bih.button.backtotop.text
Package Name  

การตรวจวัดระดับภูมิ และความต้านทานการติดเชื้อ หลังฉีดวัคซีนโควิด-19

Package ID  

CRN68

 
3,250 THB
 
3,250 THB

Approximate cost in

 • SARS-CoV-2 (Covid-19) Spike IgG Antibody Test (Quantitative)
 • SARS-CoV-2 (Covid-19) Neutralizing  Antibody test
 • ค่าแพทย์
 • ค่าบริการโรงพยาบาล
 • ค่าบริการทางพยาบาล
 • ค่าการรักษา หรือการให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่นๆ
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์สําหรับนํากลับบ้าน
การตรวจภูมิตอบสนองและภูมิต้านทาน หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 หรือหลังติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 • การตรวจวัดระดับภูมิตอบสนองชนิด IgG (IgG antibody) ต่อ Spike protein 
 • การตรวจภูมิต้านทาน (Neutralization) ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (SARS-CoV-2) เพื่อทราบปริมาณของภูมิตอบสนองและความสามารถของภูมิต้านทานต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

การตรวจนี้ เหมาะสำหรับ
 • ผู้ที่ต้องการทราบระดับภูมิตอบสนองต่อการฉีดวัคซีนหรือหลังติดเชื้อ  
 • ผู้ที่ต้องการทราบความสามารถของภูมิต้านทาน (Neutralization) ต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ช่วงเวลาที่ควรตรวจ
ควรเจาะเลือดตรวจภูมิตอบสนองหลังฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว 14-28 วัน แต่ไม่ควรนานเกิน 3 เดือน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจภูมิตอบสนองหลังฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 หรือหลังติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 • กรณีผลการตรวจเป็น Positive ไม่ได้หมายความว่าท่านจะไม่ติดเชื้อ หรือไม่แพร่เชื้อให้บุคคลอื่น ดังนั้น ยังคงแนะนำให้ปฏิบัติตัวตามแนวทางป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัด
 • กรณีผลการตรวจเป็น Negative หลังจากได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว อาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น เก็บตัวอย่างก่อนการสร้างภูมิตอบสนอง เป็นผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือได้รับยากดภูมิคุ้มกัน ชนิดของวัคซีน และภาวะการตอบสนองของร่างกายในแต่ละบุคคล 
 • ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใด ออกมาให้คำแนะนำที่แน่ชัด ว่าจะต้องฉีดวัคซีนซ้ำในระยะเวลาเท่าไหร่ หรือภูมิคุ้มกันจะอยู่ได้นานแค่ไหน จำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม แต่สามารถตรวจติดตามระดับแอนดิบอดีเป็นระยะได้

ข้อมูลเชิงเทคนิค 

1.การตรวจภูมิตอบสนองหลังฉีดวัคซีน COVID-19 หรือหลังติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 • เป็นการตรวจเลือดหาภูมิตอบสนองในเชิงปริมาณ
 • ตรวจด้วยหลักการ Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA)  ที่ทันสมัยและแม่นยำ ได้ผลภายใน 2 ชั่วโมง
2.การตรวจภูมิต้านทาน (Neutralization) ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (SARS-CoV-2)
 • เป็นการตรวจหาภูมิตอบสนองที่สามารถยับยั้งเชื้อเข้าสู่เซลล์ ในเชิงกึ่งปริมาณ
 • ตรวจด้วยหลักการ Enzyme Link Immunosorbent Assay (ELISA)
 • รอฟังผล 4 วันหลังจากเจาะเลือด
 

เงื่อนไขในการใช้บริการ :

 1. ค่าบริการนี้ สำหรับการรับบริการตรวจแบบผู้ป่วยนอกเท่านั้น
 2. ค่าบริการนี้ สำหรับคนไข้ self-pay หรือ ใช้สิทธิประกัน (สามารถใช้ได้กรณีที่บริษัทประกันยอมรับเงื่อนไขของแพ็กเกจนี้)
 3. ค่าบริการนี้ไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกกรณี
 4. กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ โทร 02-066-8888 หรือ 1378 หรือ email: [email protected]
 5. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 6. แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ
 

หมายเหตุ:

ไม่จำเป็นต้องงดน้ำ งดอาหาร
 
Package Name : 

การตรวจวัดระดับภูมิ และความต้านทานการติดเชื้อ หลังฉีดวัคซีนโควิด-19

Package ID : 

CRN68

3,250 THB
Regular Price Regular Price

Approximate cost in :

การตรวจภูมิตอบสนองและภูมิต้านทาน หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 หรือหลังติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 • การตรวจวัดระดับภูมิตอบสนองชนิด IgG (IgG antibody) ต่อ Spike protein 
 • การตรวจภูมิต้านทาน (Neutralization) ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (SARS-CoV-2) เพื่อทราบปริมาณของภูมิตอบสนองและความสามารถของภูมิต้านทานต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

การตรวจนี้ เหมาะสำหรับ
 • ผู้ที่ต้องการทราบระดับภูมิตอบสนองต่อการฉีดวัคซีนหรือหลังติดเชื้อ  
 • ผู้ที่ต้องการทราบความสามารถของภูมิต้านทาน (Neutralization) ต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ช่วงเวลาที่ควรตรวจ
ควรเจาะเลือดตรวจภูมิตอบสนองหลังฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว 14-28 วัน แต่ไม่ควรนานเกิน 3 เดือน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจภูมิตอบสนองหลังฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 หรือหลังติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 • กรณีผลการตรวจเป็น Positive ไม่ได้หมายความว่าท่านจะไม่ติดเชื้อ หรือไม่แพร่เชื้อให้บุคคลอื่น ดังนั้น ยังคงแนะนำให้ปฏิบัติตัวตามแนวทางป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัด
 • กรณีผลการตรวจเป็น Negative หลังจากได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว อาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น เก็บตัวอย่างก่อนการสร้างภูมิตอบสนอง เป็นผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือได้รับยากดภูมิคุ้มกัน ชนิดของวัคซีน และภาวะการตอบสนองของร่างกายในแต่ละบุคคล 
 • ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใด ออกมาให้คำแนะนำที่แน่ชัด ว่าจะต้องฉีดวัคซีนซ้ำในระยะเวลาเท่าไหร่ หรือภูมิคุ้มกันจะอยู่ได้นานแค่ไหน จำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม แต่สามารถตรวจติดตามระดับแอนดิบอดีเป็นระยะได้

ข้อมูลเชิงเทคนิค 

1.การตรวจภูมิตอบสนองหลังฉีดวัคซีน COVID-19 หรือหลังติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 • เป็นการตรวจเลือดหาภูมิตอบสนองในเชิงปริมาณ
 • ตรวจด้วยหลักการ Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA)  ที่ทันสมัยและแม่นยำ ได้ผลภายใน 2 ชั่วโมง
2.การตรวจภูมิต้านทาน (Neutralization) ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (SARS-CoV-2)
 • เป็นการตรวจหาภูมิตอบสนองที่สามารถยับยั้งเชื้อเข้าสู่เซลล์ ในเชิงกึ่งปริมาณ
 • ตรวจด้วยหลักการ Enzyme Link Immunosorbent Assay (ELISA)
 • รอฟังผล 4 วันหลังจากเจาะเลือด
 • SARS-CoV-2 (Covid-19) Spike IgG Antibody Test (Quantitative)
 • SARS-CoV-2 (Covid-19) Neutralizing  Antibody test
 • ค่าแพทย์
 • ค่าบริการโรงพยาบาล
 • ค่าบริการทางพยาบาล
 • ค่าการรักษา หรือการให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่นๆ
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์สําหรับนํากลับบ้าน
 

เงื่อนไขในการใช้บริการ :

 1. ค่าบริการนี้ สำหรับการรับบริการตรวจแบบผู้ป่วยนอกเท่านั้น
 2. ค่าบริการนี้ สำหรับคนไข้ self-pay หรือ ใช้สิทธิประกัน (สามารถใช้ได้กรณีที่บริษัทประกันยอมรับเงื่อนไขของแพ็กเกจนี้)
 3. ค่าบริการนี้ไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกกรณี
 4. กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ โทร 02-066-8888 หรือ 1378 หรือ email: [email protected]
 5. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 6. แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ
 

หมายเหตุ:

ไม่จำเป็นต้องงดน้ำ งดอาหาร