bih.button.backtotop.text
Package Name  

โปรแกรมการตรวจสุขภาพสำหรับ Pride Man

Package ID  

PRIDE11

 
9,900 THB
 
9,900 THB

Approximate cost in

 • ค่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพบุคคลหลากหลายทางเพศ ของคลินิก Pride 
 • การตรวจร่างกายทั่วไปและสัญญาณชีพ (ยกเว้นการตรวจบริเวณตำแหน่งอวัยวะเพศ)
 • การสัมภาษณ์ประวัติสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม
 • การคัดกรองสุขภาพใจในเบื้องต้น (ได้แก่ ภาวะซึมเศร้า การฆ่าตัวตาย การใช้สารเสพติด และความรุนแรงในคู่ครอง)
 • ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 • ระดับน้ำตาลในเลือด: FBG
 • ระดับไขมันในเลือด: Chol, TG, LDL, HDL
 • การทำงานของไต: Creatinine & eGFR
 • การทำงานของตับ: 
  • AST/SGOT (Aspartate Aminotransferase), 
  • ALT/SGPT (Alanine Aminotransferase)
 • การตรวจปัสสาวะ (Urinalysis)
 • การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี (Viral Hepatitis B,C): HBsAb, HBsAg, and Anti HCV
 • การติดเชื้อเอชไอวี (HIV) :HIV Ag/Ab
 • การติดเชื้อซิฟิลิส (Syphilis)VDRL, TPPA
 • การติดเชื้อหนองในแท้และหนองในเทียมทางปัสสาวะ (Gonorrhea and Chlamydial infection by urine)
 • ค่าบริการทางการพยาบาล
 • ค่าบริการโรงพยาบาล
 
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์สำหรับนำกลับบ้าน คลินิก Pride 
โทร 063-221-0957 หรือ 02-066-8888 และ 1378

 

โปรแกรมการตรวจสุขภาพสำหรับ Pride Man

เพราะเรารับรู้ถึงอุปสรรคในการเข้ารับบริการทางสุขภาพและตระหนักถึงความต้องการที่จะได้รับการดูแลสุขภาพที่มีความเฉพาะของชายรักชาย และชายที่รักได้ทั้งชายและหญิง เราจึงออกแบบโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่จำเป็นพื้นฐาน โดยคำนึงถึงความละเอียดอ่อนในเรื่องเพศ การเคารพในสิทธิในร่างกายของผู้รับบริการ  และอ้างอิงบนหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับชายรักชายหรือชายที่รักได้ทั้งชายและหญิงที่อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปที่ต้องการตรวจสุขภาพประจำปีซึงโปรแกรมจะครอบคลุมการตรวจพื้นฐานที่จำเป็น

นอกจากนี้ยังเหมาะกับชายรักชายหรือชายที่รักได้ทั้งชายและหญิงที่ต้องการตรวจคัดกรองปัญหาสุขภาพเพศ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับเพศวิถีของตนเองรวมถึงสุขภาพด้านความสัมพันธ์กับคู่ครองไปพร้อมๆกับการตรวจสุขภาพ ผู้รับบริการจะได้รับการดูแลโดยแพทย์ผู้ชำนาญด้านการดูแลสุขภาพบุคคลหลากหลายทางเพศที่มีประสบการณ์  โดยโปรแกรมการตรวจ ประกอบด้วยคำแนะนำ
 • งดอาหารและเครื่องดื่ม 12 ชั่วโมง (สามารถดื่มน้ำเปล่าได้ตามปกติ)       
 • วันที่มีนัดหมายให้นำประวัติการรักษาที่อื่น ๆ ยา และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่รับประทานปัจจุบันมาด้วย


 


เงื่อนไขในการใช้บริการ :
 • ไม่รวมค่าแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่นหากต้องมีการปรึกษาต่างแผนก
 • ราคาเหมาจ่ายนี้สามารถใช้กับ Self pay หรือบริษัทประกันที่ยอมรับภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ
 • ค่าบริการแบบเหมาจ่ายไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่น ๆ
 • ราคานี้ไม่รวมค่ายา และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่แพทย์แนะนำให้มีการตรวจเพิ่มเติม หากพบความผิดปกติ 
 • ค่าบริการนี้ไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกกรณี
 • ราคาเหมาจ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566
 • แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ
Package Name : 

โปรแกรมการตรวจสุขภาพสำหรับ Pride Man

Package ID : 

PRIDE11

9,900 THB
Regular Price Regular Price

Approximate cost in :

โปรแกรมการตรวจสุขภาพสำหรับ Pride Man

เพราะเรารับรู้ถึงอุปสรรคในการเข้ารับบริการทางสุขภาพและตระหนักถึงความต้องการที่จะได้รับการดูแลสุขภาพที่มีความเฉพาะของชายรักชาย และชายที่รักได้ทั้งชายและหญิง เราจึงออกแบบโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่จำเป็นพื้นฐาน โดยคำนึงถึงความละเอียดอ่อนในเรื่องเพศ การเคารพในสิทธิในร่างกายของผู้รับบริการ  และอ้างอิงบนหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับชายรักชายหรือชายที่รักได้ทั้งชายและหญิงที่อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปที่ต้องการตรวจสุขภาพประจำปีซึงโปรแกรมจะครอบคลุมการตรวจพื้นฐานที่จำเป็น

นอกจากนี้ยังเหมาะกับชายรักชายหรือชายที่รักได้ทั้งชายและหญิงที่ต้องการตรวจคัดกรองปัญหาสุขภาพเพศ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับเพศวิถีของตนเองรวมถึงสุขภาพด้านความสัมพันธ์กับคู่ครองไปพร้อมๆกับการตรวจสุขภาพ ผู้รับบริการจะได้รับการดูแลโดยแพทย์ผู้ชำนาญด้านการดูแลสุขภาพบุคคลหลากหลายทางเพศที่มีประสบการณ์  โดยโปรแกรมการตรวจ ประกอบด้วยคำแนะนำ
 • งดอาหารและเครื่องดื่ม 12 ชั่วโมง (สามารถดื่มน้ำเปล่าได้ตามปกติ)       
 • วันที่มีนัดหมายให้นำประวัติการรักษาที่อื่น ๆ ยา และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่รับประทานปัจจุบันมาด้วย


 
 • ค่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพบุคคลหลากหลายทางเพศ ของคลินิก Pride 
 • การตรวจร่างกายทั่วไปและสัญญาณชีพ (ยกเว้นการตรวจบริเวณตำแหน่งอวัยวะเพศ)
 • การสัมภาษณ์ประวัติสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม
 • การคัดกรองสุขภาพใจในเบื้องต้น (ได้แก่ ภาวะซึมเศร้า การฆ่าตัวตาย การใช้สารเสพติด และความรุนแรงในคู่ครอง)
 • ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 • ระดับน้ำตาลในเลือด: FBG
 • ระดับไขมันในเลือด: Chol, TG, LDL, HDL
 • การทำงานของไต: Creatinine & eGFR
 • การทำงานของตับ: 
  • AST/SGOT (Aspartate Aminotransferase), 
  • ALT/SGPT (Alanine Aminotransferase)
 • การตรวจปัสสาวะ (Urinalysis)
 • การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี (Viral Hepatitis B,C): HBsAb, HBsAg, and Anti HCV
 • การติดเชื้อเอชไอวี (HIV) :HIV Ag/Ab
 • การติดเชื้อซิฟิลิส (Syphilis)VDRL, TPPA
 • การติดเชื้อหนองในแท้และหนองในเทียมทางปัสสาวะ (Gonorrhea and Chlamydial infection by urine)
 • ค่าบริการทางการพยาบาล
 • ค่าบริการโรงพยาบาล
 
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์สำหรับนำกลับบ้าน คลินิก Pride 
โทร 063-221-0957 หรือ 02-066-8888 และ 1378

 


เงื่อนไขในการใช้บริการ :
 • ไม่รวมค่าแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่นหากต้องมีการปรึกษาต่างแผนก
 • ราคาเหมาจ่ายนี้สามารถใช้กับ Self pay หรือบริษัทประกันที่ยอมรับภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ
 • ค่าบริการแบบเหมาจ่ายไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่น ๆ
 • ราคานี้ไม่รวมค่ายา และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่แพทย์แนะนำให้มีการตรวจเพิ่มเติม หากพบความผิดปกติ 
 • ค่าบริการนี้ไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกกรณี
 • ราคาเหมาจ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566
 • แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ