bih.button.backtotop.text
Package Name  

แพ็กเกจการรักษาภาวะมีบุตรยากโดยใช้การปฏิสนธิภายนอกร่างกายหรือการทำเด็กหลอดแก้ว (IVF)

Package ID  

OBIVF36

 
0 THB
 
350,900 THB

Approximate cost in

 • ระยะเริ่มการรักษา (Pre-screening) ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ บุรุษ :
  • CBC, Hemoglobin Typing, VDRL, ABO group, Rh group
  • HBs Ag, HBs Ab, Anti HCV, HIV Ag/Ab
 • ระยะเริ่มการรักษา (Pre-screening) ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ สตรี :
  • CBC, Hemoglobin Typing, VDRL, ABO group, Rh group
  • TSH, Prolactin
  • HBs Ag, HBs Ab, Anti HCV, HIV Ag/Ab
  • Rubella IgG
 • ค่าแพทย์ในการตรวจประเมินความพร้อมก่อนเริ่มการรักษา
 • ระยะการกระตุ้นรังไข่ด้วยยาฮอร์โมน
  • ค่ายาฉีดฮอร์โมนกระตุ้นไข่ตามที่ระบุใน Package
  • ค่ายาฉีดเพื่อป้องกันไข่ตกก่อนเวลา 6 เข็ม
  • ค่ายาฉีดเพื่อกระตุ้นให้ไข่ตก 1 ครั้ง
  • ค่าทำอัลตราซาวนด์ เพื่อดูจำนวนของถุงไข่ที่ได้รับการกระตุ้นและการเจริญเติบโตของถุงไข่
  • (Ultrasound Follicle) 4 ครั้ง
  • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อดูระดับฮอร์โมน FSH, LH, Estradiol (E2), Progesterone ตามแพทย์เห็นสมควร รวมจำนวน 5 ครั้ง  
  • ค่าแพทย์ในการนัดตรวจเพื่อติดตามการเจริญเติบโตของถุงไข่และการดูระดับฮอร์โมน 4 ครั้ง
 • ระยะการเก็บไข่
  • ค่าห้องผ่าตัดและห้องพักฟื้น
  • ค่ายาระงับความรู้สึก
  • ค่าอุปกรณ์การแพทย์และค่าเวชภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับการเก็บไข่
  • ค่าใช้จ่ายในห้องปฏิบัติการเด็กหลอดแก้วเพื่อนำอสุจิผสมกับไข่
  • ค่ายาหลังเก็บไข่
  • ค่าแพทย์ ได้แก่ สูติแพทย์ วิสัญญีแพทย์
 • การแช่แข็งตัวอ่อน
  • ค่าเพาะเลี้ยงตัวอ่อน (Culture D3-D5)
  • ค่าใช้จ่ายในการช่วยการฟักตัวโดยวิธีจุลหัตถการ (Assisted Hatching)
  • ค่าบริการแช่แข็งตัวอ่อน (Embryo freezing) ตามจำนวนที่ระบุใน Package ปีแรก
 • ระยะการเตรียมตัวก่อนใส่ตัวอ่อน
  • ค่าทำอัลตราซาวนด์ เพื่อดูความพร้อมของผนังมดลูก (Ultrasound ) 1 ครั้ง
  • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อดูระดับฮอร์โมน Estradiol (E2) 1 ครั้ง
  • ค่ายาเตรียมผนังมดลูก
  • ค่าแพทย์ ได้แก่ สูติแพทย์  
 • ระยะการย้ายตัวอ่อนเข้าสู่โพรงมดลูก
  • ค่าห้องผ่าตัดและห้องพักฟื้น
  • ค่าอุปกรณ์การแพทย์และค่าเวชภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับการย้ายตัวอ่อนเข้าสู่โพรงมดลูก
  • ค่าใช้จ่ายในห้องปฏิบัติการเด็กหลอดแก้วเพื่อย้ายตัวอ่อนเข้าสู่โพรงมดลูก
  • ค่าแพทย์ ได้แก่ สูติแพทย์
  • ค่ายาหลังย้ายตัวอ่อน
 • การตรวจการตั้งครรภ์หลังย้ายตัวอ่อนเข้าสู่โพรงมดลูก
  • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อดูระดับการตั้งครรภ์
  • ค่าแพทย์ในการตรวจการตั้งครรภ์


ศูนย์สูติ-นรีเวช


เวลาทำการ 
จันทร์-ศุกร์ 07:00 น. - 20:00 น. 
เสาร์ 07:00 น. - 19:30 น.
อาทิตย์ 08:00 น.- 20:00 น.

อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชั้น 2 ด้านเหนือ
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
Hospital33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 066 8888
 

แพ็กเกจการรักษาภาวะมีบุตรยากโดยใช้การปฏิสนธิภายนอกร่างกายหรือการทำเด็กหลอดแก้ว (IVF)

ผู้รับบริการจะได้รับการดูแลตั้งแต่ตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อเริ่มการรักษา จนถึงการตรวจการตั้งครรภ์หลังย้ายตัวอ่อนเข้าสู่โพรงมดลูก ภายใน 1 ปี นับจากการแช่แข็งตัวอ่อน
 

ค่าบริการแบบเหมาจ่าย

 • ค่าบริการแบบเหมาจ่ายไม่สามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะ บริษัทคู่สัญญา บริษัทประกันและสิทธิพิเศษอื่นๆ
 • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชนิดของ Package ได้
 • กรณีไม่สามารถดำเนินการรักษาได้จนครบ Cycle โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่าย
 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 

รายการที่ไม่รวมอยู่ในโปรแกรม

 • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการก่อนเข้าโปรแกรม (Fertility screening)
 • ค่าตรวจวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรมของตัวอ่อนก่อนการฝังตัว (Preimplantation genetic test, PGT)
 • ค่าบริการแช่แข็งตัวอ่อน (Embryo freezing) ปีแรกที่เกินจากที่ระบุใน Package
 • ค่าบริการแช่แข็งตัวอ่อนที่เหลือจากการเตรียม (Refreezing Embryos)
 • ค่าบริการแช่แข็งตัวอ่อน (Embryo freezing) กรณีแช่แข็งเกิน 1 ปี
 • ค่าบริการแช่แข็งอสุจิ (Sperm Freezing)
 • ค่าเตรียมอสุจิด้วยเทคนิคพิเศษ (Double wash)
 • ค่าตรวจรักษาเพิ่มเติมอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรม

 

หมายเหตุ :

 • กรณีผู้รับบริการมีปัญหาทางสุขภาพหรือมีโรคประจำตัวเรื้อรังซึ่งต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด โดยแพทย์เจ้าของไข้พิจารณาแล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงระหว่างการรักษาด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์จะไม่สามารถใช้โปรแกรมการรักษานี้ได้
ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

 
Package Name : 

แพ็กเกจการรักษาภาวะมีบุตรยากโดยใช้การปฏิสนธิภายนอกร่างกายหรือการทำเด็กหลอดแก้ว (IVF)

Package ID : 

OBIVF36

0 THB
Regular Price Regular Price 350,900 THB

Approximate cost in :

แพ็กเกจการรักษาภาวะมีบุตรยากโดยใช้การปฏิสนธิภายนอกร่างกายหรือการทำเด็กหลอดแก้ว (IVF)

ผู้รับบริการจะได้รับการดูแลตั้งแต่ตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อเริ่มการรักษา จนถึงการตรวจการตั้งครรภ์หลังย้ายตัวอ่อนเข้าสู่โพรงมดลูก ภายใน 1 ปี นับจากการแช่แข็งตัวอ่อน
 

ค่าบริการแบบเหมาจ่าย

 • ค่าบริการแบบเหมาจ่ายไม่สามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะ บริษัทคู่สัญญา บริษัทประกันและสิทธิพิเศษอื่นๆ
 • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชนิดของ Package ได้
 • กรณีไม่สามารถดำเนินการรักษาได้จนครบ Cycle โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่าย
 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 

รายการที่ไม่รวมอยู่ในโปรแกรม

 • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการก่อนเข้าโปรแกรม (Fertility screening)
 • ค่าตรวจวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรมของตัวอ่อนก่อนการฝังตัว (Preimplantation genetic test, PGT)
 • ค่าบริการแช่แข็งตัวอ่อน (Embryo freezing) ปีแรกที่เกินจากที่ระบุใน Package
 • ค่าบริการแช่แข็งตัวอ่อนที่เหลือจากการเตรียม (Refreezing Embryos)
 • ค่าบริการแช่แข็งตัวอ่อน (Embryo freezing) กรณีแช่แข็งเกิน 1 ปี
 • ค่าบริการแช่แข็งอสุจิ (Sperm Freezing)
 • ค่าเตรียมอสุจิด้วยเทคนิคพิเศษ (Double wash)
 • ค่าตรวจรักษาเพิ่มเติมอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรม
 • ระยะเริ่มการรักษา (Pre-screening) ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ บุรุษ :
  • CBC, Hemoglobin Typing, VDRL, ABO group, Rh group
  • HBs Ag, HBs Ab, Anti HCV, HIV Ag/Ab
 • ระยะเริ่มการรักษา (Pre-screening) ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ สตรี :
  • CBC, Hemoglobin Typing, VDRL, ABO group, Rh group
  • TSH, Prolactin
  • HBs Ag, HBs Ab, Anti HCV, HIV Ag/Ab
  • Rubella IgG
 • ค่าแพทย์ในการตรวจประเมินความพร้อมก่อนเริ่มการรักษา
 • ระยะการกระตุ้นรังไข่ด้วยยาฮอร์โมน
  • ค่ายาฉีดฮอร์โมนกระตุ้นไข่ตามที่ระบุใน Package
  • ค่ายาฉีดเพื่อป้องกันไข่ตกก่อนเวลา 6 เข็ม
  • ค่ายาฉีดเพื่อกระตุ้นให้ไข่ตก 1 ครั้ง
  • ค่าทำอัลตราซาวนด์ เพื่อดูจำนวนของถุงไข่ที่ได้รับการกระตุ้นและการเจริญเติบโตของถุงไข่
  • (Ultrasound Follicle) 4 ครั้ง
  • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อดูระดับฮอร์โมน FSH, LH, Estradiol (E2), Progesterone ตามแพทย์เห็นสมควร รวมจำนวน 5 ครั้ง  
  • ค่าแพทย์ในการนัดตรวจเพื่อติดตามการเจริญเติบโตของถุงไข่และการดูระดับฮอร์โมน 4 ครั้ง
 • ระยะการเก็บไข่
  • ค่าห้องผ่าตัดและห้องพักฟื้น
  • ค่ายาระงับความรู้สึก
  • ค่าอุปกรณ์การแพทย์และค่าเวชภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับการเก็บไข่
  • ค่าใช้จ่ายในห้องปฏิบัติการเด็กหลอดแก้วเพื่อนำอสุจิผสมกับไข่
  • ค่ายาหลังเก็บไข่
  • ค่าแพทย์ ได้แก่ สูติแพทย์ วิสัญญีแพทย์
 • การแช่แข็งตัวอ่อน
  • ค่าเพาะเลี้ยงตัวอ่อน (Culture D3-D5)
  • ค่าใช้จ่ายในการช่วยการฟักตัวโดยวิธีจุลหัตถการ (Assisted Hatching)
  • ค่าบริการแช่แข็งตัวอ่อน (Embryo freezing) ตามจำนวนที่ระบุใน Package ปีแรก
 • ระยะการเตรียมตัวก่อนใส่ตัวอ่อน
  • ค่าทำอัลตราซาวนด์ เพื่อดูความพร้อมของผนังมดลูก (Ultrasound ) 1 ครั้ง
  • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อดูระดับฮอร์โมน Estradiol (E2) 1 ครั้ง
  • ค่ายาเตรียมผนังมดลูก
  • ค่าแพทย์ ได้แก่ สูติแพทย์  
 • ระยะการย้ายตัวอ่อนเข้าสู่โพรงมดลูก
  • ค่าห้องผ่าตัดและห้องพักฟื้น
  • ค่าอุปกรณ์การแพทย์และค่าเวชภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับการย้ายตัวอ่อนเข้าสู่โพรงมดลูก
  • ค่าใช้จ่ายในห้องปฏิบัติการเด็กหลอดแก้วเพื่อย้ายตัวอ่อนเข้าสู่โพรงมดลูก
  • ค่าแพทย์ ได้แก่ สูติแพทย์
  • ค่ายาหลังย้ายตัวอ่อน
 • การตรวจการตั้งครรภ์หลังย้ายตัวอ่อนเข้าสู่โพรงมดลูก
  • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อดูระดับการตั้งครรภ์
  • ค่าแพทย์ในการตรวจการตั้งครรภ์


ศูนย์สูติ-นรีเวช


เวลาทำการ 
จันทร์-ศุกร์ 07:00 น. - 20:00 น. 
เสาร์ 07:00 น. - 19:30 น.
อาทิตย์ 08:00 น.- 20:00 น.

อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชั้น 2 ด้านเหนือ
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
Hospital33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 066 8888
 

 

หมายเหตุ :

 • กรณีผู้รับบริการมีปัญหาทางสุขภาพหรือมีโรคประจำตัวเรื้อรังซึ่งต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด โดยแพทย์เจ้าของไข้พิจารณาแล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงระหว่างการรักษาด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์จะไม่สามารถใช้โปรแกรมการรักษานี้ได้
ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า