่นตา เพื่ออ่านหนังสือหรือดูหน้าจอคอมพิวเตอร์
  ควรนำแว่นตามาด้วยในทุกครั้ง
 • หากจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยฟัง ควรนำมาด้วยในทุกครั้ง เงื่อนไขในการใช้บริการ

 1.  ผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 (หลังตรวจพบเชื้ออย่างน้อย 6 สัปดาห์) สามารถเข้าร่วมโปรแกรมได้
 2. ผู้สนใจรับบริการ ควรปรึกษาแพทย์ เพื่อตรวจวินิจฉัยและวางแผนการรักษาก่อนเข้าร่วมบริการ
 3. รับบริการที่แผนกกิจกรรมบำบัด กายกาพบำบัดผู้ป่วยนอก อาคาร B ชั้น 4
 4. กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ โดยติดต่อนัดหมายที่แผนกกิจกรรมบำบัด โทร 02-0112449
 5. ค่าบริการแบบเหมาจ่าย ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา
  บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่น ๆ
 6. ราคาโปรโมชั่นนี้ สำหรับการรับบริการแบบผู้ป่วยนอกเท่านั้น ไม่สามารถคืนเงินได้
  ทุกกรณี
 7. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 8. แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ

 
Package Name : 

แพ็กเกจฟื้นฟูความจำและการรับรู้ สำหรับอาการ
Long COVID (3 ครั้ง)

Package ID : 

PT36

6,750 THB
Regular Price Regular Price

Approximate cost in :

แพ็กเกจฟื้นฟูความจำและการรับรู้ สำหรับอาการ Long COVID

ท่านที่เคยเป็นโควิด-19 และรักษาหายแล้ว ท่านยังมีปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่ 
 • ไม่มีสมาธิ
 • ไม่สามารถจดจ่อกับการทำกิจกรรมหรือทำงาน
 • รู้สึกมึนงง
 • ความจำแย่ลง มักหลงลืมสิ่งที่เกิดขึ้นในระยะสั้น ๆ หรือสิ่งที่ต้องทำในชีวิตประจำวัน 
 • ความสามารถในการวางแผนขณะทำงานหรือแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันแย่ลง  
 • ใช้เวลานานมากขึ้นในการทำงานหรือกิจวัตรประจำวัน  
ซึ่งอาการเหล่านี้ล้วนเป็นหนึ่งในอาการลองโควิด (Long COVID) ที่พบได้บ่อยในผู้ป่วย
โควิด-19 หลังจากได้รับเชื้อนาน 4 สัปดาห์จนถึง 12 สัปดาห์ขึ้นไป 

เพื่อฟื้นฟูความจำ สมาธิและทักษะการแก้ไขปัญหา แผนกกิจกรรมบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ขอเสนอ Cognitive and Memory recovery เป็นโปรแกรมการบำบัดรักษาต่อเนื่อง 3 ครั้ง โดยนักกิจกรรมบำบัดจะเป็นผู้ตรวจประเมินและวางแผนการรักษา รวมถึงให้การบำบัดรักษาผ่านทางการจัดกิจกรรมที่ถูกพัฒนาและออกแบบให้มีความเฉพาะเจาะจงกับปัญหาของแต่ละบุคคล เพื่อฝึกกระตุ้นการรับรู้ ฝึกสมาธิ ความจำและทักษะการแก้ไขปัญหา  เช่น กิจกรรมฝึกฝนฟื้นฟูความจำความคิดและการตัดสินใจ ผ่านทางเกมส์ คอมพิวเตอร์โปรแกรม (Restorative approaches), สอนเทคนิคการทดแทน (Compensatory approaches) ผ่านทางประยุกต์กิจกรรมที่ต้องทำเป็นประจำในการทำกิจวัตรประจำวัน 

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับ
ผู้ที่หายจากโควิด-19 แล้ว (หลังตรวจพบเชื้ออย่างน้อย 6 สัปดาห์) แต่ยังมีปัญหาด้านความทรงจำและการรับรู้ ดังนี้
 • ไม่มีสมาธิ ไม่สามารถจดจ่อกับการทำกิจกรรม 
 • รู้สึกมึนงง ความสามารถในการวางแผนหรือแก้ไขปัญหาแย่ลง
 • มีปัญหาด้านความทรงจำ

โปรแกรมนี้ไม่เหมาะกับผู้รับบริการที่มีอาการดังต่อไปนี้
 • มีปัญหาในด้านการพูด การสื่อสาร
 • มีปัญหาทางด้านสายตา การมองเห็น เช่น ตาบอดสี  เห็นภาพซ้อน 
 • มีปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรม

คำแนะนำในการปฏิบัติตัวเมื่อมารับบริการ
 • นอนหลับ พักผ่อนให้เพียงพอ
 • หากจำเป็นต้องใส่แว่นตา เพื่ออ่านหนังสือหรือดูหน้าจอคอมพิวเตอร์
  ควรนำแว่นตามาด้วยในทุกครั้ง
 • หากจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยฟัง ควรนำมาด้วยในทุกครั้ง
 • ค่ากิจกรรมบำบัดโปรแกรม Long COVID Rehabilitation for Cognitive and Memory recovery จำนวน 3 ครั้ง
 • ค่าบริการโรงพยาบาล
 • ค่าแพทย์และค่าตรวจรักษาเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรม
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์


แผนกกายภาพบำบัด
ชั้น 4 ตึก B โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
8.00-17.00  (BKK Time)
Hot line tel. +662 011 2449 เงื่อนไขในการใช้บริการ

 1.  ผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 (หลังตรวจพบเชื้ออย่างน้อย 6 สัปดาห์) สามารถเข้าร่วมโปรแกรมได้
 2. ผู้สนใจรับบริการ ควรปรึกษาแพทย์ เพื่อตรวจวินิจฉัยและวางแผนการรักษาก่อนเข้าร่วมบริการ
 3. รับบริการที่แผนกกิจกรรมบำบัด กายกาพบำบัดผู้ป่วยนอก อาคาร B ชั้น 4
 4. กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ โดยติดต่อนัดหมายที่แผนกกิจกรรมบำบัด โทร 02-0112449
 5. ค่าบริการแบบเหมาจ่าย ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา
  บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่น ๆ
 6. ราคาโปรโมชั่นนี้ สำหรับการรับบริการแบบผู้ป่วยนอกเท่านั้น ไม่สามารถคืนเงินได้
  ทุกกรณี
 7. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 8. แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ